فهرست کتاب‌‌ لیست کتاب‌ها
■ SADAUKARWA
■ DA SUNAN ALLAH MAI RAHAMA MAI JIN QAI
■ FASALI NA FARKO : MALHAMOMI NA FARI GAME DA
■ FASALI NA BIYU
■ FASALI NA UKU
■ DAGA FALSAFAR HAJJI CIKIN ALQUR'ANI
■ DAGA CIKIN SIRRIN AYAR HAJJI
■ KUFAIFAYIN HAJJI DA UMARA CIKIN DUNIYA DA LAHIRA KAMAR YADDA YA ZO CIKIN HADISAI
■ JIKKANTUWAR HAJJI GA ASALAN ADDINI
■ HAJJIN JAZZURU(RAQUMI) DA HAJJIN USFURI(TSATSTSEWALA
■ FASALI NA HUDU
■ DAGA SIRRIKAN HARAMIN MAKKA
■ Daga cikin sirrikan miqatai
■ DAGA CIKIN SIRRIKAN MAKKA MAI KARAMACI DA MASALLACIN HARAMI
■ DAGA CIKIN SIRRIKAN DAKIN KA'ABA MAI DARAJA
■ DAGA SIRRIKAN DUTSEN HAJARUL ASWAD
■ DAGA CIKIN SIRRIKAN MUQAMU IBRAHIM
■ DAGA CIKIN SIRRIKAN HADIMU DA WANDA AKE LAZIMTA
■ DAGA CIKIN SIRRKAN HAIMA (DAKIN) ISMA'IL(AS)
■ DAGA CIKIN SIRRIKAN MUSTAJAR DA RUKUNUL YAMANI
■ DALILIN SHAFAR RUKUNUL YAMANI
■ FALALAR MUSTAJAR DA LADUBBANSA
■ DAGA CIKIN SIRRIKAN RIJIYAR ZAMZAM
■ DAGA CIKIN SIRRIKAN DUTSEN SAFA DA DUTSEN MARWA
■ SIRRIKAN HAJJI WAJEN IMAMU SADIQ(AS)
■ DAGA CIKIN SIRRIKAN MIQATI
■ FASALI NA BIYAR
■ DAGA CIKIN SIRRIKAN HAJJI
■ DAGA CIKIN SIRRIKAN TALBIYYYA(FAXIN LABBAIKA
■ DAGA SIRRIKAN BARIN ABUBUWAN DA AKA HARAMTA
■ DAGA CIKIN SIRRIKAN XAWAFI
■ DAGA CIKIN FALSAFAR XAWAFI
■ Daga cikin falsafar xawafin nisa'i
■ DAGA CIKIN SIRRIKAN SALLAR XAWAFI
■ DAGA CIKIN SIRRIKAN SA'AYI
■ DAGA CIKIN SIRRIKAN SIRRIKAN SAISAYE DA ASKI
■ DAGA CIKIN SIRRIKAN TARWIYYA
■ DAGA CIKIN SIRRIKAN ARAFAT
■ DAGA CIKIN SIRRIKAN MAHS'ARUL HARAM
■ DAGA CIKIN SIRRIKAN MINA
■ DAGA CIKIN SIRRIKAN JIFAN JAMARAT
■ DAGA CIKIN SIRKAN HADAYA
■ DAGA CIKIN SIRRIKAN IBADUN CIKIN HAJJI
■ FASALI NA SHIDA
■ ku cika hajji da umara
■ XAWAFIN BANKWANA DA LADUBBANSA
■ KARBUWAR HAJJI DA HASKENSA
■ ADADIN HAJJIN DA ANNABI YA YI DA UMARARSA
■ HAJJIN ANNABAWA
■ TSUGUNARWAR DA IBRAHIM (AS) YA YIWA XANSA DA MATARSA A GARIN MAKKA
■ XAGA HARSASHIN GININ XAKIN KA'ABA DA HANNUN IBRAHIM DA ISMA'IL(AS)
■ QISSAR YANKAN IBRAHIM GA XANSA ISMA'IL{AS}
■ KHATMA
■ CIKIN ZIYARAR ANNABI MAFI GIRMA MUHAMMADU DA IYALANSA TSARKAKA.
■ DAGA CIKIN LADUBBAN BIRNIN MADINA HASKAKKA.
■ DAGA CIKIN FALALOLIN ZIYARA DA SIRRIKANTA
■ DANGANTAKAR MANZON ALLAH(S.A.W) DA AL'UMMA

FASALI NA BIYAR

 

Wajibi ga wanda ya nufi shiga garin makka mai karamci domin aikin hajji ko umara da ya xaura harami daga miqatan xaura harami, kamara yadda yaharamta ga hajjin tamattu'I daga garin makka mai karamci.

 عن رسول الله 6 والأئمّة الأطهار :: انّه وجب الاحرام لعلّة الحرم .

1 daga manzon Allah(s.a.w) da imamai tsarakaka: lallai xauara ihrami wajibi ne saboda harami.

Lallai shi ihrami yaa tabbatuwa da niyya da xaura kyalle biyu a ihrami da talbiya(amsa kira) sai mutum ya haramtawa kansa abin da gabanin xauara harami yake halali gareshi, sai ihrami ya kasacne da matsayin kabbarar tada sallah , kaxai ya hana haramtawa kansa abin da Alllahya haramta masa daga ababen da suka haramta bayan xaura ihrami, kamar yadda da sannu zamu kawosu xaya bayan xaya da yardar Allah maxaukaki.

2 daga cikin falsafar ihrami kamar yadda ya zo cikin hadisi 

عن الامام الرضا 7 قال : وإنّما أُمروا بالاحرام ليخشعوا قبل دخولهم حرم الله وأمنه ، ولئلّا يلهوا ويشتغلوا بشيء من اُمور الدنيا وزينتها ولذّاتها، ويكونوا جادّين فيما هم فيه قاصدين نحوه ، مقبلين عليه بكليتهم ، مع ما فيه من التعظيم لله عزّوجلّ لبيته ، والتذلّل لأنفسهم عند قصدهم إلى الله عزّوجلّ ، ووفادتهم إليه راجين ثوابه ، راهبين من عقابه ، ماضين نحوه ، مقبلين إليه بالذلّ والإستكانة والخضوع .

Daga imam rida(as) ya ce: kaxai dai abin da yasa aka umarcesu da xaura ihrami domin suji tsoron Allah da girmamashi gabanin shiga haramin Allah da amincinsa, domin kada su yi wargi su shagaltu da wani abu daga al'amuran duniya da qawanta da daxinta, su kasance dagaske cikin abin da suyka nufi aikatawa suka fuskanceshi da dukkanin samuwarsu, tarda abin da ke cikinsa daga girmama Allah mai girma da xaukaka da girmama xakinsa, da qasqantar da kawukansu ya yinda suka nufi Allah mai girma da xaukaka da ziyartarsu gareshi suna masu fatan lada daga gareshi, suna masu tsorata daga azabarsa, suna fsukantarsa da qanqan da kai da miqa wuya.

3 ihrami na da ma'anar mahajjaci da mahajjaciya su haramtawa kawukansu abuin da Allah ya haramta musu, su yanke daga dukkanin wanin Allah matsarkaki suyi hijira su koma ga Allah, bayan barin iyali a gida da dukiya da adon duniya da qaya ce qaya centa, ga wanda ya raunana daga haka hajjinsa bai kasance cikakken hajji ba, lallai sauke taklifi iadan yakasance ya tattaro dukkanin sharuxxa na zahiri da juzu'ai ya bar ababe bari, korewa anan ba korewar inganci ba bane, kamar yadda ake cewa babu sallah ga maqoci masallaci. Ma'ana sallarsa bata da kamala da kyawu face cikin masallaci duk da kasantuwarta ingantacciya  mai sauke taklii a  gidansa. Saboda haka sai a lura.

4 yana kasancewa mustahabbi mai qarfi a wani faxin ma yana wajabta a bisa ihtiyaxi ga wanda ya nufi ihrami da ya yi wankan xaura ihrami, wannan wanka ya ishara ga cewa mutum yana wanke kansa daga zunubi da munanan ayyuka da yin tsarkakakken tuba, ya koma ga ubangijinsa da niyya ta gaskiya alhalin dukkanin gabbai na ciki da a waje suna tsarkake, lallai ita tsarkakar zahiri share fage ce  zuwa tsarakakar baxini, babu masu riskar sirrikan hajji  face tsarkaka, wannan ya daidaita tsakanin wanka da xaura ihrami, lallai shi ya xaura ihrami ga dukkanin jikinsa

 (أحرم لک شعري وبشري ولحمي ودمي ومخّي وعصبي)

Ina sanya ihrami gareka tuin daga gashina da fatata da namanjikina da jinina da bargona da jijiyata.

Haka ma ya wanke dukkanin jikinsa kamar yadda yake cikin fitar da janaba daga dukkanin jikinsa da wanke dukkanin jikinsa.

5 mustahabbi ne gabanin xaura ihrami bayan kayiwanka da ka sallaci sallarxaura ihrami raka'a shida, iadankuma baka samu dam aba kayi raka'a huxu idan ka gaza to kayi raka'a biyu domin samun taimako da sallah kan ayyukan hajji.

 (استعينوا بالصبر والصلاة )

Ku nemi taimako da haquri da sallah.

Ya kamata ya tsinkayi hajjinsa da amudi addini.

 (إنّ الصلاة عمود الدين )

Lallai sallah itace amudin addini.

da farko sai ya nemi kusanci da Allah da ita sannan ya xau harama ga hajjinsa mai albarka ya sanya ihrami yana mai jingina da sallah, lallai ita sallar xawafin wajibi ana qidayata daga sallolin biyar nay au da kullum waxanda bai halasta barinsu cikin kowanne hali kamar yadda hakan yazo cikin hadisai, mustahabbi ne  cikin raka'ar farko a karanta suratul tauhid a raka'a ta biyu a karanta suratul jahadu, cikin kowanne layi xaya na addu'a akwai shrhi da ta'aliqi, lallai ita makarntar tarbiyya ce, tashar imani wuraraen taqawa, alamomin bautar ubangiji da tunawa da shi.

6 tufafin ihrami na nufin kwabuwa daga zunubi da sabo da alfasha abin da ya bayyana daga greta da abin da ya buya, sannan ya sanya tufafin taqawa tsoron Allah farare masu haske, sai ya yi nuni cikin saya tufafin ihrami ya zuwa tufafin tsoron Allah da tsantseni da tsarkaka da tsafta da fafar zuciya, kamar yadda yake nuni da ishara zuwa ga likkafani, daga nan zaka tuna da ranar qiyama da fitowa daga kabari cikin likkafani wand aba xinkakku ba sai ka rayu cikin wannan lokaci rayuwa ta ruhi da yankewa zuwa ga Allah matsarkaki da tunawa da ranar qiyama.

7 da kyallen ihrami guda biyu da kyalle kwaya xaya duk wani fifiko da banbantawar qabila da mazhaba na gushewa, kamarmisalin alfarma da matsayi da shugabanci da alfahari da jin xaukaka da sauransu.

8 wajibi mutum ya sanya niyyar neman kusanci da Allah matsarkaki cikin ihraminsa  da cikin dukkanin ayyukan ibadar hajjinsa, lallai yaa daga cikin al'amurran ibada wadda ba ta tabbatuwa  sai qudure neman kusanci zuwa ga Allah mai girma da xaukaka da niyyoyi na gaskiya tsarkakakku bai zai kusanci ubangijinsa, sai ya xaira ihrami yana mai tsarkake niyya cikin ihramin `yantattu masu godiya, bawai domin tsoro daga wutar uabngiji ba ko domin kwaxayin aljannarsa. Sai ba zaiotaba yiwuwa a haxa bautar `yantattu ba da bautar bayi `yan kasauwa.

Mahajjaci mai tsarkakakkiyar niyya ya nufar ubangijinsa da hajjinsa zai kasance halifan Allah cikin kyawawan sunayen Allah da siffofinsa maxaukaka

(وما رميت اذ رميت ولكنّ الله رمى )

Ba kai kayi jifa lokacin da kayi lokacin da kayi jifa sai dai Allah ya yi jifa.

 Da wannan ne zai kasance mabayyana da madubi ga Allah matsarkaki.

Misalin wannan muqami mai girma babu mai samunsa face masu babban rabo, yana tabbatuwa da neman kusancin Allah ta hanyar aikata nafiloli da soyayyar ubangiji kamar yadda hakan yazo cikin hadisi mai daraja daga shi'a da sunna:

قال رسول الله 6 في حديث قدسي عن الله سبحانه : أن العبد يتقرّب اليّ بالنوافل حتّى أحبّه فاذا أحببته ، أكون سمعه الذي يسمع به ، وبصره الذي يبصر به ، ويده التي يبطش بها .

Manzon Allah(s.a.w)ya ce: cikin hadisi qudusi daga Allah matsarkaki: lallai ba zai gushe ba yana kusanta da nafilfili har na soshi idan na soshi sai in zama jinsa da yake ji da shi, in zma gaininsa da yake gani da shi,  in zma hannunsa da yake damqa da shi.

Kusantar Allah kaxai na kasancewa ta hanyar suluku da tafiya ta baxini ma'ana da farko da niyya ne ake fara kusancin, wannan kusanci ya banbata da kusantar da ibadun farilla wanda ke kasantuwa jin Allah da ganinsa da hannunsa kamar yadda al'amrin yake cikin annabwa da wasiyyai da waliyai.

9 daga cikin falsafar ihrami shi ne bauta tsantsa cikin barin aikata ababen da aka haramta waxanda a makarnatar ahlul baiti suka kwaya 24 kamar yadda ya shahara tsakankanin malaman fiqihu imamiya, huxu cikinsu sun kebantu da maza koma bayan mata sune: lullube kai, shiga inuwa, sanya xinkakkkun tufafi, da rufe baki xayan qafafuwa. biyu cikinsu sun kebantu da mata sune: sanya kyan ado da rufe fuska. Goma sha'takwas kuma maza da mata sunyi tarayya ciki sune : cisge gashi daga jikinsa ko jikinta ko waninsu, fitar da jinni daga jikinsu, yanke farce, gutsire haqora, dates bishiya, xaukar makami sai iadan larura ta hukunta xaukan, faruta, shafa turare, yin auren da'aimi ko na mutu'a da bada shida kansa, fitar da mani ta hanyar wasa da azzakari, sanya kawalli domin ado, kallon madubi, jayayya, shafa mai ajiki, jima'I da jin daxin jinsi kamar misalin sumbata, sanya zoben hatimi domin ado, fasiqanci, kashe kwari ko kawar dasu daga jiki.

10 daga cikin sirrikan ihrami tarbiyya ruhi domin kubuta daga son kai don biyema sha'awe-sha'awe, lallai mahajjaci da ihraminsa zai lura tun daga kansa har zuwa qafarsa daga rufe kansa har zuwa qafarsa.

11 tsaftace zuciya daga dukkanin abin da yake gurbatacce wanda shari'a bata halasata shi ba, ya karkaxe tunanin yin alfahari da jayayya da fasiqanci da jima'I daga zuciyarsa saboda shi a halin yanzu ya fuskanc ziyara tsarkakakken xaki(ka tsarkake xakina) da ubangijin tsarki tsarkakakke, shi dukkanin jinsi tare da jinsinsa yake karkata, saboda tsarkakakke bai zama cikin zuciyar da qazanta da sabo da zunnubai ke zaune cikinta.

12 lura da bangaren shar'antawa tare da kasantarwa cikin sauke nauyin ibadun hajji domin jarrabawa da sadarda mutum ya zuwa tsarkaka da tarbiyantuwa, lallai shi a jiya mutane sun kasance cikin harami da abin da ke kewaye da shi suna cin  suna farautarsa, yau kuma suna cikin harami tsuntsu da dabbobin daji da barewa sun aminta daga farautarsu.

13 daga cikn sirrikan ihrami shiri da tanadi domin neman kusancin Allah matsarkaki:

قال الصادق  7: «كانت بنو إسرائيل إذا قربت القربان تخرج نار تأكل قربان من قُبل منه ، وإن الله جعل الإحرام مكان القربان » . [1]

Imam sadiq(as) ya ce: banu isra'ila sun kasance idan abin kusanci ya kusanto sai wuta ta foto ta cinye wannan abu ga wanda aka karbi neman kusancinsa, lallai Allah ya sanya ihrami a gurbin qurbani abin kusanci.

Kaxai ana karbar hajjin mahajjaci mai taqawa.

 (إنَّما يَتَقَبَّلُ الله مِنَ المُتّقين )[2]

Kaxai dai Allah yana karba daga masu taqawa.

Daga nan ne Allah yake cewa cikin ayoyin hajji:

 (وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ آلزَّادِ آلتَّقْوَى)[3]

Ya zama tilas gabanin tanadin da shirya guzuri mahajjaci ya yiwa kansa tanadin taqawa tsoron Allah, har ya zamanto an karbi ihramin hajjinsa, mahajjaci nawane da mahajjaciya Allah ke basu amsa da

 (لا لبّيک ولاسعديک)

Ban amsa kiranku muku ba, Allah ya tsaremu daga hakan.

14 daga ckinsu: tanadi da shirin qasaqantar d akai gaban Allah matsarkaki:

 عن الامام الرضا 7 : «إنّما أُمروا بالإحرام ليخشعوا قبل دخولهم حرم الله وأمنه »

عن الامام الباقر 7: «من أمّ هذا البيت حاجاً أو معتمراً مبرءً من الكبر، رجع من ذنوبه كهيئة يوم ولدته اُمّه »

 عن الامام الحسين  7 عن رسول الله 6: «هلمّ إلى جهاد لا شوكة فيه الحجّ »

Daga imam rida (as) : kaxai dai an umarcesu da sanya ihrami domin su qanqan da kai gabanin shigarsu haramin Allah da amincinsa.

Daga imam baqir(as) duk wanda ya nufi wannan xaki yana niyyar aikin hajji ko umara halin ya barranta daga girman kai, zai kubuta daga zunubansa kamar ranar da mahaifiyarsa ta haifaeshi.

Daga imam husaini(as) dag amazon Allah(s.a.w) ku taho ya zuwa jahadin da babu wahala cikinsa shi ne hajji.

Shi hajji tun daga farkonsa har zuwa kammala ibadarsa mabayyane ga qasqantar da kai da tawali'u gaban Alla matsarkaki.

15 daga cikinsu barin duniya da komawa zuwa ga Allah:

 عن الامام الرضا 7 : «لئلّا يلهوا ويشتغلوا بشيء من اُمور الدنيا وزينتها ولذاتها»

 (ياذا الجلال والاكرام)

Daga imam rida(as) : domin gudun ka da su yi wargi da wasa su shagaltu da al'amuran duniya da daxinda da adonta.

Maqasudi si ya zamanto yankewa da komawa zuwa ga Allah, ya ma'abocin girma da karamci.

16 azama da yankewa tsarkakakku domin zuwa ga Allah matsarkaki:

قال الامام الرضا 7: «ويكونوا جادّين فيما هم فيه قاصدين نحوه ، مقبلين عليه بكلّيتهم »

Imam rida(as) ya ce: su kasance da gaske cikin abin da suka nufa, suka fuskanceshi da dukkanin samuwarsu.

17 girmama Allah da qiiqrari da bauta da gazawa da talautuwaga Allah matsarkaki,

 قال الامام الرضا 7: «مع ما فيه من التعظيم لله عزّوجلّ لبيته والتذلّل لأنفسهم عند قصدهم إلى الله عزّوجلّ ».

Imam rida(as) : tare da abin da yake cikinsa daga girmama Allah mai girma da xaukaka ga xakinsa da qasqantar da kai lokacin da suka nufi Allah.

18 qarin fata ga Allah mai girma da xaukaka,

قال الامام الرضا 7: «راجين ثوابه راهبين من عقابه ماضين نحوه.

Imam rida(as) ya ce: suna fatan ladansa suna tsoron uqubarsa sun masu nufarsa.

19 adon mumini: lallai Allah ya umarci bayinsa da su cancaxa ado wajen kowanne masallaci

 (يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ)[4]

Ya `ya`yan adam ku riqi adonku a wajen kowanne masallaci.

Ya sanyawa masallaci harami da ihrami, da barranta daga dukkanin ado lallai adon mahajjaci na cikin xaura ihraminsa.

20 qaruwar shauqin ziyartar xakin Allah mai alfarma da yankewa zuwa ga Allah matsarkaki, lale shi ihrami yana taimakawa mahajjaci har yakai ga ganinsa kansa cikin hallarar Allah da wurin haxuwa da shi koda yaushe babu yankewa, daga wannan waje ne  yake zama mustahabbi gabanin faxin labbaika da ysa ya kyalle biyu na ihrami ya xan tattaka kaxan cikin ihrami sannan ya faxi labbaika

. قال  7: «ثمّ قم فامش هنيئة فاذا استويت بک الأرض ... فلبّ

 Ya ce: sannan ka tashi ka tattaka kaxan iadan qasa ta daidaita da kai sai ka faxi labbaika.

21 zurfafa  tsarki cikin zuciya: lallai ihrami na nufin harmatawa kai ababan da aka haramta, sai ya haifar masa da tsarkin baxini da tsarakkar ruhi ko da kuwa yam utu cikin wannan lokaci da yakje xaura ihrami

قال  7: «من مات محرماً بعث يوم القيامة بالحج مغفوراً له .

Imam(as) ya cigaba da cewa: dukkanin wanda yam utu cikin ihrami za a tasheshi ranar qiyama a hajji yana halin gafarta masa zunubansa.

Idan ya xaura ihrami Allah ya haramtawa wuta cin jikinsa sakamkon tsarkakarsa.

22 ladabtar da ruhi da yanke duk wata alaqa da duniya, lallai idsan azumi ya kasance ladabtar da rayuwa da rashin cin abinci da shn ruwa , to ihrami ma haka yake  ladabtarwa nega rayuwa da yanke alaqa da ratayuwa da duniya da kwaxaice kwaxaice.

 

 

 

 

1 talbiyya alama ce ta hajji:

قال رسول الله 6: «أتاني جبرئيل فقال إنّ الله عزّوجلّ يأمرک أن تأمر أصحابک أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية فانّها شعار الحجّ » . [5]

  Manzon Allah(s.a.w) ya ce: jibrilu ya zo wajena sai ya ce: lallai Allah mai girma da xaukakayana umartarka da ka umarci sahabbanka su xaukaka sautinsu da faxin labbaika lallai ita alama ce taaiki hajji.

Mustahabbi ne xaga sauti da talbiya face ga waxanda suke zaune cikin garin makka cikin masallaci to su mustahabbi ne su faxeta qasa qasa

قال الصادق  7: «فاذا انتهيت إلى الردم وأشرفت على الأبطح ، فارفع صوتک بالتلبية

Imam sadiq(as) ya ce: idan ka kai ga radamu kai kusa isa ga abxahuto ka xaga sautika da faxin labbaika.

عن الامام العسكري  7 عن آبائه عن أميرالمؤمنين  7 قال : قال رسول الله 6 في ذكر كلام موسى مع الله، فنادى ربّنا عزّوجلّ يا اُمّة محمّد، فأجابوه كلّهم وهم في أصلاب آبائهم وأرحام اُمّهاتهم (لبّيک اللّهُمّ لبّيک ، لبّيک لا شريک لک ... قال : فجعل الله عزّوجلّ تلک الاجابة شعار الحجّ . [6]

Daga imam askari(as) daga banbanninsa daga sarkin muminai ali(as) ya ce: manzon Allah(s.a.w) cikin ambaton zancen musa tare da Allah sai ubangijinmu ya ce: ya al'ummar muhammadu sai dukkaninsu daga cikin tsatson iyayensu  da mahaifar iyayensu mata suka amsa da faxin:  mun amsa kiranka ya Allah mun amsa kiran babu abokin tarayya gareka… ya ce: sai Allah ya sanya wannan ams.a.wa ta su ta zama alama da take ga hajji.

Duk wanda ya amsa kira da talbiyya haqiqa zai shiga cikin masu amsa kira  tun daga annabi adamu(as0 har zuwa cika makin annabawa(s.a.w) ya zuwa tashin qiyama, sai ya kasance cikin sahun mutane muminai da suka yi imani da Allah matsarkaki da ranar qiyama.

2 talbiyya a harshen larabci: ita masdarine na labba yulabbi  talbiyyatu, lallai ita amsa kiran mai kira ce da mai shela da yekuwa duk wanda ye maka shela ko yekuwa ya kiraka, lallai kai zaka amsa masa da na'am iadan ka nufi qarfafa ams.a.war zai ka maimaita faxin na'am, sai aka canja kalmarna'am da labbaika ma'ana na'am   na'am, ta yiwu dalilin sauya Kalmar na da alaqa da maimaici wajen larabawa idan bai kasance qarfafawa ba  ko qari kan tabbatarwa zai kasance yasaba daga fasahar larabawa, mai yiwuwa Kalmar talbiyya an ciro ta da tsagota daga Kalmar (bale)

Cikin isxilahi: bayanine kan talbiyya guda huxucikin hajji da umara itace:

 (لبّيک اللّهُمّ لبّيک ، لبّيک لا شريک لک لبّيک )

Mun amsa kiranka ya Allah mun amsa kiranka babu abokin tarayya gareka mun amsa kiranka.

Lallai ita farilla ce da ita annabawa da manzanni suka amsa kiransu, ana riskar faxin

 (إنّ الحمد والنعمة لک والملک لا شريک لک لبّيک(

Lallaidukkanin godiya da ni'ima gareka suke mulki gareka yake babu abokin tarayya gareka mun amsa kiranka.

Da ita a mtsayin ihtiyaxi wujubi wanda shi ne zababben ra'ayi.

3 Allah matsarkaki da xaukaka yana da da'awa biyu cikin hajji: da'awa ga kowa ga kowa

 (وَللهِ عَلَى آلنَّاسِ حِجُّ آلْبَيْتِ مَنِ آسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً) [7]

Allah ya wajabta ibadar hajji kan mutane ga wanda ya samu iko gareshi.

Saboda haka yana wajaba kan dukkanin mai iko ya amsa kiran Allah matsarkaki cikin tsayar da hajji, sai kuma da'awa kira kebantacce ana rubuta sunan mahajjaci da mhajjaciya  a daren lailatul qadari cikin waxanda suka samu rabon zuwa hajji a wannan shekara, sai ya iyakance lokaci gareshi ad kebantacciyar da'awa da gayyata talbiyarsu amsa kiran Allah abin bauta cikin sigarta kebantacciya da gama gari, duk wand aba a rubuta sunansa ba cikin adadin waxanda zasu je hajji ba  tun ya haramtu daga zuwa hajji a wannan shekara, mahajjaci cikin amsa kiransa yana halarta waxannan da'awowi biyu ta gama gari da kebantacciya.

4 kowanne mutum guda cikin haqiqaninsa ts.a.won rayuwarsa da kwanakin shekararsa yana amsa kiran wasu, a sirrina yana faxin labbaika labbaika na'am na'am, sai dai cewa amsa kiran majajjaci ta banbanta da amsa kiran ragowar mutane saboda tsarkake niyya da gaskiyar da ke cikinta da yankewa zuwa ga Allah matsarkaki, daga nan ne kuma taskar ma'arifa ke tattara gareshi, hadafi na haqiqa da nufarsa ga Allah cikin hajjinsa ya yi tajalli , lallai hajji gareshi bai taqaitu da ziyartar xakin ka'aba ba  da xawafi a kewayenta da tsayuwa a Arafat da mash'arul haram ba, bari dai bayan dukkanin wannan akwai babban fiqihu da ma'arifa da ladaubban ma'anawiyya da sirrikan malkutiyya  cikin ibadar hajji, sai mahajjaci ya ni'imtuda rayuwarsa cikin duniyar mahallin wahayi da manzanci madawwami ga muslunci, ya dinga kai kawo cikin hasken hukunce-hukuncensa da farillolinsa da sunnoni, yay i numfashi a cikin bigire mai tsarki da xamfaruwa da mahallin qur'ani mai daraja da daxin wilayar manzon Allah(s.a.w) da iyalansa tsarkaka, sai tsara sulukinsa ya tsarkake furucinsa da amsa kiran Allah da tsarkake niyya ga Allah matsarkaki mai tsinkaya kan kowanne abu, dukkanin wanda ya kiyaye ladubban liyafa ba zai haramtu daga falalar liyafa ba, da kuma amsa kira na shekaramai zuwa.

5 ingantattun hadisai sun tabbatar da cewa: sarkin muminai iamai na sha'biyu (as) shi ne sarkin mahajjata kagabansu, me yafi kyawu daga wanada ya xaura ihrami da amsa kira ya kuma halarci hallarar sarkinsa  a hajji domin amsa kiransa ya cxanya dana sarkina.  

6 talbiyya alama ce ta xayanta Allah da masu xayanta shi suna masu tsarakake niyya.

7 amsa kiran Allah, lallai amsa ne ga gayyatar Allah tun lokacin halitta ta farko, cikin dukkanin duniyoyi cikin bakan hawa da bakan sauka kamar misalin duniyar  haske da ruhi da fatalwa,da duniyar zarra wadda ake kira da duniyar alqawali(ashe bani ne ubangijinku ba) da qirqira  ta farko gabanin duniya da qirqira ta biyu ta mutum. Yazo cikin riwayoyi masu yawa cewa Allah ya fitar daga tsatson  xan adam misalin zarra, sannan ya sanya ta shaida kan xayantarsa da ubangijintakarsa yana mai cewa: 

 (ألست بربّكم )

Ashe bani ne ubangijinku.sai suka ce na'am, lallai dukkanin mutane sun furta haka sun kuma shaida da ubangijintakar Allah matsarkaki, tauhidi da ma'arfa sun kasance cikin halittar Allah cikin mutum, a kan mashaida ta tauhidi qur'ani ya yi ishara da nuni cikin faxinsa maxaukaki:

 (فِطْرَةَ آللهَ آلَّتِي فَطَرَ آلنَّاسَ عَلَيْهَا(

Tsarin halittar Allah da ya halicci mutane kanta.

Sannan kamar yadda yazo cikin hadisai [8] masu daraja Allah matsarkaki ya ce: shin ashe muhammadu ba annabinku bane? Sai suka ce: na'am. Sanna ya qara tambayarsu shin ashe aliyuibn abi xalbi ba imaminku da sarkinku bane? Sai suka ce: na'am.

Acikin mutane akwai waxanda suka manta alqawalinsu da suka xauka a duniyar zarra suka yi inkarin tauhidi suka kafirce masa kamar misalin mushrikai, cikinsu akwai waxanda suka yi inkarin annabtar cika makin annabawa muhammadu(s.a.w) kamar yahudawa da nasara, a cikinsu akwai waxanda suka yi inkarin wilayar sarkin muminai halifan manzon Allah(s.a.w) ba tare da yankewa ba,kamar misalin waxanda suka sabawa shi'a, amma waxanda suka kiyaye imani da Allah da manzonsa da halfofi imamai tsarkaka guda sha'abiyu bayansa, lallai su lokacin da suke ziyartar xakin Allah suke fara xawafi zasu yi ishara ga hajaruil aswad su shaida masa cika alqawali akan abin suka yi iqirari a duniyar zarra  daga imani da Allah da xayantashi da imani da annabta ta gaskiya da imamanci na gaskiya.

Bayan sunyi sallama ga hajarul aswad suna masu ishara gareshi su (بسم الله الله أكبر إشهد لي بالموافاة ).

Da sunan Allah allahu akbar ka yi mini shaida da cika alqawali.

8 talbiya amsa kiran Ibrahim badaxin Allah lokacin da Allah ya umarce shi da yin shela da yekuwa ga ibadar hajji

 (وأذّن بالناس بالحج )

Kayi shela cikin mutane da ibadar hajji.

Sai dukkanin waxanda ke cikin tsason mazaje suka amsa masa, saboda wannan ne muke faxi cikin talbiyyar mustahabbi muke cewa:

(لبّيک يا داعي الله.(

Mun amsa kiranka ya mai shelar Allah.

Sannan yazo cikin hadisi mai daraja: kaxai ai yana dace da maimaita zuwa hajji idan ya samu dacewa cikin maiamaita amsa kira, ku kuma amce cikin duniyar tsatso, duk wanda ya samu dacewar amsa kiran da faxi (bale) bayansa ta imani amsa kiran imani it ace ta farko cikin baiwa Allah amsar kiransa matsarkaki hakan sai ya bashi damar maimaita zuwa aikin hajji, haka wanda ya amsa sau uku zai samu damar zuwa aikin hajji sau uku haka abin zai ta tafiya.

Daga aliyu ibn jafar daga xan`unsa kazim(as) na tambaye shi game datalbiya(labbaika)  me ya sanya aka sunanta ta? Sai ya ce: saboda Ibrahim(as) lokacin da Allah maxaukaki ya ce:

 (وَأَذِّن فِي آلنَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوکَ رِجَالاً )

Ka yekuwa cikin mutane da ibadar hajji zasu zo maka da qafafuwansu.

Ibrahim yay i yekuwa ya jiyar da mutane  mutane sun fuskanto daga kowacce jihha da kusurwa suna faxin labbaika, saboda haka aka sanya talbiya

9 ams.a.wa kamar yadda musa(as) ya ams.a.wa ubangijinsa.

عن الامام الصادق  7 قلت له : لِمَ سمّيت التلبية التلبية ، فقال : إجابة كما أجاب موسى له

Daga imam sadiq(as) n ace masa me yasa ake kirnta da sunan talbiya sai ya ce: ams.a.wa kamar yadda musa(as) ya amsa,

وفي حديث عن الامام الصادق  7: «وبها لبّى المرسلون

Yazo cikin hadisi daga imam sadiq(as) ya ce: da ita ne manzanni suka amsa kira.

10 koyi da annabi muhammadu cika makin annabawa(s.a.w) lallai shi yay i talbiya har sau huxu kamar yadda ya faxilabbaika a daren mi'irajinsa.

ـ قال رسول الله 6: من حجّ بمال حرام فقال : لبّيک ، اللّهمّ لبّيک قال الله له : لا لبّيک ولا سعديک ، حجّک مردود عليک .

11 Manzon Allah(s.a.w) ya ce: duk wanda yaje hajji da kuxaxen haramun ya faxi labbaika mun amsa kiranka ya Allah, za a amsa masa da bamu karbi amsa kiranka ba, hajjinka abin wurgi ga fuskarka.

قال الامام الصادق  7: إذا اكتسب الرجل مالاً من غير حلّة ، ثمّ حجّ فلبّى نودي لا لبّيک ولا سعديک وإن كان من حلّه فلبّى نودي : لبّيک وسعديک

12  Imam sadiq(as) ya ce: idan mutum ya tara kuxaxen harmun sanna ya tafi hajji da wannan kuxaxen ya faxi talbiya za ai kira ace ba a amsa maka b aba a maraba da kai, idan kuma da kuxaxen halaliya yaje za ai kira ace mun amsa maka lale da kai.

13 duk sanda imamsadiq(as) ya yi yunqurin faxin labbaika sai saitinsa ya yanke ciki maqogaro, ya ce ta qaqa zan iya rashin kunyar faxin labbaika allahumma labbaik, bacin ina tsoron ka da Allah ya ce mini: ba'a amsa kiranka ba a maraba dakai.

14 a wani hadisin mai daraja : jibrilu ya umarci Ibrahim da ismail da yin talbiya huxu wadda manzanni suka amsa kira da ita.[9]

15 talbiya na da matsayin takbir cikin tada sallah, lallai da yin kabbara zaka haramtawa kanka duk wani abu da zai saka yanke sallah kamar cin abinci da shan ruwa da kyakya cewa da dariya, to haka al'amrin ya ke cikin faxin talbiya zaka haramtawa kanka dukkanin haramun kamar yadda bayanin haka ya gabata. Lallai xaura ihrami na yin ishara da barin sh'awae sha'awe da ado da son kai da son duniya domin ya samu adamar fuskantar Allah da dukkanin samuwarsa cikin ihraminsa da xawafinsa da sallarsa da sa'ayinsa tsakaninin safa da marwa da tsayuwarsa a Arafat da mash'arul haram.

16 mustahabbi ne maimaita talbiya da sauti ma qarfi daga miqati ya zuwa  fara ganin gine gine makka mai karamci, kamar yadda yake zama mustahabbi ga wanda ya xaura ihrami daga makka ya yi talbiya har zuwa faro ganin ginin masallacin harami, bayan ya yanke daga talbiya sai ya yi hailala ya godewa Allah kamar yadda imam sadiq(as) ya faxi,

قال الامام الصادق  7: «فاذا قطعت التلبية فعليک بالتهليل والتحميد والتمجيد والثناء على الله عزّوجلّ ».

Imam sadiq(as) idan k agama yin talbiya to wajibinka kayi hailala ta hamadala da girmama Allah mai girma da xaukaka da yabonsa.

17 daga cikin sirrikan talbiya shi ne buxe baki da faxin gaskiya da qauracewa faxin qarya da wargi.

18 darajojo da martabobin talbiay na sassabawa da sassabawar imanin  masu yin talbiya da gwargwadon tsoran Allah da tsantsenin kowannensu

19 da faxin talbiya mahajjaci zai kori shiaxanu daga kansa, kamar yadda yake qwanqwase azzalumai ya kubuat daga al'adun jahiliya na zamanin da can da na wannan zamani da muke ciki wanda suke jahilci da gangan ai shaixanu suna halakar da su cikin saninsu da iliminsu. Iata talbiya tsarkine ga zuciya da zirin mutum daga shirker boe da bayyanannniya.

20 talbiya it ace zikiri na wajibi cikin hajji da umara, lallai ita nada matsayin hailala da hamdala da girmama Allah matsarkaki.

21 talbiya tsakanin tsoro da fata daga wannan mahangane imamai  launin ya kasance ya canjawa ya koma ruwan xorawa saboda tsananin tsoron kada ubangiji ya amsa musa da faxin ban amsa kiranku ba bana maraba da ku, yazo cikin hadisi mai daraja[10]

حجّ زين العابدين  7 فلمّا أحرم وإستوت به راحلته ، اصفرّ لونه ووقعت عليه الرعدة ولم يستطع أن يلبّي فقيل : ألا تلبّي فقال : أخشى أن يقول لي : لا لبّيک ولا سعديک .

Imam zainul abiding (as) yaje hajji ya yinda taguwarsa ta daidaita da shi sai launin fatarsa ya canja ya koma ruwan xorawa  jikinsa ya kama girgiza da kyarma ya kasa faxin labbaika, sai aka tambaye shi, shin ba zaka faxin talbiya bane ? sai ya ce ina tsoron kada ace mini ba amsa kiranka ba a maraba da kai.

وعن الامام الصادق  7: كلّما همّ بالتلبية إنقطع الصوت في حلقه ، ولما سئل عن سبب ذلک قال : كيف اجسر أن أقول لبّيک اللّهمّ لبّيک ، وأخشى أن يقول تعالى : لا لبّيک ولا سعديک .

Daga imam sadiq(as) duk sanda ya yi yunqrin faxin labbaika sai sautinsa ya yanke cikin maqogaronsa, da aka tambaye shi gamaeda faruwar haka sai ya ce: ta qaqa zan iya tsaurin ido faxin talbiya, alhalin ina tsoron ka da Allah maxaukaki ya ce mini: ban amsa maka bana maraba dakai.

Yazo cikin hadisi mai daraja:

: كنت مع أبي جعفر الامام الباقر 7 في ناحية من المسجد وقوم يلبّون حول الكعبة فقال : أفترى هؤلاء الذين يلبّون ؟ والله لأصواتهم أبغض إلى الله من صوت الحمير.

Na kasance tare da baban jafar(as) cikin wata nahiya a masallaci muatne sauna ta faxi labbaika kewaye da ka'aba, sai imam ya ce: shin baka ganin waxannan masu faxin talbiyar? Wallahi sauitinsu yafi kasantuwa abin qi wajen Allah daga sautin jaki.

22 talbiya ba taqaitu da faxin Kalmar labbaika ba, bari dai ita wusuli ce zuwa ga  muqamun ams.a.wa, lall shi muqami ne mai girma  da matsayi maxaukaki, ace bawa ya amsa kiran ubangijinsa, idan amsar ta kasance labbaiaka da sa'adaika, to hakan na nufin cerwa shi ya je  ya kai ga muqamin azurta na har abada cikin aljanna madawwamiya.

23 motsin tauhidi tare da tsarin halitta, babau wani abu face yana tasbihi da godiyar Allah, lallai shi mai iyo ne zuwa ga ubangijinsa, haka ma mutum

 (إِنَّکَ كَادِحٌ إِلَى رَبِّکَ كَدْحاً فَمُلاَقِيهِ )[11]

Lallai kai mai gogayya ne zuwa ga ubangijinka matuqar gogayya tabbas zaka haxu dashi.

Ita talbiya bayyana ce ga misalin wannan motsi na tauhidi ta tsarin halitta.

عن رسول الله 6: ما ملبّ يلبّي إلّا لبّى ما عن يمينه وشماله من حجر أو شجر أو مدر، حتّى تنقطع الأرض منها هنا وهاهنا[12] .

Daga manzon Allah(s.a.w) babu wani daga mai faxin talbiya  face an amsa daga damansa da hagunsa daga duste da bishiya da yashi har qasa ta yanke daga nan da can

وقال أميرالمؤمنين  7: ما من مهلّ يهلّ بالتلبية إلّا أهلّ عن يمينه من شيء إلى مقطع التراب ، وعن يساره إلى مقطع التراب .

Daga sarkin muminai aliyu(as) : babu wani mai yin hailala da talbiya face anyi hailala daga damansa daga abubuwa har zuwa yankewa qasa daga hagunsa ma haka ya zuwa yankewar qasa.

وعن الامام الباقر 7: أحرم موسى  7 من رملة مصر... فلبّى فكانت تجيبه الجبال . [13]

Daga imam baqir(as) musa ya sanya ihrami daga yashin misra sai ya faxi labbaika duwatsu sun kasance suna amsa masa.

24 talbiya sabuwar shaida ce ta muslunci bayan yankewa daga ratayuwa da duniya da cire tufafi da xaura irami.

25 mustahabbi ne maimaita talbiya sau saba'ain da bain ya haura haka domin ya yi nuni zuwa girma da xaukakar ambataon da fuskantar, ta yiwu cikinta a keabantattu saba'in ko kuma domin ishara zuwa ga yawa, duk wanda ya ambaci Allah Ambato mai yawa lallai shi zai rayu cikin hallara Allah, allah ba zai taba gafala daga gareshi ba ko gwargwadon qiftawar ido, ya ambaci Allah cikin kowanne hali na daga cikin falsafar hajji.

عن أبي عبدالله الصادق  7 قال : لمّا أمر الله عزّوجلّ إبراهيم وإسماعيل  8 يبنيان البيت وتمّ بناؤه ، أمره أن يصعد ركناً، ثمّ ينادي في الناس (ألا هَلَّم الحجّ ) فلو نادى هلمّوا إلى الحجّ لم يحج إلّا من كان يومئذ انسيّاً مخلوقاً، ولكن نادى (هَلَّم الحجّ ) فلبّى الناس في أصلاب الرجال (لبّيک داعي الله لبّيک داعي الله) فمن لبّى عشراً حجّ عشراً، ومن لبّى خمساً حجّ خمساً، ومن لبّى أكثر فبعدد ذلک ، ومن لبّى واحداً حجّ واحداً، ومن لم يلبّ لم يحجّ .

26 Daga baban Abdullah sadiq(as) ya ce: lokacin da Allah ya umarci ibrahimda ismail(as)  gina xakin ka'aba ya yi umarni da ya hau kan rukuni sannan ya yi yekuwa da a taho aikin hajji, da ace cikin yekwarsa ya ce ku taho da bai mai amsa masa sai mutane kaxai, sai cikin yekuwarsa cewa ya yi a taho, sai waxanda ke cikin tsatson m,azaje suka amsa kiransa( mun amsa kiranka ya mai kira domin Allah mun amsa kiranka ya mai kira domin Allah) duk wanda ya amsa sau goma zai je hajji sau goma, wanda ya amsa biyar zai je sau biyar, wanda ya amsa da adadi mai yawa to hajjinsa zai kasanceda adadin ams.a.warsa, wanda ya yi ams.a.wa xaya rak to sai xaya zai yi hajji, wanda sam bai amsa ba to sam ba zai je hajji ba.[14]

 

 

 Haqiqa cikin makarantar iyalan annabi(s.a.w) cewa umarnin ubangiji kaxai an sanya su  sakamkon abubuwa da suka ratayu dasu da maudu'ansu dag maslahohi da suka lazimci jama'a da xaixaiku, kamar yadda hani shima ya kasance haka bisa kallon abubuwan da suka ratayu da shi daga barna da ke riska jama'a da xaixaiku. Ana kiran na farko da wajibai, na biyu kuma ana kiransa haramun, makaruhi na riskarsu a duniyar taklifi da ayyukan addini haka mustahabbai na shiga ciki, makaruhi hukunci ne da aka rinjayar da barin aikata shi  tare da halasci cikin aikata kishiyarsa, shi kuma mustahabbi an rinjayar da aikata shi da kuma sanya ladan cikin aikata shin tare da halasci cikin barin aikata shi, sai kuma na biyar wato mubahi wanda aikata shi da barinsa suka daidaita, da wannan ake cewa hukuncin taklifi na shari'a guda biyar ne: wajibi, haram, mustahabbi, makaruhi, mubahi.

A cikin hajji akwai wajibai akwai haramun akwai mustahabbi akwai makaruhi, makaruhi yana kishiyantar abin so, duk abin da ubangiji ya qyamata  ma'ana abin da ya so abar shi, duk da cewa aikata shi bai jawo uquba.

Makaruhan da suke cikin ihrami:

1 sanya ihrami da kyalle baqi ma'ana baqin yadi ko kuma duk wani launi wanda ba farin launi, kamar yadda mustahabbi kayan ihrami su kasance daga farin yadi lallai shi tufafin mala'iku

2 ihrami da yadi mai zane zane.

3 barci mai ihrami kan matashi ruwan xorawa ko baqi.

4 shiga banxaki da cuda jiki.

 5 qunshi ko kuma dukkanin wani launin daban gabanin xaura ihrami, sannan launi zai wanzu da taken ado bayan ihrami.

6 amsa kiran wanda ya kirashi.

7 yin ihrami da tufafi mai qazanta.

Daga cikin sirrikan barin aikata makaruhi:

1 qarfafawa ta zo kan yin ihrami da farin kyalle da karhancin yi da baqin kyalle ko kuma duk wani kayalle mai zane zane, daga cikin tasirin farin kyalle shi ne yana kiyaye lafiyar jiki, lallai launuka cikin qarqashin zafin ranar makka na rikirkita lafiya mutum, kamar yadda farin launi na snya nishaxi da kebantacce fusknat ga ubangiji.

قال الامام الصادق  7: «لا يحرم في الثوب الأسود ولا يكفن به الميت ».

Imam sadiq(as): ba a yin ihrami da baqin kyalle kuma ba ayiwa mamaci likkafani da shi.

قال رسول الله 6: «ليس في ثيابكم شيء أحسن من البياض ».

Manzon Allah(s.a.w) ya ce: cikin tufafinku babu komai da yafi farin kyalle kyawu

كان رسول الله يكره السوداء إلّا في ثلاثة العمامة والخف والكساء .

Manzon Allah(s.a.w) ya kasance yana kyamar baqin launi face cikin abubuwa uku: rawani, huffi, mayafi.[15]

2 himmatuwar muslunci kan tsafta da tsarki, lallai haqiqaAllah tsafatatcce ne  yana son tsafta, sai ya sanya tsafta daga imani lallai shi Allah kyakkyawa ne yana son kyawu, sai ya yi tajalli  cikin sanya hukunce, kamar farin tufafin ihrami da karhantar da xaura baqinihrami da mai qazanta

سئل  7 عن الرجل يحرم في ثوب وسخ ؟ قال : لا أقول إنّه حرام ولكن تطهيره أحبّ إليّ، وطهوره غسله ، ولا يغسل الرجل ثوبه الذي يحرم فيه حتّى وان توسخ[16] .

An tambayi imam(as) game damutumin da yake xaura ihrami daga tufafi mai qaxanta? Sai ya ce: ba zance hakan haramu banesai dai cewa tsarkakeshi yafi soyuwa gareni.

Tsarakakewa anan na nufin wankewa, mutum bai halsata ya wanke ihramin da ya xaura ya fara aikin hajji ba koda kuwa ya qazantu bayan xaura shi.

Hakan bai kebanta da tufafin ihrami ba kai hatta mahallin da zai rayu cikinsa, bai kamata ya kwanta ya yi barci ba kan matashi mai launin ruwan xorawa ko launin baqi sakamakon hakan na da tasiri mara kyawu ga ruhi.

قال الامام الصادق  7: «كره أن ينام المحرم على فراش أصفر، أو على مرفقة صفراء».

Imam sadiq(as0 ya ce: akwai karhanci ga wanda yake cikin tufafin ihrami da ya yi barci kan shimfixa mai launin ruwan xorawa ko kuma kan matashi ruwan xorawa.

3 kiyaye iyakokin Allah: lallai mai taqawa da tsantseni wanda yake qauracema shubuhohi da makaruhai lallai su kariyar haramun sai ya qaurace musu don gudun kada ya afka cikin aikata haramun.

قال الامام الصادق  7: «لا بأس أن يدخل المحرم الحمام ولكن لا يتدلّک ».

Imam sadiq(as) ya ce: babu laifi wanda ke cikin ihrami ya shiga banxaki don wanka amma dai kada ya cuccuxa jikinsa.

4 kiyaye ldubban halarta, duk wanda ya amsa kiran ubangijinsa ya ce: (mun amsa kiranka ya Allah mun amsa kiranka) to wajibi ne kansa ya kiyaye ladubba cikin hallararsa, idan wani mutum ya kirashi to kada ya yi amfani da wannan kalma ta labbaika cikin amsa masa, lallai hakan makaruhi ne, kada ya sanya wani abokin tarayya ga ubangijinsa.

Amma daga cikin sirrikan xaura ihrami:

Lallai wanda ke cikin tufafin ihrami kyalle biyu bayan xaura ihraminsa da faxin talbiya tare da dukkanin muqaddimarta da abubuwan da suka cuxanya da ita, lallai abubuwa 24 za su haramta kansa, cikin 19 daga cikinsu maza da mata suna tarayya, sannan 4 sun kebantu da maza, xaya kuma ta kebanta da mata kamar yadda akai bayani kan haka fila filla cikin littafan fiqihu.

قال الامام الصادق  7 بعد الاحرام : «وأحرم عن كلّ شيء يمنعک عن ذكرالله عزّوجلّ ، ويحجبک عن طاعته »

Imam sadiq(as) ya ce: bayan xaura ihrami: (ka haramtu daga dukkanin abin da zai hanaka ambaton Allah mai girama da xaukaka da dukkanin abin da zai katange xa'arsa)

Sirrin ababen da aka harmta kaxaiu dai na naxe cikin sirrikan ihrami, dukkanin abin da zai hana ihrami, to lallai xaura ihrami na hani kan haka.

Haqiqanin ihrami shi ne yankewa da komawa zuwa ga Allah matsarkaki, ya zmata tilas a ladabtar ruhi a kan mujahada  da zage dantse da masa xaynta dom,in shiga da issa ga haqiqa kawaya xaya rak, da gwagwarmaya da yawa zuwa xayanta, da alqawali tare da da Allah matsarkaki, haqiqa mahajjaci daxaura ihraminsa yana bayyanana girma da kyawun Allah da wusuli zuwa muqamin mutumtaka da kammalallain mutum wana zai halifanci ubangijinsa cikin kyawawan sunayensa da siffofinsa maxaukaka.

Fasiqanci cikin hajji:

Babu fasiqanci da babu karkata ga barin hanyar gaskiya da fita daga xa'ar Allah, babu qarya bu alfahari babu zage zage babu jayayya cikin hajji.

قال الشيخ الطوسي  1: (روى أصحابنا انه أراد الكذب ، والاولى أن تحمله عليه جميع المعاصي التي نهى المحرم عنها.(

Shaik xusi ya ce: sahabbanmu sun rawaito cewa shi ya nufi yin qarya, abin da yafi dacewa shi ne ka xora masa dukkanin sabon da aka hana wanda ya xaura ihrami aikatawa.

قال الصادق  7: إذا أحرمت فعليک بتقوى الله وذكر الله، وقلّة الكلام إلّا بخير، فان تمام الحجّ والعمرة أن يحفظ المرء لسانه إلّا من خير، وهذا ممّا يوجب الأُلفة والمحبّة والمودّة بين المؤمنين

Imam sadiq(as) ya ce: idan ka xaura ihrami wajibinka kiyaye tsoron Allah da ambatonsa da qaranta Magana face alheri, lallai cika dukkanin hajji da umara wajibi ne mutum ya kiyaye harshensa face daga alheri, wannan na daga abin da ke sanya haxin kai da soyayya da qauna tsakankanin muminai.

Wannan na daga cikar hajji ta bangaren kyautata halayya da xabi'a, amma bangaren aqidu cikar hajji na cikin saduwa da hujjar Allah(af) da bayyana masa imani da imamancinsa da wilayarsa duk dacewa ya faku daga idanuwa.

2 babu jayayya cikin hajji:

Lallai jayayya da abokin rigima da qoqarin galaba kansa koda kuwa hakan ya kasance cikin dalili, sai dai cewa zai janyo takun saqa wadda take daga rundunar shaixan da tsaninsa domin halakar da mutane, ta yiwu jayayya ta kai ga sanya mahajjaci yi rantsuwa da Allah da haruffan ranntsuwa( wallahi, tallahi, billahi) sai ya zamantoi an hana majajjaci aikata haka cikin haji da ihrami

قال الامام الصادق  7: «والجدال هو قول الرجل : لا والله، وبلى والله، وسباب الرجل للرّجل ، والاستفادة من إسم الجلالة لإثبات مدّعاه في مقام الخصومة والمجادلة المذمومة ، وان كان من الجدال ما هو حسن وممدوح.

Imam sadiq(as) ya ce: jayayya shi ne faxi mutum: a a wallahi, eh wallahi, zagin wani ga wani, amfani da sunan Allah mai girma domin tabbatar da da'awarsa cikin rigima da jayayya ababen zargi, duk da cewa cikin jayayya akwai na yabawa.

 (آدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّکَ بِالْحِكْمَةِ وَآلْمَوْعِظَةِ آلْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ).[17]

Ka yi kira zuwa tafarkin ubangijinka da hikima da wa'azina mai kyawu kayi jayayya da su ga wadda ita tafi kyawu.

(فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ آلْحَجِّ فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي آلْحَجِّ[18](

Duk wanda ya quduri niyyar zuwa hajji cikinsu to babu jima'I babu fasiqanci babu ja'inja cikin hajji.

Tilas a kiyaye alfarmar harami da wuraren ibadarsa.

 )وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ آللهَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ عِندَ رَبِّهِ). [19]

Duk wanda ya kiyaye alfarmun Allah shi ne gareshi wajen ubangijinsa.

في الحديث الشريف : «الحرمات خمس : البيت الحرام والمسجد الحرام والبلد الحرام والاشهر الحرام والحرم .

Yazo cikin hadisi mai daraja: alfrmun biyar ne: xaki mai alfarma, masallaci mai alfarma, gari mai alfarma, watanni masu alfarma da harami.

Misalin wannan jayayya da fasiqanci  jima'i yana daga cikin abin da ke karya alfarmar Allah.

Babu jima'I a hajji:

Dukkanin jin daxin sha'awe sha'awe ga mhajjata maza da mata ko da kuwa da kallo ko hira tare da jin sha'awa da zuwa shaidar aure da fitar da maniyyi dukkaninsu suna daga cikin abubuwa da Allah matsarakaki maxaukaki ya haramta kan mahajjjata, duk wanda ya yi ganganci aikata xaya daga cikinsu to wajibi ya tuba kuma ya bada kaffara kamar yadda bayanin haka filla filla yake cikin littafan fiqihu.

Mahajjaci cikin tafiyarsa zuwa ga Allah yana qauracewa daxin duniya da qaya ce qaya centa.

 (زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ آلشَّهَوَاتِ... ذلِکَ مَتَاعُ آلْحَيَاةِ آلدُّنْيَا[20](

An qayatawa mutane son sha'awa … waxancananka daxin duniya.

Wannan qawa an sanyata ne domin jarraba mutane.

 (إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى آلاْرْضِ زِينَةً لَّهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلا)ً[21]

Lallai mu mun sanya abin da ken kan qasa ado gareta domin mu jarrabasu su wanene cikin suka fi kyawun aiki.

Lallai tafiyar hajji tana daga cikin tafiye tafiyen malakutiyya ta ba ta dacewa da son duniya. Lallai so duniya yana hana mutum mi'iraji zuwa ga ubangijinsa cikin ihraminsa na hajji

Duk wanda ya haramta gashinsa da fatarsa daga mata( ina sanyawa fatata ihrami da gashina domin kai daga mata) lallai hakan na nufin ya xaukarma ubangijinsa alqawali da cewa babu wani abu da zai shagaltar da shi daga sha'awe sha'awe da kayan daxi, sai ya halasta gareshi da ya yi saki koma bayan qullawa(lallai wanda ya xaura ihrami yana saki bai qullawa)  dukkkanin wanda ya nutsu ya xebe haso da jin daxin gangaar jiki, lallai shizai gafala daga daxin ruhi da ma'anawiya da hankali.

4 mu'amala tare da  jiki:

Lallai wanda ya xaura ihrami daga maza da mata bai halasta gareshi ya yanke ko gutsire farcensa ba daga hnnunsa ko qafarsa, ko kuma ya cisge gashinsa ko sili xaya ne rak daga jikinsa, ko kuma ya gutsire haqoransa, ko fitar da jinni daga jikinsa koda kuwa da aswakina, ko kartar jikinsa da dai makamantansu lallai sun haramta kansa.

Saboda ba'arin waxannan ababen da aka haramta an sanyasu cikin abubuwan da ke warware ihrami, kamar misalin xaukar wani abu daga  gashi ko farce cikin aski da saisaye, lallai tials a bar abubuwan da aka haramta cikin ihrami saki babu qaidi babu banbanci cikin kasantuwarsu qanana ko manya, lallai haramun ne cire gashi daga jiki da gangan kamar yadda jima'I da fasiqanci da jayayya suka haramta, wannan nab aka labari kan ruhin xa'ar da sallamawa Allah matsarkaki ka da mahajjaci ya raina zunubi komai qanqantarsa lallai yin hakan na daga mayan laifuka, haqiqa Allah ya boye uku cikin uku: ya bye yardarsa cikin xa'arsa, ka da xayanku ya raina wani daga xa'ar Allah ta yiwu cikinsa yardarm Allah take,  ya bye fushinsa cikin saba masa, k da xayanku ya raina sabo komai qanqantarsa ta yiwu cikinsa fushi Allah yake muna neman tsarinsa daga fushinsa, ya boye waliyyansa cikin halittunsa ka da xaynku ya wulaqanta wani ta yiwu ya kasance waliyin Allah, sau da yawa qaramin aiki ya kasance mai buxe maka sasanni da qofofin  cikin tafiya da suluki zuwa ga Allah matsarkaki.

Duk wanda ya xaura ihrami domin Allah matsarkaki jikinsa zai kasance cikin hallarar ubangijinsa, bai halasta ya yi tasarrufi cikin jikinsa ba face da izinin Allah(na xaura maka ihrami da gashina da fatata da naman jikina da jinina da qashina da bargona da jijiyata) wannan gangar jiki kayan Allah matsarkaki, kamar yadda ruhi ruhin Allah ne (nayi huri cikinsa daga ruhina) idan yay i niyyar kwance ihrami da barin ababen haramtawa, kaxai dai yana kubutar da jikinsa cikin qarshen aiki umararsa da saisaye, a qarshen aikin hajji kuma yana kammala hajjinsa da yankan hadaya da aski da saisaye, xaura ihrami na nufin cikakkiyar fuskanta zuwa ga ubangiji da yankewa gareshi daga waninsa(ka xaura ihrami daga barin dukkanin abin da zai hanaka ambaton Allah)

5 neman hutu:

Namiji bai halsta ya lullube kansa ko ya shiga inuwa, ita kuma mace bai halasta ta lullube fuskarta da hannunta, domin ya shiryar kan cikar kan cewa baki xayan jikinta ya xaura ihrami domin Allah matsarkaki, lallai shi namiji ya fita daga haramin kansa ya zuwa haramin Allah da farfajiyar yardarsa, sallamwa tsantsa gaban iradar Allah, idan ya kasance buxe  hakan na nuni da sallamawa, lallai shi lullube kai na sanya maka alama tsakankanin mahajjata, shi abin da ake buqata ga mahajatta cikin tafiyarsu su kasancbe baki xayansu bai xaya babu banbanci a wajen Allah da halittu.

Kamar yadda wanda yake fatan saduwa da Allah matsarkaki ya zama tilas ya jurewa wahalhalu da gajiya kan hanyar saduwa da masoyinsa, duk wanda ya xaura ihrami lallai ya haramtawa kansa hutu, ba zai shiga inuwa ba daga tsananin zafin rana, kamar yadda ya zo cikin hadisi mai daraja, haka ma macen da ta xaura ihrami bai halasta ta sanya niqabi saboda shi ihramin mace na cikin fuskarta, idan kai ka sanya niqabia fuska launinka ba canjawa.

سألت أبا الحسن  7 عن الظلال المحرم ؟ فقال : أضح لمن احرمت له ، قلت اني محرور، وإن الحرّ يستر عليّ فقال : اما علمت ان الشمس تغرب بذنوب المجرمين [22].

Na tambayi baban Hassan(as) game dashiga inuwar wanda ke cikin ihrami? Sai ya ce: ka sha hantsin rana ga wand aka sanya ihrami domin shi, sai nace lallai ni ina jin shan zafin arana, lallai zafin arana ya lullubeni, sai ya ce: ashe baka san cewa rana na kawar da zunuban masu laifi ba.

Cikin falsafar hajji tsakankanin duwatsu da tsaunika:

أميرالمؤمنين علي  7 : «ولكن الله يختبر عباده بأنواع الشدائد ويتعبّدهم بأنواع المجاهد، إخراجاً للتكبّر من قلوبهم ، وإسكاناً للتدلل في نفوسهم ، وليجعل ذلک فتحاً إلى فضله

Sarkin muminai aliyu(as) ya ce: sai dai cewa Allah yana jarraba bayinsa da nau'o'in tsanani yana bautar dasu da nau'o'in wahalhalu domin ya cire musu girman kai daga zuciyoyinsu, domin sayke yanga cikin rayukansum, domin ya sanya haka buxi ya zuwa falalarsa.

Daga alamomin tubabbe  shi ne rashin lullube kansa da rufeshi, bari dai ya kasance akamar bawa cikin qanqan da kai da girmamawagaban ubangijinsa da mai gidansa majibicin lamarinsa.

Sannan iata mace ka da ta lullube fuskarta ta rufeta domin ita tana cikin aminci daga kallon iadanun mazaje bare domin dukkaninsu suna cikin fuskantar Allah matsarkaki kowannensu ya shagaltu da kansa, daga cikin taqawar hajji watsi da ababen jin daxi da sha'awe sha'awe hatta kallo.

6 watsi da cancaxa ado:

Turare da kayayyakin qamshi da ado kamar misalin kwalli da sanya kayayyakin ado da qawata da shafa man shafawa da kallon madubi da sauransu, da sanya xinkakken tufafi ga maza da cancaxa kayan ado ga mata da maza da saka hatimi idan kasance domin ado dukkaninsu suna cikin abin da aka haratawa mai ihrami,  hakan na nuni da cewa mahajjaci da mahajjaciya sun kubutar da kawukansu daga jin kai da son kai da ado domin duniya domin ya bayyana abin da ke boye cikin baxininsa daga shauqi da sadarwa ya zuwa ga masoyinsa ubangijinsa, duk mai son kubuta daga tarkon shixanu da waswasinsu da raye ryensu da makircinsu to wajibinsa ya manta da kansa domin ya cakuxa tare da iradar ubangijinsa, ya kai ga wusuli ya zuwa xayantuwar masoyi ga abin da yake so, soyayyar da bata sabawa hankali ba shari'a ta goyi bayanta a makarantar ahlul baiti:

قال الامام الصادق  7: (لا ينبغي للمحرم أن يتلذّذ بريح طيبة ) (ولا يلبسه ـ الخاتم ـ للزينة ) (المحرمة تلبس الحلّي كلّه إلّا حليآ مشهور للزينة ) (لا بأس أن يكتحل وهو محرم إن لم يكن فيه طيب يوجد ريحه ، فاما للزينة فلا)

Imam sadiq(as) ya ce: bai dace ga mai ihrami ya daxaxa da iska mai daxin qamshi ba, bai kamta ya sanya hatimi ba domin ado, bai kamata amce mai ihrami ba ta sanya dukkanin kayayyakin ado face kayan ado da ya shahara domin ado, babu laifi mai ihrami ya sanya kwalli idan babu turare cikinsa da za iya jin qamshinsa, amma domin ado bai halasta ba.

Misalin wannan tafsirai suna nuni da kan kiyaye baxinai  cikin hajji shi ne mafi cancanta  daga kiyaye zahirai, hajji ibada ce har ya zuwa narkewa cikin iradar Allah da kubuta daga son kai da son zati, cikin hajji dukkanin abin da zai hanaka ambaton Allah da sonsa ko da kuwawannan abu halal ne a wajen hajji lallai to zai kasance haramun a cikin aikin hajji

 (فَمَن كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحاً وَلاَ يُشْرِکْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَد)اً [23].

Duk wanda yake fatan saduwa da ubangijinsa to ya yi aiki nagari ka da ya yi tarraya da wani cikin ibadar ubangijinsa.

 Idan ya kasance shafa turare yana daga cikin kyawawan halaye annabawa, kuma amfani dashi yana daga cikin mustahabbai kamar yadda yazo cikin hadisi mai daraja sai dai cewa amfani da shi lokacin ihrami yana haramta  kamar yadda yazo cikin hadisi mai daraja:

«كان علي بن الحسين  7 اذا تجهّز إلى مكّة قال لأهله ، إيّاكم أن تجعلوا في زادنا شيئاً من الطيب ولا الزعفران نأكله ونطعمه.

Aliyu ibn husaini(as) ya kasance idan ya yi shirin tafiyar makka sai ya cewa iyalinsa:  na haneku da sanya wani abu daga turare ko za'afaran  da muke muke ciyarwa cikin guzurina.

قال الامام الصادق  7: «لا تمسّ شيئاً من الطيب ولا من الدهن في إحرامک وإتّق الطيب في طعامک وأمسک على أنفک من الرائحة الطيّبة ، فانه لا ينبغي للمحرم أن يتلذّذ بريح طيّبة [24]» .

Imam sadiq(as) ka da ka shafi wani abu daga turare ko mai  cikin ihraminka, ka kauracewa turare cikin abincinka ka kame kan hancinka daga iska mai qamshi, lallai bai kamata wanda ke cikin harami bay a daxaxa daga isaka mai qamshi.

قال الصادق  7: «لا تنظر في المرآة وأنت محرم فانه من الزينة » «لا ينظر المحرم في المرآة لزينة فان نظر فليلبّ ».

Imam sadiq(as) ka da ka kalli mudubi alhalin ka xaura ihrami lallai hakan yana daga ado.

Wanda ke cikin ihrami bai halsata ya kalli madubi domin ado, idan ya kalla to ya yi talbiya.

Kowa da kowa yaa cikin amincin Allah:

 Daga cikin ababaen da aka haramta lokacin hajji akwai dates bishiya da shuka cikin iyakar harami, haka xaukar makami da kashe dabbobi hatta kwari da suke hawa kan jikin mutum da taimako kan aikata haka ko da kuwa da ishara da nune ne, amma hakan bai game dabbobin gida  da na ruwa , dukkanin haka na nuni xayantar ma'auni. Lallai hajji ya fifita da ruhin soyayya da qauna hatta tare dabbobi da mahalli da xabi'a, babu kausas.a.w ga wanda ya halarci liyafar Allah cikin rahamarsa mayalwaciya( mahajjaci da mai umara mahalrta liyafar Allah ne, idan suka oqeshi take sai ya basu idan suka kirashi ya amsa musu idan suka nemi cetonsa sai cecesu, idan suka kame basu roqeshi ba, sai hi ya fara basu.

 bai halasta ga wanda ke qaunar rayuwarsa da hutunsa  da `yancinsa ya takurawa wasu ba, daga wanda ya hanaka haqqin rayuwa kamar misalin kwaron quda da ragowar dabbobi daga abin da ke tattare da sun a qarfi uku: qarfin bacci, ci, haifuwa, da ihsasi da motsi da irada, ya zama tilas a kiyaye rayuwa da mahalli da dukkanin aminci hatta ga dabbobi, na'am ya halasta idan kun kwance ihrami kuyi faruta kamar yadda Allah maxaukaki ya ambata:

 (اذا حللتم فاصطادوا)

Idan kun cire ihrami ku yi farauta.

Domoin hukuncin larura ga hakan dn samar da abinci da waninsa, farauta za ta kasance a wajen harami domin shi harami amintaccen mahalli ne ga dukkanin halittu bai halasta ayi faruta cikinsa.

Allah maxaukaki na cewa:

 (يَا أَيُّهَا آلَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَقْتُلُوا آلصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُتَعَمِّدَاً فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ آلنَّعَمِ )[25]

Ya ku waxanda sukayi imani kada ku kashe abin faruta alhalin kuna cikin ihrami duk wanda ya kashe shi daga cikinku to sakamako misalin wanda ya kashe daga dabbobin ni'ima.

  (وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدَ آلْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُماً( [26]

An haramta muku farutar dabbarban qasa matuqar kuna cikin ihrami.

قال الامام الصادق  7: «لا تستحلّ شيئاً من الصيد وأنت حرام ، وحلال في الحرم ، ولا تدلن عليه محلاً ولا محرماً فيصطاده ، ولا تنشر إليه فيستحل من أجلک ، فان فيه فداء لمن تعمّد» . [27]

Imam sadiq(as) ya ce: ka da ka halasta wani abu daga farauta alhalin kana cikin harami, ka da ka nunawa wanda ke cikin harami ko wanda ya fita ya farauce shi, ka da kayi ishra zuwa garsehi sai ya halasta ta dalilinka, lallaicikin aikata hakan akwai bada fidiya ga wanda ya yi gangancin aikata hakan.

Idan ya kasance harami amintacce wurine kuma duk wanda ya shigeshi yana cikin aminci to lallai mahajjaci yana cikin lamuntar Allah matsarkaki, haka waxanda suka kasance cikin haramin amincin Allah suma sun kasance cikin lamuntarsa.

قال الامام الصادق  7: «ومن دخله من الوحش والطيركان آمناً من أن يهاج أو يؤذى حتّى يخرج من الحرم ».

Imam sadiq(as) ya ce: duk wanda ya shiga harami daga dabbobin daji da tsuntsaye sunkasance cikin aminci daga hari ko cutarwa har su fita daga ciki.

Xaukar makami da farauta basu dacewa tare da ruhin sallamawa shugaba cikin ibadar hajji.

Duk wanda ya aikata ababen da aka haramta to wajibi ne ya bada kaffara cikin abida sharuxxa kaffara suka tabbatu kamar yadda cikin fiqihu domin ya xanxani azabar aikin da ya yi,  aikata ababen da aka haramta cikin hajji cikin na'insu da gwargwadonsu suna da kaffara, misali cikin yanka saniya da raqumi da akuya akwai kaffarar ciyar da talakawa ko bada kuxin ciyarwar ko maimaici ko dawo da faxin talbiya ko istigfari da tuba

 (إِن تَتَّقُوا آللهَ يَجْعَل لَكُمْ فُرْقَاناً وَيُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ.( [28]

Idan kuka ji tsoron Allah zai sanya muku mararraba kuma zai kanakre muku zunubanku daga barinku kuma zai gafarta muku.

(تِلْکَ حُدُودُ آللهَ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ )

Waccan iyakokin Allah ne lallai azaba mai raxaxi ta tabbata ga kafirai.

Kaffarori na nufin gyara da xori ga abubuwan da suka tawaya da kurakurai da suka faru da kuma kankare zunubai da laifuka, da tsarkake zukata daga dattin sabo da laifuka, da qarfafa maginar imani da sanya shinge daga afkawa sabo a nan gaba

 (ذلِکَ لِتُؤْمِنُوا بِاللهَ وَرَسُولِهِ )

Haka domin ku yi imani da Allah da manzonsa.

 (كَذلِکَ يُبَيِّنُ آللهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ.( [29]

Haka Allah ya ke bayyana muku ayoyinsa tsammaninku kwayi godiya.

Kaffarori garkuwane da shinge daga aikta laifuka daga cikin hikimartada falsafarta shi ne tarbiyar mutum, duk wanda bai samu iko mai yawa cikin bada kaffara kamar raqumi  sai ya tsallaka ya zuw qasa da shih aka abin zai ta ciga har ya kai ga wanda kwata bai da wai abu da zai bayar sai ya yi istigfari

 

 

 

 

1- yin xawafi sau bakwai daura da xakin ka'aba  wajibi ne bayan xaura ihrami, haqiqa qur'ani ya yi ishara kan hakan cikin ayoyi uku:

 (وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَآلْعَاكِفِينَ وَآلرُّكَّعِ آلسُّجُودِ)[30]

Mun riqi alqawali zuwa ga Ibrahim da isma'il da su tsarakake xakina ga masu xawafi da mzauna da masu ruku'I da sujja.

  (ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ آلْعَتِيقِ ) [31]

Sannan su cika ibadunsu su cika bakancensu su kewaya `yantaccen xaki.

 (طَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَآلْقَائِمِينَ وَآلرُّكَّعِ آلسُّجُود)[32]

Ka tsarkake xakina ga masu xawafi da masu tsayuwa da masu ruku'I da sujjada.

2 farkon wanda ya fara xawafi daga cikin mutne shi adamu da matarsa hauwa'u(as)

قال الامام الباقر 7: فلمّا أصاب آدم الخطيئة وأهبطه الله إلى‌الأرض أتى‌إلى البيت وطاف به، كما رأى الملائكة طافت عند العرش سبعة أشواط ، ثمّ وقف عند المستجار فنادى ربّ إغفرلي ، فنودي يا آدم قد غفرت لک . قال : يا ربّ ولذرّيتي فنودى يا آدم من باء بذنبه من ذرّيّتک حيث بوأت أنت بذنبک ههنا غفر له .

Imam baqir(as) ya ce: lokacin da adamu ya aikata kuskure Allah ya saukar dashi zuwa qasa, sai ya tafi xakin ka'aba yay i xawafi, kamar yadda ya ga mala'iku suna xawafi a al'arshi kewaye bakwai, sai adamu ya tsaya wajen mustajar ya kirayi ubangijinsa yana mai cewa: ya ubangiji ka gafarta mini, sai ubangiji ya ce na gafarta maka, sai adamu ya ce ka gafartawa zuriyata, sai ubangiji ya ce masa duk wanda ya tuba daga zunubansa daga zuriya kamar yadda ka tuba na gafarta masa.

3 alle xawafi ya kasance gabanin adamu da shekaru dubu biyu, mala'iku sunyi xawafi shekaru dubu biyu kafin adamu(as) sun kasance suna ambaton Allah suna faxin:

سبحان الله والحمد لله ولا إله إلّا الله)

Tsarki ya tabbata ga Allah godiya ta tabbata gareshi babu abin bautawa da gaskiya sai Allah. Mala'iku suka koyawa adamu yadda zai yi xawafi daura da xakin ka'aba kewaye bakwai.[33]

4 wajibi ne cikin hajjin tamattu'I yin xawafin umarar tamattu'I da yin xawafin nisa'i. muna kiran na farko da sunan xawafin tuba da wusuli da istigfari, sai kayi wanka gabanin xaura ihrami saboda zaka shiga tsarkakken xaki  mai tsarkakewa(ka tsarkake xakina) sannan ka yi sallar xaura ihrami ka haramtawa kanka duk wani daxi da sha'awa, sannan ka tafi masallacin harami nan ma kayi wanka domin shiga garin makka mai karamci da masallacin harami sai kayi xawafin tuba da istigfari daga zunubai da laifuka, ka nesanta kanka ka kwabe tufafin zunubai ka sanya tufafin ihrami.

Amma xawafi na biyu ana kiransa da xawafin ziyara da soyayyar Allah, lallai kai bayan kammala tsayuwar Arafat da qaruwar ilimi da ma'arifa zaka qara samun kusanci ga Allah cikin muzdalifa za kuma kayi burin aljanna a min, ka kasance mai halartar liyafar Allah, ba wajibi bane kayi xawafi na biyu cikin tufafin ihrami saboda kai yanzu ka wayi gari cikin ma'abota haske  da tsarki kai hatta tufafi ta kusa ta kasance daga haske, sai ka yi xawafin ziyara.

Daga cikin falsafar xawafin nisa'i:

amma shi xawafin nisa'I: lallai yazo ciki hadisi mai daraja cewa shi girmamawa ga mace mumina da ta qaunaci ziyartar xakin Allah, a zamanin da ya shuxe  gabanin bayyanar muslunci me yiwuwa a zamani Ibrahim badaxin Allah(as)  wata mace ta kasance a qasar masar tana rayuwa tare da mijinta da `ya`yanta guda biyar cikin ni'ima da yalwa da kwanciyar hankali daga bayi hadimai da tarin dabbobin ni'ima, sai ta yi burin ziyartar xakin ka'aba mai alfarma ta nemi izini daga mijinta kan ziyartar ka'aba ta shirya ta xaure kayan tafiya tare da `ya`yanta da abin da ta mallaka, sai suka futi cikin ayarin mahajjata da suka nufi makka sai dai cewa xaya daga cikin `y`yanta guda biyar ya mutu akan hanyarta ta zuwa makka, sai mijinta ya nemi komawa gida, sai ta roqeshi da ya barsu su cigaba da tafiya sai suka cigaba da tafiya sai dai cewa dukkkanin `ya`yanta biyar xaya bayan xaya sun mutu kan hanya kai hatta masu hidimarta sai da suka mutu amma qauna da shauqin zuwa xakin ka'aba bai gushe ba tare da ita , sai gabanin ta kai ga isa garin makka sai mijita ya mutu, amma duk da haka ta cigaba da nufar garin makka domin ziyartar ka'aba sai abin takaici tana zuwa garin makka sai al'adarta ta wata wata ta jinin haila ta zo mata, sai ta xaga kanta ta kalli sama zuciyarta na cike da baqin ciki tana cewa: ya ubangiji ya abin bautata na bar dukkanin iayalina domin shuqinka da qaunarka, na mayar da kaina bazawara saboda shauqin ziyartar xakinka tsarkakakke, gashi kuma kamar yadda kake gani b azan iya shiga masallaci mai alfarma ba, sai Allah ya yi wahayi ga annabin zamanin da take ciki cewa ya sunnantawa maza da mata yin xawafi domin tayi tarayya cikin یش da ladansa. Sai wannan xawafi ya shahara da sunan xafinn nisa'I ma'ana xawafin mata. Allah masanin haqiqanin lamurra. Naji wannan riwaya daga wasu manya manya malamai, llale sun naqaltota daga ba'arin littafan shaik saduq, amma dai ban samu masdarinta ba, sai dai cewa rashin samun masdarinta da tushenta bai nuni kan rashin asantuwarta.

5 dole cikin xawafi ya kasance da tufafi da tsarkakakken jiki kamar yadda ya zma dole tufafin ya kasance daga tufafin halal, wannan na nuni ba yadda zai yiwu  ya samu tsarkin baxini da ma'anawiya da tsinkayar sirrikan xawafinsa alhalin zahiri ya gurbata da najasa da kwace, bar ma dai bai da wani rabo cikin xawafinsa da wuce gajiya da wahala.

Haka yana haramta ga namiji ya xaura ihrami daga tufafin alhariri lallai shi alhariri yana daga cikin kayan ado da alfahari.

6 daga cikin tsarkakakkun adadi wajen akwai adadin bakwai, llallai shi Allah ya halicci sammai da qassai cikin kwanaki bakwai, ya sanya kewaya xakin ka'aba da xawafi sau bakwai, haka gabbai bakwai ke sujjada, wajen arifai biranen soyayya da qauna guda bakwai ne, jahannama na qofofi bakwai, magudanan sabo cikin xan adam bakwai ne, gabobin da suke jawo uquba da azaba guda bakwai ne sune: tunani, ido, kunne, harshe, hannu, qafa, da azzakari, ta yiwu hakan saboda ya yi nuni da ishara  ga mutum cikin dukkanin kwanakinsa na mako guda da suke kasance daga kwanaki xaixai har zuwa bakwai domin mutum ya yi xawafi ya kewaya al'arshin ubangijinsa da zuciyarsa, lallai yazo cikin hadisi mai daraja cewa: (zuciyar mumini haramin Allah ce), (zucioyar mumini al'arshin Allah cewa bawa da zuciyarsa yana kasancewa tare da masu xawafi da ittikafi da masu ruku'I da sujjada, yana qunutu tsakiyar dare da geffan rana, yana jujjuyawa kamar filfilo malam buxa mana littafi yanayin xawafi kamar  mala'ika daura da ka'abar iradar Allah da soyayyarsa, baya gafala ko rafkana daga ubangijinsa koda kuwa gwargwadon qiftawar ido. bai ganin wani abu face ya ga Allah cikinsa gabaninsa da tare da shi da bayansa, lallai shi jinginar iradar Allah ne matsarkaki cikin kowanne batu cikin ibada da mu'amala, da kewaye bakwai cikin xawafinsa yana toshewa kansa qofofin jahannama guda bakwai

 (هذا مقام العائذ بک من النار)

Wannan matsaya ce ta wanda ke neman tsarinka daga shiga wuta.

Bari dai da kewayensa bakwai cikin xawafinsa daura da tsarkakakken xaki zai naxe sammai bakwai domin ya isa ga kaiwa qarshe ya zuwa al'aarshi ubangijinsa girmansa ya girmama

 (قاب قوسين أو أدنى)

Gwargwadon zira'I biyu ko mafi kusa daga haka. babu mai samun haka face mai babban rabo da qarshen kurbinta almiski ne cikin wannan masu rigengeniya suyi rigengeniya, sai ya yi xawafi tare da mala'iku daura da al'arshin ubangiji

 (وَتَرَى آلْمَلاَئِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ آلْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ.( [34]

sai ka ga mala'iku suna kewaye daura da al'arshi suna tasbihi da godiyar ubangijinsu.

7 wajibi daga xawafi cikin hajjin tamattu'I kamar yadda ya gabata cikin xawafai uku, idan muka yi lissafi cikin kowane zai kewaya sau bakwai, bakwai sau uku sai ya zama ishirin da xaya 21 sai mu kara uku kai da adadin xawafan uku xawafin umarar tamattu'I, xawafin ziyara, xawafin nisa'i gaba xaya sai ya kama ishirin da huxu adadin awannin rana da yini, shin xawafai uku na hajjin tamattu'I na nufin mahajjaci da mahajjaciya cikin kowanne dare da yini su kewaya haramin zukatansu daura da al'arshin ubangijinsu tare da mala'ikun sammai da na qassai? Su ambaci ubangijinsu dare da rana.

قال رسول الله 6: «وأمر بالحجّ والطواف لإقامة ذكر الله»

Manzon Allah(s.a.w) ya ce: ka yi  umarni da hajji da umara domin tsayar da ambaton Allah.

Mahajjaci ya kasance kamar soja ya shelanta xa'arsa ga umarnin shugabansa, shi xawafi alama ce ga hallarar Allah cikin kowacce jihha da sasanni.

في علل الشرايع بسنده عن أحدهما 8 انّه سئل عن إبتداء الطواف ، فقال : إن الله تبارک وتعالى لمّا أراد خلق آدم  7 قال للملائكة : (إنّي جاعل في الأرض خليفة ) فقال ملكان من الملائكة (أتجعل فيها من يفسد ويسفک الدماء) فوقعت الحجب بينه وبينهما، علماً أنّه قد سخط قولهما فقالا : للملائكة ما حيلتنا وما وجه توبتنا؟ فقالوا: ما نعرف لكما من التوبة إلّا أن تلوذا بالعرش قال : فلاذا بالعرش حتّى أنزل الله تعالى توبتهما ورفعت الحجب فيما بينه وبينهما وأحبّ الله تبارک وتعالى أن يعبد بتلک العبادة فخلق الله البيت في الارض ، وجعل على العباد الطواف حوله ، وخلق البيت المعمور في السماء يدخله كلّ يوم سبعون ألف ملک ، لا يعودون إليه إلى يوم القيامة . [35]

8 yazo cikin ilalu shara'I da isnadinsa daga xayansu(as) cewa an tambaye shi game da fara xawafi, sai ya ce: lallai Allah mai albarku da xaukaka lokacin da ya nufi halittar adamu(as) ya cewa  mala'iku: lallai ni zan sanya halifa a ban qasa, sai mala'iku biyu suka ce: yanzu zaka sanya wanda zai yi barna cikinta ya zubar da jini, sai hijabi ya afka tsakaninsa da su, bisa cewa maganarsu ta fusata shi, sai suka tambayi sauran mala'iku yanzu meye dabararmu qaqa zamu tuba? Sai suka ce musu bamu san muku wani tuba ba face ku fake da al'arshi, ya ce: sai suka fake da al'arshi har sai da Allah ya saukar da karbar tubansu, aka xage  hijaban da aka sanya tsakaninsu da ubangijinsu, Allah  maxaukaki ya so a bauta masa da wancan ibada sai Allah ya halicci xaki ya sanyawa bayi xawafi daura da shi, ya halicci baitul ma'amur rayyayen xaki  cikin sama kowacce rana mala'iku dubu saba'in suna shiga kuma basa dawowa gareshi har tashin qiyama.

9 lokacin da adamu ya sauko zuwa qasa ya yi xawafi daura da ka'a'ba lokacin da ya isa mustajar sai ya kusanci xakin ya xaga hannayensa zuwa sama ya ce: ya ubangiji ka yafe mini sai aka kirashi aka ce ya damu duk wanda ya zo wajena daga `ya`yanka ya tuba daga zunubansa a wannan waje na gafarta masa.[36]

 وفي تفسير العياشي : عن أبي عبدالله 7 ان الله أنزل الحجر الأسود من الجنّة لآدم ، وكان البيت درّة بيضاء فرفعه الله إلى السماء وبقي أساسه فهو حيال هذا البيت وقال : يدخله كلّ يوم سبعون ألف ملک لا يرجعون إليه أبداً، فأمر الله إبراهيم وإسماعيل يبنيا البيت على القواعد.

10 ya zo cikin tafsirin ayyashi: da isnadinsa daga baban Abdullah(as) cewa: lallai Allah ya saukar da dutsen hajarul aswad daga aljanna ga adamu, xakin ya kasance farar lu'lu'a sai Allah ya xaga shi ya zuwa sama asasinsa ya wanzu shi yana kan saitin ka'aba, ya ce: kowacce rana mala'iku dubu saba'in suna shiga kuma ba sa komawa gareshi har abada, sai Allah ya yi umarci Ibrahim da ismai'l da su gina wannan xaki a kan harsashin gini.

الكافي بسنده عن أبي عبدالله 7 قال : سئل أميرالمؤمنين صلوات الله عليه عن أساف ونائلة وعبادة قريش لهما فقال : نعم كانا شابّين صبيحين وكان بأحدهما تأنيث ـ أي مخنّث ـ وكانا يطوفان بالبيت فصادفا من البيت خلوة فأراد أحدهما صاحبه ففعل فسمخهما الله فقالت قريش : لو لا ان الله رضي أن يعبد هذان معه ، ما حوّلهما عن حالهما.

11 daga alkafi da isnadinsa daga baban Abdullah(as) ya ce: an tambayi sarkin muminai(as) game daasafu da na'ilatu da bautar da quraishawa suke musu sai ya ce: na'am sun kasance samari kyawawa xayansu na da halttar mata. Ma'ana mata maza- sun kasance suna xawafi suna kewaya xakin ka'aba sai suka cikaro da halwa kaxaita babu kowa da yake ganinsu sai xayansu ya nemi zakkewa xaya da lalata sai ya aikata sai Allah ya shafesu ya sauya halittrsu, sai quraishwa suka ce: da Allah bai yarda da su da bai canja musu halitta bay a shafesu daga halittarsu.

Isafu wani gunki da quranshawa ke bautawa haka ma na'ilatu, amru ibn luha ne ya xaora su kan dutsen safa da marwa ya kasance yana yanka kansu fuskanin alqibla, ance sun kasance daga jurhumu asafu ibn amru da na'ilatu bintu sahal sai suka aikata faisqanci cikin xakin ka'aba sai Allah ya shafesu ya mayar da su duwatsu sannan quraishawa suka tsiri bauta musu.[37]

التهذيب بسنده عن أبي عبدالله 7: ان إمرأة كانت تطوف وخلفها رجل فأخرجت ذراعها فنال بيده حتّى وضعها على ذراعها، فاثبت الله يده في ذراعها حتّى قطع الطواف ، وأرسل إلى الأمير واجتمع الناس وأرسل إلى الفقهاء فجعلوا يقولون إقطع يده فهو الذي جنا الجناية ، فقال ههنا أحد من ولد محمّد رسول الله 6؟ قالوا: نعم ، الحسين بن علي  8 قدم الليلة ، فأرسل إليه فدعاه فقال : انظر ما لقيا هذان ، فاستقبل القبلة ورفع يديه فمكث طويلاً يدعو، ثمّ جاء إليهما حتّى خلص يده من يدها، فقال الأمير: ألا نعاقبه بما صنع ؟ فقال : لا .[38]

12 attahzib: da isanadinsa daga baban Abdullah(as) lallai wata mace ta kasance tana xawafi alhalin bayanta akwai namiji sun ta ciro zira'inta sai ya kama da hannunsa har ya xora ta kan zira'inta, sai Allah ya manne hannunsa cikin zira'inta har ya yanke xawafi ya aika wajen sarkin muminai mutane suka taru  aka gayyato malamn fikihu sai suka kama cewa a ynke hannunsa shi ne mai laifi shi ya aikata laifi, sai ya ce: shin anan wajen akwai wani cikin `ya`yan muhammadu(s.a.w) ? sai suka ce: na'am akwai husaini ibn aliyu(as) yazo jiya da daddare  sai ya aika gareshi ya kirashi ya ce dubi abin da ya far da waxannan, sai imam ya fuskanci alqibla ya xaga hannayensa ya xan ja lokaci yana ta addu'a, sannan ya zo wajensu ya kubutar da hannunsa daga hannunta, sai sarki ya ce: shin ba za mu yi musu uquba ba bisa abin dasukaaikata? Sai imam ya ce: a a

الفقيه : وقصده أصحاب الفيل وملكهم أبو يكسوم أبرهة بن الصباح الحميري ليهدمه فأرسل الله عليهم طيراً أبابيل (ترميهم بحجاة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول ) وإذا لم يجر هذا على الحجاج بن يوسف الثقفي ، عند هدم بيته بالمنجنيق ما جرى على تبّع وأصحاب الفيل لأن قصد الحجّاج لم يكن إلى هدم الكعبة ، إنّما كان قصده إلى ابن الزبير، وكان ضداً لصاحب الحق ، فلما إستجار بالكعبة أراد الله أن يبين للناس إنه لم يجره ، فامهل من هدمها عليه .[39]

Alfaqihu: ma'abota giwaye da sarkinsu abu yaksum abrahata ibn sabaha alhamiri sun nufi xakin ka'aba domin rusashi, sai Allah ya aiko musu da  tsuntsaye jama'a jama'a, suna jifansu da da duawtsu daga wuta sai ya mayar da su misalin karmamin da aka cinye , idan irin wannan abu da yafaru mutanen tubba'u da ma'abaota giwaye bai gudana kan hajjaju ibn yusufu assaqafi lokacin da ya rusa xakin ka'aba da majaujawwa saboda karan baran hajjaju tun farko bai kasance xakin ka'aba ba, kaxai ya yi nufin kaiwa abdullahi ibn zubairu wanda ya kasance maqiyine ga imam ma'aboacin haqqi, ya yin da Abdullah ya ne tsaro da fakewa da kariya da  xakin ka'aba sai Allah ya nufi ya bayyanarwa da mutane cewa bai kareshi ya yi jinkiri daga rusa ta kansa.

Domingame fa'ida zamu kawo jula daga hadisai da suka zo cikin da'irar xawafi,

 وفي الفروع : عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن محمّد بن حمران ؛ وهشام بن سالم ، عن أبي عبدالله 7 قال : لمّا أقبل صاحب الحبشة بالفيل يريد هدم الكعبة مرّوا بإبل لعبد المطلب فاستافوها فتوجّه عبدالمطّلب إلى صاحبهم يسأله ردّ إبله عليه فاستأذن عليه فأذن له وقيل له : إنّ هذا شريف قريش أو عظيم قريش وهو رجلٌ له عقلٌ ومروّة ، فأكرمه وأدناه ، ثم قال لرجمانه : سله ما حاجتک ، فقال له : إنَّ أصحابک مرّوا بإبل لي فاستوفوها فأحببت أن تردّها عليَّ، قال : فتعجّب من سؤاله إياه ردّ الإبل وقال : هذا الّذي زعمتم أنّه عظيم قريش وذكر تم عقله يدع أن يسألني أن انصرف عن بيته الّذي يع بده أما لو سألني أن أنصرف عن هدّه  لانصرفت له عنه ، فأخبره الترّجمان بمقالة

الملک فقال له عبدالمطّلب إنّ لذلک البيت ربّاً يمنعه وإنّما سألتک ردّ إبلي لحاجتي إليها، فأمر بردّها عليه ومضى عبدالمطلب حتّى لفى الفيل على طرف الحرم ، فقال له : محمود؛ فحرّک رأسه فقال له : أتدري لما جيء بک ؟ فقال برأسه : لا .

فقال : جاؤوا بک لتهدم بيت ربّک أفتفعل ؟ فقال برأسه : لا، قال : فانصرف عنه عبدالمطلب وجاؤوا بالفيل ليدخل الحرم ، فلمّا انتهى إلى طرف الحرم امتنع من الدُّخول فضربوه فامتنع فأداروا به نواحي الحرم كلّها، كلّ ذلک يمتنع عليهم فلم يدخل وبعث الله عليهم الطير كالخطاطيف  في مناقيرها حجر كالعدسة أو 

نحوها فكانت تحاذي برأس الرّجل ، ثم ترسلها على رأسه فتخرج من دبره حتّى لم يبق منهم أحدٌ إلّا رجل هرب فجعل يحدّث الناس بما رأى إذا طلع عليه طائر منها فرفع رأسه فقال : هذا الطير منها وجاء الطير حتّى حاذي برأسه ، ثمّ ألقاها عليه فخرجت من دبره فمات[40] .

13 yazo cikin fur'ul kafi: daga wasu adadi daga sahabbanmu, daga ahmad ibn Muhammad  daga ibn abi umairu  daga muhammadu ibn himrana, daga hisham ibn salim daga baban Abdullah(as)ya ce: lokacin da sarkin habasha ya fuskanto da giwayensa yana nufin rusa xakin ka'aba sun wuce ta wajen raquman abdul muaxallib sai suka mamaye raquman sai abdul muxallib ya je wajensu ya roqesu su sakar masa raquma sai ya nemi ganin abrahata abrahata ya bashi izinin shiga ganinsa, saiaka tseguntawa abrahata cewa wannan da yake gani babban mutum cikin quraishawa mutum mai hankali da mutumtaka, sai abrahata ya karramashi ya kusanto shi kusada shi, sannan ya cerwa da hadiminsa: ka tambayeshi mai yake buqata, sai ya ce masa: mutanenka sun wuce ta wajen raqumana sai suka mamayesu sabaoda ina qaunar ka sakar mani su, ya ce: sai ya yi mamaki daga tambayar da ya yi kan dawo masa da raqumansa, sai abrahata ya ce: shin dama wannan da kuke raya cewa shi ne shugaba babban mutum wanda kuka ambaci cikar hankalinsa amma kuma ya yi watsi da ya rpoqeni da in kayale xakin da yake bauta cikinsa, amma da zai roqeni kan in fasa rusa xakin ka'aba da na fasa rusa shi, sai mai tarjama ya bashi labarin abin da sarki ya faxa sai abdul muxallib ya ce masa lallai shi wannan xaki yana da ubangiji da zai bashi kariya, kaxai dai ni na roqeka sakar mini dabbobina  domin buqatuwa garesu, sai sarki ya umarci a sakar masa dabbobinsa sai abdul muxallib ya tafiya sai yaje ya tarar da giwaye a gefan harami, sai ya ce  mahmudu ya girgiza kansa ya ce masa:  kasan me yasa suka kawoka nan wurin sai giwan ya girgiza kansa ya yi ishara ya ce:  a a , sai abdul muxallib ya ce masa sun kawoka nan domin ka rusa xakin ka'abar ubangijinka shin z aka aikata hakan, sai giwan ya girgiza kai ya ce: a a, sai abdul muxallib ya tafi ya kyaleshi , sai suka janyo giwan domin ya isa ga harami sai ya cije  daga shiga suka dokeshi  amma du da haka yaqi, suka kewaya dukkanin geffan harami amma yaqi shiga, sai Allah ya aiko da tsuntsaye kansu masu gajerun qafafuwa masu baqin launi cikin bakunansu suna xauke da qananan duwatsu kamar kwayar adas ko dai makamanciyarta sun kasance suna tsayawa a sama daidai da saitin kawunan mutanen abrahata  sai su saki wannan duwatsu kansu sai dutsen ya huda kansu ya foto ta duburarsu har ya zamnto dukkaninsu sun halaka babu wanda ya rage ckinsu face mutum xaya rak da ya gudu yaje yana zantar da mutane abin da ya gani da idanuwansa sai kwatsam xaya daga cikin tsuntsayen ya hudo kansa  sai mutumin ya xaga kansa sama ya ce:  wannan ma yana daga cikinsu, sai tsunstun ya daidaita saitinsa daga sama ya sakar masa dutse kansa sai duten ya huda kansa ya fito ta duburarsa ya mutu nan take.

وفي امالي الطوسي : الحسن بن محمد بن الحسن الطوسي ، عن شيخه ، عن والده رضي الله عنهما، قال : أخبرنا أبوعبدالله محمد بن محمد، قال  : أخبرنا ابوالحسن علي بن بلال المهلبي ، قال : حدثنا عبدالواحد بن عبدالله بن يونس الربعي ، قال : حدثنا الحسين بن محمد بن عامر، قال : حدثنا المعلى بن محمد البصري ، قال : حدثنا محمد بن جمهور القمي ، قال : حدثنا جعفر بن بشير، قال : حدثني سليمان بن سماعة ، عن عبدالله بن قاسم ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله جعفر بن محمد، عن أبيه ، عن جده  :، قال : لما قصد ابرهة ابن الصباح المک الحبشة لهدم البيت تسرعت الحبشة فأغاروا عليها، فأخذوا سرحا  لعبدالمطلب بن هاشم ، فجاء عبدالمطلبب إلى الملک فاستأذن

عليه ، فأذن له وهو في قبة ديباج على سرير له . فسلم عليه فرد أبرهة السلام ، فجعل ينظر في وجهه فراقه  حسنه وجماله وهيئته . فقال له : هل كان في آبائک

مثل هذا النور الذي أراه لک والجمال ؟ قال : نعم ايها الملک كل آبائي كان لهم هذا الجمال والنور والبهاء. فقال له ابرهة : لقد فقتم الملوک فخرا وشرفا ويحق لک ان تكون سيد قومک ، ثم اجلسه معه على سريره وقال لسائس فيله الأعظم ـ وكان فيلا ابيض عظيم الخلق له نابان مرصعان بأنواع الدرر والجواهر، وكان الملک يباهي به ملوک الأرض ـ: ائتني به ، فجاء به سائسه وقد زيّن بكل زينة حسنة ، فحين قابل وجه عبدالمطلب سجد له ولم يكن يسجد لملكه ، واطلق الله لسانه

 

بالعربية فسلم على عبدالمطلب ، ولما رأى الملک ذلک ارتاع  له وظنه سحرا،

فقال : ردوا الفيل إلى مكانه ، ثم قال لعبدالمطلب فيم جئت فقد بلغني سخاؤک وكرمک وفضلک ، ورأيت من هيبتک وجمالک وجلالک ما يقتضي ان انظر في حاجتک فاسألني ما شئت وهو يرى انه يسأله في الرجوع عن مكة ، فقال له عبدالمطلب : ان اصحابک غدوا على سرح لي فذهبوا به فمرهم برده على .

قال : فتغيط الحبشي من ذلک وقال لعبدالمطلب ، لقد سقطت من عيني جئتني تسألني في سرحک وانا قد جئت لهدم شرفک وشرف قومک ومكرمتكم التي تتميزون بها من كل جيل ، وهو البيت الذي يحج اليه من كل صقع في

الأرض ، فتركت تسألني في ذلک وسألتني في سرحک .

فقال له عبدالمطلب : لست برب البيت الذي قصدت لهدمه وانا رب سرحي الذي أخذه اصحابک ، فجئت أسألک فيما انا ربه وللبيت رب هو امنع له من الخلق كلهم وأولى به منهم .

فقال الملک : ردوا اليه سرحه وانصرف إلى مكة ، واتبعه الملک بالفيل الاعظم مع الجيش لهدم البيت ، فكانوا اذا حملوه على دخول الحرم اناخ واذا تركوه رجع مُهرَوِلاً. فقال عبدالمطلب لغلمانه : ادعوا لي ابني . فجيء بالعباس فقال : ليس هذا أريد. ادعوا لي ابني فجيء بأبي طالب فقال : ليس هذا أريد. ادعوا لي ابني ، فجيء بعبدالله أبيالنبي  9، فلما اقبل إليه قال:اذهب يا بني حتى تصعد أباقبيس، ثم اضرب ببصرک ناحية البحر فانظر أي شيء يجيء من هناک وأخبرني به .

فصعد عبدالله أبا قبيس فما لبث ان جاء طير أبابيل مثل السيل والليل ، فسقط على ابي قبيس ، لمّا صار إلى البيت فطاف به سبعا، ثم صار إلى الصفا والمروة فطاف بهما سبعا، فجاء عبدالله إلى أبيه فأخبره الخبر، فقال : انظر يا بني ما يكون من أمرها بعد فأخبرني به ، فنظرها فاذا هي قد اخذت نحو عسكر الحبشة ، فأخبر عبدالمطلب بذلک ، فخرج عبدالمطلب وهو يقول : يا أهل مكة اخرجوا إلى العسكر فخذوا غنائمكم .

قال : فأتوا العسكر وهم امثال الخشبة النخرة  وليس من الطير الّا ما معه

ثلاثة احجار في منقاره ورجليه ، يقتل بكل حصاة منها واحداً من القوم ، فلما أتوا على جميعهم انصراف الطير ولم ير قبل ذلک ولا بعده ، فلما هلک القوم بأجمعهم جاء عبدالمطلب إلى البيت فتعلق بأستاره وقال :

يا حابس الفيل بذي المغمس         حبسته كأنه مكوكس

في مجلس تزهق فيه الانفس

فانصرف وهو يقول في فرار قريش وجزعهم من الحبشة :

طارت قريش اذ رأت خميسا         فظلت فردا لا أرى انيسا

ولا احس منهم حسيسا         الا اخالي ماجدا نفيسا

مسودا في أهله رئيسا. [41]

14 yazo cikin amali xusi: daga husaini ibn muhammadu ibn Hassan xusi, daga shehinsa daga mahaifinsa(rd) ya ce: abu Abdullah muhammadu ibn muhammadu ya bamu labari ya ce: abu Hassan aliyu ibn ibn bilalu  muhallabi ya bamu labari ya ce:  abdul wahid ibn Abdullah ibn yunus arraba'i ya bamu labari ya ce: husaini ibn muhammadu ibn amiru ya mabu labari ya ce: mu'alla ibn muhammadu albasari ya bamu labari ya ce:  muhammadu ibn jamhur alqummi ya bamu labari ya ce:  jafaru ibn bashiru  ya bamu labari ya ce: sulaimanu ibn samma'atu ya bamu labari ya ce:  daga abdullahi ibn qasimu  daga Abdullah ibn sinanu daga baban Abdullah jafar ibn muhammadu daga babansa daga kakansa(as) ya ce: lokacin  abrahata ibn sabaha sarkin habasha ya nufi ruguza xakin ka'aba, sai suka kai hari kanta suka kama dabbobin abdul muxallib ibn hashimu, sai abdul muxallib ya tafi wajen sarkin habasha ya nemi izinin ganawa da shi, sarkin habasha ya bashi izini alhalin yana cikin qubba daga dibyaji akan gadon mulkinsa, sai abdul muxallib ya yiwa sallama abrahata ya amsa, sai abarahata ya dinga kallon fuskar abdul muxallib domin fuskarsa da kyawunsa da kyan surarsa ya qayatar da abrahata har ya kais hi da tambayarsa yana cewa shin wannan haske da kyawu da nake ganinka da shi ya kasance tare da kakanninka, abdul muxallib ya ce: na'am ya sarkin dukkanin iyayena da kakannina haka suka kasance tare da wannan haske da kwarjini, sai abrahata ya ce masa: haqiqa kum fifici sarakuna da abin alfahari da daraja da xaukaka lallai ka cancanci kasancewa shugaban al'ummarka,  sannan ya zauna da shi tare da a kan karagarsa, sai ya cewa mai jan babbar giwarsa wadda ta kasance farar giwa qatuwa mai fiqoqi biyu an cancanxa musu ado da nau'i nau'i daga gwala gawalai, sarki ya kasance yana alfahari da ita cikin sarakuna, ya ce azo masa da ita  sai  mai sarrafa giwar ya kawo ta  an cancaxa mata dukkanin ado, lokacin da giwar ta ga abdul muxallib take ta durqusa tai masa sujjada alhalin ba ta kasance tana yiwa sarki haka ba, Allah ya buxa bakinta ta yi sallama ga  abdul muxallib da harshen Arabiya, lokacin da sarki ya ga wannan al'amarin sai ya razana ya yi tsammanin sihirine abdul muxallib yazo da shi, ya ce: ku mayar da giwar zuwa inda take, sannan ya cewa: abdul muxallib: menene ya kawo ka lallai labarin yadda kake kyauta da karamci da falala ya iso gareni,  daga cikin kwarjininka da kyawunka da girmamarka naga abin da ya hukunta cewa inyi duba cikin buqatar da ka zo da ita, saboda haka ka tambayeni abin da kake son tambayata, shi abrahata yana tsammanin abdul muxallib zai tambaye shi fita daga garin makka, sai abdul muxallib ya ce masa: mutanenka sunyi sammako kan dabbobina sun mamayesu sun tafi dasu saboda haka ka umarcesu da su sakar mini dabbobina, dajin wannan Magana sai sarkin habasha ya fusata ya ce haqiqa ka faxi babu nauyi daga idona yanzu kai kazao wajena kana tambayata kan dabbobinka alhalin ni na zo rusa mutuncinka da mutuncin mutanenka da xakin ka'aba da kuke alfahari da shi kan dukkanin al'ummu, shi ne xakin da ake ziyarta daga kowacce nahiya a duniya, sai kayi watsi da tambayata kan shi ka shgaltu da tambaya kan dabbobinka.

Sai abdul muxallib ya ce masa:  ban i bane ubangijin xakin  da ka zo ruguza shi, kaxai dai ni ubangidan dabbobina ne waxanda mutane suka kama to shin a zo roqonka cikin abin da yake mallakina shi wannan xaki yana da ubangiji da zai kare shi daga sauran halittunsa kuma shi yafi cancada shi daga halittunsa.

Sai sarki ya ce: ku sakar masa dabbobinsa sai abdul muxallib ya koma maka sarki ya biyo bayansa da qatuwar giwarsa tare da sojoji domin rusa xakin ka'aba, giwan ya kasance idan suka cuna shi suka umarce shi da rusa ka'aba sai ya qi zuwa sai ya durqusa idan suka kyaleshi sai ya dawo baya cikin sauri, sai abdul muxallib ya cewa yaransa ku kira mini xana. Sai take aka zo masa da abbas sai ya ce bashi nake nufi ba, ku zo mini da xana, sai aka kawo masa abu xalib, sai ya ce: bashi nake nufi ba, sai aka kawo masa Abdullah mahaifin manzon Allah(s.a.w) yay i Abdullah ya fuskanto shi sai ya ce masa  ya xana je ka hau kan saman dutsen abu qabisu sannan ka hangi  nahiyar  kogi ka lura da wanda zai taho daga nan ka zo mini da labari, sai Abdullah ya je ya hau saman dutsen abu qabisu bai xau lokaci kan wannan dutse ba sai ga tsuntsaye gayya gayya ayari- ayari kai kace ambaliyar teku ko kuma kamar duhun dare, sai ya faxo daga kan dutsen abu qabisu ya yin da ya je ka'aba sai ya yi xawafi ya kewaya sau bakwai ya je safa da marwa yay i saa'ayi sau bakwai, sai abdullahi ya je wajen babansa ya bashi labarin abin da ya gani, sai abdul muxallib ya ce ya xana kaje  ka ga mai zai faru sannan ka zo ka bani labari, sai abdullahi ya kalli wannan tsuntsaye sai yaga tuni sun nufi inda sojojin habsha suke, sai ya baiwa babansa labari, sai abdul muxallib ya fito  yana cewa yak u mutanen makka ku fito wajen sojoji ku kame dabbobinku, ya ce sai suka fito  wajen rundunar habasha suka samesu kamar misalin radaddagaggen itace. Babu wani tsuntsu face yana tare da duwatsu uku cikin bakinsa da qafafunsa yana kashe dukkanin soja da guda xaya daga cikin ukun, lokacin da waxannan tsuntsaye suka mamaye dukkanin sojojin habasha suka halaka su sai tsuntsayen suka koma ba a qara ganinsu ba bayan haka, ya yin da dukkanin rundunar habasha suka halaka sai abdul muxallib ya tafi xakin ka'aba ya ratayu da labulenta ya ce:

Ya wanda ya tsare toron giwa a migmasu ka tsare ta kai kace ita makukas ce, cikin majalisin da cikinsa numfashi ke qarewa.

Sai ya juya yana cewa game dagudun quraishawa  da tsoratarsu daga rundunar habasha:

Quraihs.a.wa sun gudu lokacin da suka ga runduna sai na rage ni kaxai ba mai xebe mini haso, banji ko da qara daga garesu bama na tsammani zan samu wani mai numfashi cikinsu da ya rage bai gudu ba da aka shugabantar da shi cikin iyalansa matsayin shugaba.  

 

وفي الفروع : عليّ بن إبراهيم ؛ وغيره بأسانيد مختلفة رفعوه قالوا: إنّما هدمت قريش الكعبة لأنّ السيل كان يأتيهم من أعلا مكّة فيدخلها

فانصدعت  وسرق من الكعبة غزال من ذهب رجلاه من جوهر وكان حائطها

قصيراً وكان ذلک قبل مبعث النبي  6 بثلاثين سنة فأرادت قريش أن يهدموا الكعبة وبينوها ويزيدوا في عرصتها، ثم أشفقوا من ذلک وخافوا إن وضعوا فيها المعاول  أن تنزل عليهم عقوبة ، فقال الوليد بن المغيرة : دعوني أبداً فإن كان

رضى لم يصبني شيء وإن كان غير ذلک كففنا، فصعد على الكعبة وحرّک منه حجراً فخرجت عليه حيّة وانكسفت الشّمس فلمّا رأوا ذلک بكوا وتضرّعوا وقالوا اللّهم إنّا لا نريد إلّا الاصلاح ، فغابت عليهم الحيّة فهدموه ونخوا حجارته حوله حتّى بلغوا القواعد التي وضعها إبراهيم  7 فلمّا أرادوا أن يزيدوا في عرصته وحرّكوا القواعد التي وضعها إبراهيم  7 أصابتهم زلزلة شديدة وظلمة فكفّوا عنه وكان بنيان إبراهيم الطّول ثلاثون ذراعاً والعرض اثنان وعشرون ذراعاً والسّمک  تسعة أذرع ، فقالت قريش تزيد في سمكها فبنوها فلمّا بلغ

البناء إلى موضع الحجر الأسود تشاجرت قريش في وضعه فقالت كلُّ قبيلة  : نحن أولى به نحن نضعه فلمّا كثر بينهم تراضوا بقضاء من يدخل من باب بني شيبة فطلع رسول الله 6 فقالوا: هذا الأمين قد جاء فحكموه فبسط رداءه وقال بعضهم : كساء طارونىّ  كان له ووضع الحجر فيه ، ثمّ قال : يأتي من كل ربع

من قريش رجل فكانوا عتبة بن ربيعة بن عبد شمس والأسود بن المطّلب من بني أسد بن عبدالعزّى وأبو حذيفة بن المغيرة من بني مخزوم وقيس بن عدى من بني سهم فرفعوه ووضعه النّبي  6 في موضعه وقد كان بعث ملک الرّوم بسفينة فيها سقوف وآلات وخشب وقوم من الفعلة إلى الحبشة لبني له هناک بيعة

فطرحتها الرّبح إلى ساحل الشريعة فبطحت  فبلغ قريشاً خبرها فخرجوا إلى

السّاحل فوجدوا ما يصلح للكعبة من خشب وزينة وغير ذلک فابتاعوه وصاروا به إلى مكّة فوافق ذرع  ذلک الخشب البناء ماخلا الحجر فلمّا بنوها كسوها

الوصائد  وهي الأردية[42] .

15 yazo cikin furu'ul kafi: daga aliyu ibn Ibrahim da waninsa da isnadai mabanbanta sun rafa'in riwayar sun ce: kaxai quraishawa sun rusa xakin ka'aba saboda ambaliya tana zuwar musu da saman tudun makka sai ya shiga cikin ka'aba sai ta tsatstsage, sannan kuma na sace mata barewar zinariya daga cikin xakin ka'ba wadda aka kera qafafunta daga gwala gawalai sannnan bangonta ya kasance gajere dukkanin haka ya faru gabanin aiko da manzon Allah(s.a.w) da shekaru talatin sai quraishawa suka yi niyyar rugejeta su sake ginawa su qara faxin farfajiyarta, sai tsorta daga aikata haka, suka tsorata da idan suka buga digar haka kanta bala'I da uquba zasu sauka kansu, sai walidu ibn mugira ya ce:  ku bari ni in fara idan ya kasance ya yarda to babu abin da zai samemu idan sabanin haka ya faru to saimu kame daga barin haka, sai waldu ya hau saman ka'aba ya motsa dutse daga gareta sai miaciji ya fito kansa rana kuma tayi kusufi ya yin da quraishawa suka ga haka  sai suka fashe da kuka suka kama yin addu'a da qanqan da kai ga Allah suna cewa: ya Allah lallai mu bamu nufi komai ba face gyara, sai wannan macijiya ta faku ga barinsu, suka ruguje xakin suka kawar da duwatsunta gefanta har suka isa ga harsashin gini da Ibrahim ya (as) sanya ya yin da suka yunqura qara farfajiyarta  suka girgiza harashin da ibarhim(as) ya sanya sai girgizar qasa mai tsanani ta shafesu da duhu, sai suka kame suka bari, ginin Ibrahim(as) ya kasance yana da tsayi da yakai zira'I talatin yana faxin zira'I ishirin da biyu, rufinta kuma zira'i tara, sai quraihs.a.wa sukace zasu qara tsayinta suka gina lokacin da suka kai ginin ga mahallin dutsen hajarul aswad sai rigima ta barke tsakankaninsu kan inda za'a ajiye hajarul aswad, sai kowacce qabila tace  mu ne muka fi cancanta da  ajyeshi ya yin da sabanin ya yawaita da tsananta tsakaninsu sai suka cimma daidaito kan cewa dukkanin wanda ya hudo daga qofar banu shaiba za su yadda da dukkanin hukuncin da ya yanke, sai manzon Allah9s.a.w) ya hudo ta wannan qofa saisuka ce: wannan amintaccen yazo  sai suka sanya shi mai hukunci tsakaninsu sai ya shimfixa rigarsa sai wasunsu suka ce wannan mayafi ne na daroni nasa  sai ya xauki hajarul aswad ya aje cikin rigar sannan ya ce: daga kowanne gida na quraishawa mutum guda ya zo, sun kasance akwai utubatu ibn abdul shamsu, da s.a.wad ibn muxallib daga gidan abu as ibn abdul  da abu huzaifa ibn mugira daga banu makzum da qaisu ibn adi daga banu sahamu sai suka taru suka kama suka xaga  sai annabi ya ajiyeshi a mahallinsa, haqiqa sarkin rum ya aiko da jirgi ruwa wanda cikinsa akwai rufi  da kayayyakin  da katako da mutane daga ma'aikata zuwa habasha domin gina masa wajen bauta a can sai iska da guguwa ta wurga jirgin zuwa gefan kogijirgin ya shimfaxa ya kawanta a bakin gabar kogi, sai quraishawa suka samu abubuwa da zsu iya qayata ka'aba daga kayayyakin ado  da katako da wasunsu, sai suka sayo suka taho dashi zuwa makka  sai wannan katako ya daidaita da tsayin ginin in banda hajarul aswad ya yinda suka gina sai suka lullubeta da tufafi daga abayoyinsu da suke yafawa.

 

وفي الدعائم : عن علي  7 أنه قال : أوحى الله إلى إبراهيم أن ابنِ لي بيتاً في الأرض أعْبدُ فيه ، فضاق به ذَرْعاً 7 ، فبعث الله إليه السّكينة وهي

ربحٌ لها رأسان ، يتبع أحدهما صاحبه ، فدارت على أسّ البيت الذي بنتهُ الملائكة فوضع إبراهيم البناء على كلّ شيء استقرّت عليه السّكينة ، وكان إبراهيم  7 يبني واسماعيل يناوله الحجر، ويرفع إليه القواعد، فلما صار إلى مكان الركن الأسود، قال إبراهيم لإسماعيل : أعطني الحجر  لهذا الموضع ، فلم يجده وتلكّاً  فقال 

اذهب فاطلبه ، فذهب ليأتيه به ، فأتاه جبرائيل  7 بالحجر الأسود، فجاء اسماعيل  7 وقد وضعه إبراهيم موضعه ، فقال : من جاءک بهذا؟ فقال : من لم يتّكِل على بنائک ، فمكث البيت حيناً فانهدم فبنته العمالقة ، ثم مكث حيناً فانهدم ، فبنته «جُرْهُم » ثم انهدم ، فبنته قريش ورسول الله يومئذ غلام ، وقد نشأ على الطهارة واخلاق الأنبياء، وكانوا يدعونه الأمين ، فلما انتهوا  إلى موضع

الحجر أن يحكّموا في ذلک أوّل من يطلع عليهم ، فكان ذلک رسول الله 6 إزارَه  ووضع الحجر فيه ، وقال : يأخذ من كلّ بطنٍ من قريش رجل بحاشية

الإزار وارْفَعُوه معاً، فأعجبهم ما حكم به ، وأرضاهم وفعلوا، حتى إذا صار إلى موضعه وَضَعَهُ فيه رسول الله 6 . [43]

16  yazo cikin littafi da'a'imul islam: daga aliyu (as) cewa shi ya ce:  Allah ya yi wahayi ga Ibrahim da ka gina mini gida a ban qasa  da za dinga bauta mini cikinsa, sai hakan ya quntata gareshi(as)  sai Allah ya aiko masa da nutsuwa ita wat iska ce da take da kai biyu xaya na bin xaya, sai ta gudana  kan harsashin xakin da mala'iku suka gina  sai Ibrahim ya xora ginin kan komai  nutsuwa ta tabbata gareshi, Ibrahim ya kasance yana ginawa shi kuma ismail yana miqo masa duwatsu, yana xaga harsashi gareshi ya yinda ya kai wuruin rukunul aswad sai Ibrahim ya cewa isamail:  miqo mini dutse domin wannan wajen sai ya zmanto bai sami dutsen ba sai ya dakata, ya cewa ismail je ka nemo shi, sai ya tafi, sai ga jibrilu ya zo masa da hajarul aswad, ismail ya dawo alhalin tuni Ibrahim ya ajiye hajaru;l aswad a mahallinsa sai ya tambayi Ibrahim wanenen ya kawo maka shi? Sai ya ce masa wanda bai dogara kan gininka ba, xakin ya zauna zuwa wani zmani sannan ya qara rugujewa sai amaliqawa suka sake gina shi, bayan wani lokaci ya qara rugujewa sai jurhumu suka xauki nauyi sake ginashi  sannan ya qara rushewa  sai quraishawa suka sabunta gininsa a wannan lokaci manzon Allah(s.a.w) qaramin yaro lallai shi ya taos cikin tsarki da xabi'u da halayyar annabwa quraishawa sun kasance suna kiransa da amintacce, ya yinda qursahwa suka tuqea zuwa mahallin hajarul aswad sai suka yanke shawara sanya alqalin tsakaninsu cikin haka ga wanda ya fara hudowa daga garesu, sai manzon Allah9s.a.w) ya kasance wanda ya hudo kansu sai ya sanya tufafinsa  ya ajiye hajarul aswad cikin tufafin , ya ce: kowanne gida daga quraishawa ya kama gefan wannan tufafin  sai suka kakkama suka xaga sama tare, wannan hukunci ya qayatar dasu  ya kuma yardarm dasu, suka zartar da shi. Har dayakai ga mahallinsa sai manzon Allah(s.a.w) ya xauko shi ya ajiye a mahallinsa.

وفي الفروع : عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد عن ابن أبي عمير، عن أبي عليّ صاحب الأنماط ، عن ابان بن تغلب قال : لمّا هدم الحجّاج الكعبة فرّق الناس ترابها فلمّا صاروا إلى بنائها فأرادوا أن يبنوها خرجت عليهم حيّة فمنعت الناس البناء حتى هربوا فأتوا الحجّاج فأخبروه فخاف أن يكون قد منع بناءها فصعد المنبر، ثم نشد الناس وقال : أنشد الله عبداً  عنده ممّا ابتلينا به

علم لنا أخبرنا به ، قال : فقام إليه شيخ فقال : إن يكن عند أحد علم فعند رجل رأيته جاء إلى الكعبة فأخذ مقدارها، ثم مضى فقال الحجّاج : من هو؟ قال : عليّ بن الحسين  8 فقال : معدن ذلک فبعث إلى عليّ بن الحسين صلوات الله عليهما فأتاه فأخبره ما كان من منع الله إيّاه البناّ، فقال له عليّ بن الحسين  8: يا حجّاج عمدت إلى بناء إبراهيم وإسماعيل فألقيته في الطريق وانتهبته كأنّک ترى أنّه تراث لک اصعد المنبر وأنشد الناس أن لا يبقى أحدٌ منهم أخذ منه شيئاً إلّا ردّه ، قال  : ففعل فأنشد الناس أن لا يبقى منهم أحدٌ عنده شيء إلّا ردّه قال : فردّوه فلمّا رأى جمع التراب أنى علي بن الحسين صلوات الله عليهما فوضع الأساس وأمرهم أن يحفروا قال : فتغيّبت عنهم الحيّة وحفروا حتّى انتهوا إلى موضع القواعد، قال لهم عليّ بن الحسين  8: تنحّوا فتنحّوا فدنا منها فغطّاها بثوبه ، ثمّ بكى ، ثم غطّاها بالتراب بيد نفسه ، ثم دعا الفعلة فقال : ضعوا بناءكم ، فوضعوا البناء فلمّا ارتفعت حيطانها أمر بالتراب فقلّب فألقى في جوفه فلذلک صار البيت مرتفعاً يعصد إليه بالدّرج[44] .

17 yazo ru'ul kafi: daga wasu adadi daga sahabbanmu daga ahmad ibn Muhammad daga ibn abi uamiru daga aliyu sahibul anmaxu daga abbanu ibn taglibu ya ce: lokacin da hajjaju ya rusa xakin ka'aba muatne sun karkasa qasarta  lokacin da suka yi yunqurin sake ginata  sai wata macijiya ta fito kansu ta hansu ginawa har suka gudu suka tafi wajen hajjaju suka bashi labari sai ya tsorata da kada ya zamanto  ta hana gnawa sai ya hau kan mimbari sai ya roqi mutane ya ce: ina cigiyar wani bawa  da yake da masaniya kan bain da aka jarrabe mu da shi ya zo ya bamu labari< ya ce: sai wani tsoho ya miqe ya ce: lallai iadan akwai wanda yake da labari to bazai wuce wani mutum dana gani ya zo ka'aba ya auna gwargwadonta sannan ya tafi, sai hajjaju ya ce: wanene shi?  Sai tsohgon ya ce: aliyu ibn husaini(as) shi ne ma'adanin haka, sai hajjaju ya aika wajen aliyuibn husaini aminicn Allah ya tabbata gareshi da mahaifinsa, sai suka zo da shi sai ya bashi labarin abin da ya kasance game dahanin da Allah ya yi kansa na gina ka'aba, sai aliyu ibn husaini(as) ya ce ya hajjaju kayi ganganci kan ginin ibrahim da ismail(as)ka wurga kan hanya kayi handamada babakere kaikace kai kana ganin  cewa gadonka ne saboida haka ka hau mumbari kayi cigiyaga da roqo ga mutane  ka gaya musu duk wanda ya an ya xauki wani abu daga xakin ka'aba ya dowo da shi, sai hajjaju ya aikata hakan, kowa ya dawo da abin da ya xauka, yainda ya ga qasa ta tattaru  sai aliyu ibn husaini(as)  ya sanya asasin gini ya umarci mutane  su haqa rami, sai wannan macijiya ta faku ta bace bat daga barinsu  sai suka cigaba da yin haqa har suka kai mahallin harsashin, sai ya ce musu ku ka ja da baya kuja gefe sai suka ja gefe sai ya kusanta gareta ya lullubeta da tufafinsa ya fashe da kuka sannan ya rufeta da qasa da hannunsa , sannan ya kira ma'aikata  ya ce musu ku xora gininku sai suka sanya ginin lokacin da katangar ta miqe sai sai ya yi umarni da qasa ya jujjuya  ya wurga cikin katangar daga haka ne xakin ya kasance mai tsayi wanda bai hawuwa sai da tsani.

 

وفي الفروع : عن سعيد بن جناح ، عن عدّة من أصحابنا، عن أبي عبدالله 7 قال : كانت الكعبة على عهد إبراهيم  7 تسعة أذرع وكان لها بابان فبناها عبدالله بن الزّبير فرفعها ثمانية عشر ذراعاً فهدمها الحجّاج فبناها سبعة وعشرين ذراعاً . [45]

18 ya zo cikin furu'ul kafi: daga said ibn janahu daga wasu adadi daga sahabanmu daga babn Abdullah(as)ya ce:  ka'aba ta kasance a zamanin Ibrahim gwargwadon zira'I bakwai kuma tana da qofofi biyu sai Abdullah ibn zubairu ya gina ta  ya mayar da ita zira'I goma sha'takwas sai hajjaju ya ruguza ta  ya mayar da ita zira'i ishirin da bakwai.

وفي الفروع : روي عن ابن أبي نصر، عن أبان بن عثمان ، عن أبي عبدالله 7 قال : كان طول الكعبة يومئذ تسعة أذرع ولم يكن لها سقف فسقّفها قريش ثمانية عشر ذراعاً فلم تزل ، ثمّ كسرها الحجّاج على ابن الزّبير فبناها وجعلها سبعة وعشرين ذراعاً . [46]

19 yazo cikin furu'ul kafi: an rawaito daga ibn abi basiru daga abbanu ibn usmanu daga baban Abdullah(as) ya ce: tsayin ka'aba a wannan zamani yakasance zira'I tara 9 sannan kuma bata da rufi sai quraishawa suakimata rufi da zirai'I sha'takwas 18 bata gushe bah aka har hajjaju ya rusata kan ibn zubairu ya sake ginata ya mayar da ita zira'I ishirin da bakwai

 وفي الفقيه : روي أن الحجاج لما فرغ من بناء الكعبة سأل علي بن الحسين  8 أن يضع الحجر في موضعه فأخذه ووضعه في موضعه[47] .

20 ya zo cikin littafin Alfaqihu: an rawaito cewa lokacin da hajjaju ya gama gina ka'aba ya tambayi aliyu ibn husaini(as)  da ya sanya hajarul aswad a mahallinsa sai ya xakuaya ya ajiye shi a muhallinsa.

وفي الفقيه : روي أنه كان بنيان إبراهيم  7 الطول ثلاثين ذراعاً والعرض اثنين وعشرين ذراعاً وللسمک تسعة أذرع وإن قريشاً لما بنوها كسوها الأردية . [48]

21 ya zo cikin littafin alfaqihu; an arawaito cewa ginin Ibrahim ya kasance yana da tsayin zira'I talatin yana da faxi zira'I ishirin da biyu rufinsa kuma yana da zira'I tara 9 lallai quraishawa da suka kammala ginin sun lullubeta da abayoyi.

 

() 22 ـ وفي المستدرک : سعيد بن هبة الله الراوندي في كتاب الخرائج روى ان الحجاج بن يوسف لما خرب الكعبة بسبب مقاتلة عبدالله بن الزبير، ثم عمروها فلما اعيد البيت وارادوا ان ينصبوا الحجر الأسود فكلما نصبه عالم من علمائهم أوقاض من قضاتنهم أو زاهد من زهادهم يتزلزل ويضطرب ولا يستقر الحجر في مكانه فجاءه علي بن الحسين  8 واخذه من ايديهم وسمى الله ونصبه فاستقر في مكانه وكبر الناس ولقد ألهم الفرزدق في قوله :

يكاد يمسكه عرفان راحته         ركن الحطيم اذا ما جاء يستلم[49]

22  yazo cikin mustadara: daga said ibn hibatullah  rawandi cikin littafin kara'iji ya rawaito cewa lokacin da hajjaju ibn yusuf ya rushe ka'aba sakamakon yaqinsa da ibn zubairu sannan ya sabunta gininta  ya yinda aka dowo da xakin  suka qudurci nasabta dutsen hajarul aswad, duk sa'ilin da malami daga cikin malamansu ko alqali daga alqalnansu ko ma'abocin zuhudu ya yunqra ya nasabta dutsen sai dutsen yaqi tsayuwa ya kama rauarawa da girgiza bai tabatuwa a mahalinsa, sai aliyu iobn husaini(as) ya je wajen dutsen ya karbe dutsen daga hannunsu ya yi bismillah ya nasabata shi a mahallinsa sai mutane sukayi kabbara, haqaqa an kims.a.wa ilhama farazdaq cikin baitukan waqrsa da yake cewa:

rukunul haximu ya kusa riqeshi saboda sanin tafin hannunsa idan ya zoya sumbatarsa

() 23 ـ وفي الأصول : عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران قال : سألته عن الايمان والاسلام قلت له : أفرق بين الإسلام والإيمان ؟ قال : فأضرب لک مثله قال : قلت : أورد ذلک ، قال : مثل الإيمان والإسلام مثل الكعبة الحرام من الحرم قد يكون في الحرم ولا يكون في الكعبة ولا يكون في الكعبة حتّى يكون في الحرم وقد يكون مسلماً ولا يكون مؤمناً ولا يكون مؤمناً حتّى يكون مسلماً، قال : قلت : فيخرج من الإيمان شيء؟ قال : نعم ، قلت : فيصيّره إلى ماذا؟ قال : إلى الإسلام أو الكفر. وقال : لو أنّ رجلاً دخل الكعبة فأفلت منه بوله اُخرج من الكعبة ولم يخرج من الحرم فغسّل ثوبه وتطهّر، ثمّ لم يمنع أن يدخل الكعبة ولو أنّ رجلاً دخل الكعبة فبال فيها معانداً اُخرج من الكعبة ومن الحرم وضربت عنقه . [50]

23 ya zo cikin usul: dafa wasu adadi daga sahabbanmu daga ahmad ibn Muhammad daga usmanu ibn isa daga samma'atu ibn mihranu ya ce na tambaye shi game da imani da muslunci san n ace masa:  shin akwai banbanci tsakanini muslunci  da imani? Sai ya ce zan buga maka misali, sai nace gangarar da hakan, sai ya ce: misalin imani da muslunci kamar misalin ka'abar harami  daga harami wani lokacin na iya kasancewa cikin harami bai kasance cikin ka'aba ba, sai dai ba zai taba yiwuwa ya kasance cikin ka'aba ba tare da ya kasance cikin harami ba, wani lokaci mutum kan kasancewa musulmiamma ba mumini ba, sai dai ba zai yiwu ya kasance mumini ba tare da ya kasance musulmi ba, ya ce: sai n ace: wani abu yana fitar  daga imani?ya ce: na'am, sai nace ya mayar da shi zuwa me? Ya ce: zuwa muslunci kokafirci,ya ce: da ace wani mutum zai shiga xakin ka'aba sai fitsarinsa ya fito daga gareshi to a a fitar da shi daga cikin ka'aba amma ba zai fita daga harami ba zai wanke tufafinsa ya tsarkaka, sannan ba za a hanashi shiga xakin ka'ababa, amma da za acec wani mai sturin kai zai shiga xakin ka'aba ya yi fitsari to za a fitar da shi daga ka'aba da harami a sare kansa.

وفي تفسير القمي : فحدثني أبي ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الحسن الرضا 7، قال : قال أميرالمؤمنين  7: ان رسول الله 6 امرني عن الله ان لا يطوف بالبيت عريان ولا يقرب المسجد الحرام مشرک بعد هذا العام وقرأ عليهم (بَراءَةٌ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذيüنَ عاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكينَ)[51]

فَسيüحُوا فِي الارْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللهِ وَأَنَّ اللهَ مُخْزِي الْكافِرينَ )  فأحل الله المشركين الذين حجّوا تلک السنة اربعة أشهر حتى

يرجعوا إلى مأمنهم ، ثم يقتلون حيث وجدوا . [52]

24 ya zo cikin tafsirin qummi: babana ya zantar dani daga muhammadu ibn fudailu daga baban Hassan rida(as) ya ce: sarkin muminai aliyu(as) ya ce: lallai manzon Allah(s.a.w) ya umarce ni daga Allah da kada wani ya yi xawafi tsirara kuma kada wani mushriki ya kusanci masallacin harami bayan wannan shekara, sannan ya karanta musu(barranta daga Allah da manzonsa zuwa ga waxanda kuka qulla alqawali da su daga mushrikai) ku yawata cikin qasa watanni huxu ku sani lallaiku ba za ku faucewa Allah lallai kuma Allah shi ne mai kunyata kafirai) sai Allah ya halasat mushrikai waxanda sukayi hajji a wancan shekara ts.a.won watanni huxu domin su koma zuwa ga ma'amintarsu, sannan kuma a yaqe su duk inda aka samesu.

وفي تفسيرالعياشي:عن حكيم بن الحسين،عن عليّ بن الحسين 7، قال : والله ان لعليّ لاسماء في القرآن ما يعرفه الناس ، قال : قلت : وأيّ شيء تقول

جعلت فداک ؟ فقال لي : (وَأَذانٌ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الاْكْبَرِ)[53]

قال : فبعث رسول الله 6 أميرالمؤمنين وكان عليّ هو والله المؤذن ، فاذّن باذان الله ورسوله يوم الحجّ الاكبر من المواقف كلّها؛ فكان ما نادى به أن لا يطوف بعد هذا العام عريان ولا يقرب المسجد الحرام بعد هذا العام مشرک[54] .

25 ya zo cikin tafsirin ayyashi: daga hakim ibn husaini daga aliyu ibn husaini(as) ya ce: wallahi aliyu yana da sunaye cikin qur'ani muatne basu sansu ba, ya ce, sai nace: me kake cewa ne raina fansarka? Sai ya ce mini: ( shela daga Allah da manzonsa zuwa ga mutane ranar mafi girman hajji) ya ce: sai manzon Allah(s.a.w) ya tura sarkin muminai aliyu ya kasance shi ne wanda ya je ya yi wannan shela, yay i shela da izinin Allah da manzonsa ranar babbar hajji daga dukkanin wuraren tsayuwa, daga cikin abin da ya yi yekuwa shi ne  ka da mushrikai su sake yin xawafi bayan wannan shekara ka da su sake kusantar masallacin harami bayan wannan shekarar

وفي المستدرک : محمد بن إبراهيم النعماني في كتاب الغيبة ، عن محمد بن همام ؛ ومحمد بن الحسن ، عن محمد بن جمهور، عن احمد بن هلال ، عن محمد بن أبي عمير، عن سعيد بن غزوان ، عن أبي عبدالله 7، قال : قال رسول الله 6: ان الله عزوجل اختار من كل شيء شيئاً اختار من الارض مكة واختار من مكة المسجد واختار من المسجد الموضع الذي فيه الكعبة .. .[55]

26 ya zo cikin mustadarak: daga Ibrahim nu'umani daga littafin algaibatu, daga Muhammad ibn hammam daga Muhammad ibn Hassan daga Muhammad ibn jamhur  daga ahmad ibn hilalu daga muhammadu ibn abi umairu daga said ibn garwanu daga baban Abdullah(as) ya ce: manzon Allah(s.a.w)ya ce: Allah mai girma da xaukaka cikin kowanne abu ya zabi wani abu cikin qasa ya zabi garin makka cikin makka ya zabi masallacin harami sannan a masallacin harami ya zabi bigiren da ka'aba ke tsugune.

وفي تفسير العياشي : عن جابر الجعفي ، عن ابي جعفر، عن آبائه  : قال : إنّ الله اختار من الارض جميعاً مكة واختار من مكة بكة  فانزل

في بكة سرادقاً  محفوفاً بالدر والياقوت ، ثم انزل في وسط السرادق عُمداً

أربعة وجعل بين العُمُد الاربعة لؤلؤة بيضاء وكان طولها سبعة اذرع في ترابيع البيت وجعل فيها نوراً من نور السرادق بمنزلة القناديل  وكانت العُمُد اصلها في

الثرى  والرؤوس تحت العرش وكان الربع الأول من زمرد أخضر والربع الثاني

من ياقوت أحمر والربع الثالث من لؤلؤ أبيض والربع الرابع من نور ساطع  وكان

البيت ينزل فيما بينهم مرتفعاً من الأرض وكان نور القناديل يبلغ إلى موضع الحرم . وكان اكبر القناديل مقام ابراهيم  7 فكانت القناديل ثلاثمائة وستّين قنديلا فالركن الاسود باب الرحمة إلى الركن الشامي فهو باب الانابة ، وباب الركن الشامي باب التوسّل ، وباب الركن اليماني باب التوبة وهو باب آل محمد : وشيعتهم إلى الحجر، فهذا البيت حجة الله في أرضه على خلقه .

فلما هبط آدم إلى الأرض هبط إلى الصفا ولذلک اشتقّ الله له إسمآ من إسم آدم لقول الله تعالى : (إِنَّ اللهَ اصْطَفى آدَمَ ...)  ونزلت حوّاء على المروة فاشتقّ الله

له اسماً من اسم المرأة وكان آدم نزل بمرأةٍ من الجنة فلمّا لم يخلق آدم المرأة إلى جنب المقام وكان يركن اليه سأل ربه ان يهبط البيت إلى الأرض فاهبط فصار على وجه الأرض فكان آدم  7 يركن اليه .

وكان ارتفاعها من الأرض سبعة أذرع وكانت له اربعة ابواب وكان عرضها خمسة وعشرين ذراعاً في خمسة وعشرين ذراعاً ترابيعه ، وكانت السرادق مائتى ذراع في مائتي ذراع . [56]

27 ya zo cikin tafsirin ayyashi: daga jafar ju'ufi daga baban jafar daga babanninsa(as) ya ce: Allah cikin dukkanin qasashe ya zabi qasar makka sannan cikin makka ya zabi bakkatu sannan cikin bakkatu ya zabi haimomi da aka kewaysu da lu'ulu'a da yaqutu, sannan tsakiyar haimomin ya saukar da  amudai huxu sannan tsakankanin amudan ya sanya farar lu'ulu'a wadda tsayinta ya kai zira'I bakwai cikin murabba'i(square) xakin ya sanya haske cikinta  daga hasken haimomi da matsayin fitilar gargajiya, amudin ya kasance asalinsa daga qasa kawunan kuma qarqashin al'arshi, rubu'in farko ya kasance daga koren zumarad rubu'I na biyu kuma daga jan yaqutu rubu'I na uku kuma daga farar lu'ulu'a rubu'I na huxu daga haske mai huda da yaxuwa, xakin ya kasance yana sauka ckin abin da ke tsakaninsu yana mai xagawa daga qasa hasken fitilu na haskakwa har zuwa ga wurin harami, mafi girman fitilun sun kasance muqamu Ibrahim(as)  adadin fitilu ya kai xari uku da sittin 360 da rukunul aswad qofar rahama ya zuwa  rukunul shami wanda shi ne qofar tuba, da qofar rukunul shami qofa ce ta tawassali da kamun qafa,  sannan qofar rukunul yamani qofa ceta tuba kuma shi ne qofar iyalan manzon Allah(s.a.w)  da shi'arsu ya zuwa wurin dutsen hajarul aswad, wannan xaki hujjar Allah ne a kan qasarsa da halittunsa, lokacin da adamu ya sauko ya zuwa qasa ya sauka ne kan dutsen safa, ya kuma tsaga masa suna daga daga adamu saboda faxin Allah(lallai Allah ya zabi adamu)  ita kuma hauwa'u ta sauka kan dutsen marwa sai ya tsaga mata suna daga sunayen mata, adamu yakasance ya sauka tare da mace daga aljanna , ya yin da adamu bai halicci mace ba zuwa gefan muqam ya kasance yana kartkata gareshi sai ya roqi ubangijinsa  da ya saukar masa da xaki a ban qasa, sai xaki ya kasance a ban qasa, adamu ya kasance yana karkata gareshi.

Tsayin xakin daga qasa ya kasance zira'I bakwai yana da qofofi huxu faxinsa ya kai zira'I ishirin da biyar 25 , sannan haimomi na da zira'ai xarii biyu 200.

() 28 ـ وفي المستدرک : الشيخ ابوالفتوح الرازي في تفسيره عن وهب بن منبه أنه قال : مكتوب في التوراة ان الله تعالى يبعث يوم القيامة سبعمائة الف ملک ومعهم سلاسل من الذهب ليأتون بالكعبة إلى عرصات القيامة فيأتون بها بسلاسل الذهب إلى موقف القيامة فيقول لها ملک : يا كعبة الله سيري فتقول : لا اذهب حتى تقضي حاجتي فيقول : ما حاجتک ؟ فتقول : تقبل شفاعتي في الذين دفنوا في اطرافي فيقول الله تعالى : قضيت حاجتک .

فيبعث الاموات من قبورهم وجوههم بيض وعليهم الاحرام فيحتوشون الكعبة  وينادون لبيک إلى ان قال فيقول : يا كعبة الله سيري فتقول : لا اذهب

حتى يقضي حاجتي فيقول : ما حاجتک سلي حتى تعطي ؟ فتقول : الهي عبادلله العصاة أتوا إليّ من كل فج عميق شعثاً  غبراء و  خلفوا اهليهم واولادهم

 

وبيوتهم وودعوا أحبارهم وأصحابهم لزيارتي واداء المناسک كما اُمرت ، الهي فاشفع لي لتأمنهم من الفزع الأكبر فأقبل شفاعتي واجعلهم في كنفي . فينادي ملک : ان فيهم أصحاب الكبائر والمصرين على الذنوب المستحقين للنار فتقول الكعبة : انا أشفع في أهل الكبائر، فيقول الله تعالى : قبلت شفاعتک وقضيت حاجتک فينادي ملک : ألا من كان اهل الكعبة فليخرج من بين الجمع فيخرج جميع الحاج من بينهم ويحتوشون الكعبة بيض الوجوه آمنون من الجحيم يطوفون حول الكعبة وينادون لبيک ، فينادي ملک يا كعبة الله سيري فتسير الكعبة وتنادي «لبيک اللهم لبيک ، لبيک ان الحمد والملک والنعمة لک لبيک » وأهلها يتبعونها . [57]

28 ya zo cikin mustadarak: shaik abu fatuhu razi cikin tafsirinsa  daga wahab ibn munabbihu ya ce: rubuce yake a cikin attaura  cewa Allah maxaukaki zai turo mala'iku dubu xari bakwai tare da akwai sarqoqi daga zinariya  zasu jawo ka'aba  zuwa farfajiyar qiyama skaita matsayar qiyama  sai mala'ika ya ce mata: yake ka'abar Allah yi tafiyasai tace:  b azan tafi ba har an biya mini buqatata, sai ya ce mata me cece buqatar taki? Sai tace a karbi cotona cikin waxanda aka  binne  a gefena sai Allah maxaukaki ya ce: an biya miki buqatarki.

 Sai atashi matattudaga qaburburansu fusakensu cikin haske  suna sanye da ihrami sais u kewaye xakin ka'aba suna kallonta  suna faxin labbaikahar zuwa lokacinda za a ce ya ka'aba kiyi tafiya, sai tace babu inda zan je  har sai an biya mini buqatata, sai a tambayeta meye buqatarki ki tambaya a baki?  Sai tace ya abin bautata bayin Allah masu sabo sun zo wajena  daga dukkanin rabgo mai nisa a buxu buxu cikin qura  sun bar iyalnsa da `ya`yansu da gidajensu sunyi bankwana da malamansu da abokansu domin zuwa ziyartata da sauke nauyin ibadun hajji kamar yadda kayi umarni, ya abin bautata ka bani cetonsu domin ka amintar dasu daga mafi girman tsoro da tashin hankali ka karbi cetona ka sanya su cikin shingena , sai mala'ika ya yi kira ya ce alle cikinsu akwai masu manya manyan laifuka da waxanda suka kafe kan aikata zunubai da waxanda sun cancanci shiga wuta, sai ka'aba tace ni zanyi ceto cikin masu manya manyan laifuka , sai Allah ya ce:  an karbi cetonki an biya miki buqatarki, sai mala'ika ya yi yekuwa ya ce: dukkanin ma'abocin ziyartar ka'aba  to ya fito daga cikin taron jama'a sai dukkanin alhazai da suka ziyarci ka'aba  su fito su kewaye ka'aba suna kallonta alhalin fusakensu sna ckin haske da kyalkyali suna masu aminta dga  shiga wuta  sai suyi xawafi daura da ka'aba suna faxin labbaika, sai mala'ika ya ce ya ka'aba ki tafi mana  sai ka'aba ta tattaka  tana faxin( mun amsa kiranka ya Allah mun amsa kiranka, lallai godaiya ta tabbata gareka  mulki n aka ne  ni'ima taka ce mun amsa kiranka) su kuma suna biye da ita suna bin bayanta.

() 29 ـ وفي الفقيه : روى أبوبصير عن أبي عبدالله 7 قال : إن آدم  7 هو الذي بنى البيت ووضع أساسه وأول من كساه «الشعر» وأول من حج اليه ، ثم كساه «تبّع » بعد آدم  7 «الانطاع »  ثم كساه ابراهيم  7 «الخصف »  وأول من كساه الثياب سليمان بن داوود 8 كساه «القباطي ».

29 ya zocikin alfaqihu: abu basiru ya rawaito daga baban Abdullah(as) ya ce: lallai adamu(as) shi ne wanda ya gina ka'aba ya sanya asasinta  shi ne gfarkon wanda ya fara tufatarda ita, shi ne farkon wanda ya fara yin aikin hajji sannan tubba'u suka tufatar da ita bayan adamu(as)  sai Ibrahim(as) ya tufatar da ita da tufafi mai kauri, farkon wanda ya fara sanya mata riga shi ne suaimanu xan dauda(as)  ya tufatar da ita qibaxi.

وفي الفروع : علي بن ابراهيم ، عن أبيه ؛ ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن ابان ، عن أبي بصير، عن أبي جعفر 7 قال : لم يزل بنو اسماعيل ولاة البيت ]و[ يقيمون للناس حجهم وأمر دينهم يتوارثونه كابر عن كابر حتى كان زمن عدنان بن اُدد، فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وأفسدوا وأحدثوا في دينهم وأخرج بعضهم بعضاً، فمنهم من خرج في طلب المعيشة ومنهم من خرج كراهية القتال وفي أيديهم اشياء كثيرة من الحنيفية من تحريم الامهات والبنات وما حرم الله في النكاح الا انهم كانوا يستحلون امرأة الأب وابنة الأخت والجمع بين الأختين ، وكان في أيديهم الحج والتلبية والغسل من الجنابة الا ما أحدثوا في تلبيتهم وفي حجهم من الشرک وكان فيما بين اسماعيل وعدنان بن اُدد موسى  7 . [58]

30 ya zo cikin furu'ul kafi; daga aliyu ibn ibrahimdaga babansa daga muhammadu ibn yahaya daga ahmad ibn Muhammad dukkaninsu daga ahmad ibn abi nasar daga abban daga abu basiru  daga baban jafar(as) ya ce:  banu ismail basu gusshe suina jibantar lamarin ka'aba suna tsayarwa mutane hajjinsu da lamarin addininsu suna ta gadon hakan tsakaninsu kakanni daga kakanni har zuwa zamanin adnanu ibn udadu sai lokaci ya tas.a.waita musu zukatansu suka qeqashe  suka yi barna suka qirqiri bidi'a ba'arinsu ya fitar da ba'ari, cikinsuakwai wanda ya fito domin neman abin da zai rayu akwai kuma wanda ya fito saboda qin yaqi a hannunsu akwai abubuwa masu tarin yawa daga ababen da kekan shiriya daga harmcin auren uwaye da `ya`ya  da abin da Allah ya haramta cikin aure sai dai cerwa kuma suna halasta matar uba da xiyar `yar'uwa da haxa auren `yan'uwa cikin miji guda xaya, cikin abin da ke hannunsu akwai hajji da talbiya da wanka janaba face abin da suka qara cikin talbiyarsu da hajjinsu daga shirka, ya kasance cikin abin da ke tsakanin ismail da adananu ibn udadu  musa (as)

وفي الفروع : روى أن معد بن عدنان خاف أن يدرس الحرم فوضع أنصابه وكان أول من وضعها، ثم غلبت «جرهم »  على ولاية البيت

فكان يلي منهم كابر عن كابر حتى بغت «جرهم » بمكة واستحلوا حرمتها واكلوا مال الكعبة وظلموا من دخل مكة وعتوا وبغوا وكانت مكة في الجاهلية لا يظلم ولا يبغي فيها ولا يستحل حرمتها ملک الا هلک مكانه ، وكانت تسمى «بكّة » لانها تبکّ أعنان الباغين اذا بغوا فيها، وتسمى «بسّاسة »  كانوا اذا ظلموا فيها 

بسّتهم وأهلكتهم وتسمى «أم رحم »  كانوا اذا لزموها رحموا فلما بغت

«جرهم » واستحلوا فيها بعث الله عزوجلّ عليهم الزّعاف  والنمل  وأفناهم

فغلبت «خزاعة » واجتمعت ليجلوا من بقي من «جرهم » عن الحرم ، ورئيس خزاعة عمرو بن ربيعة بن حارثة بن عمرو ورئيس جرهم عمرو بن الحارث بن مصاص الجرهمي فهزمت «خزاعة » جرهم وخرج من بقي من جرهم إلى أرض من ارض جهينة ، فجاءهم سيل أتى  فذهب بهم ، ووليت خزاعة البيت فلم يزل

في أيديهم حتى جاء قصّي ابن كلاب وأخرج خزاعة من الحرم وولى البيت وغلب عليه[59] .

31 ya zo cikin furu'ul kafi an rawaito cewa  mu'iddu ibn adnanu ya ji tsoron ka da harami busashe ya zma tarihi sai ya sanya ….. ya kasance farkon wanda santata sai daga baya qabilar jurhumu  sukai galaba kan shugabancin xakin ka'aba sai ya kasance suna gadarta iyaye da kakanni har zuwa lokacin da qabilar jurhumu tayi zalinci da barna a makka  suka keta alfarmartasuka ci kuxaxen ka'aba suka zalunci wanda ke shiga garin makka suka yi tsaurin da zalinci, garin makka ya ksance tun lokacin jahiliya ba a zalinci cikinta, sannan babu sarki da zai keta alfarmarta face matsayinsa ya halaka, ta kasance ana kirata da sunan bakkatu saboda tana rurugu da wuyayen azzalumai idan suka yi zalinci cikinta sai fito da su ta halaka su, sannan ana kiranta da suna ummu Rahim, sun kasance idan suka lazimcetya sai ai musu rahama, ya yinda qabilar jurhumu ta yi zalinci suka keta alfarmarta  sai Allah ya aiko musu da mutuwar fuju'a da ciwo ya halaka su, sai qabilar kuza'a tayi galaba suka taru domin fitar da waxanda suka ragu daga qabilar jurhumu daga harami, shugaban qabilar kuza'a amru ibn rabi'atu ibn harisatu ibn amru sannan shugaban qabilar jurhumu shi ne  amru  ibn haris ibn massasu  jaharami, kuza'atu ta ci nasara kan jurhumu ta fitar da waxanda suka rage daga jurhumu  zuwa qasar juhainiyatu sai ambaliya da ba'a tsammani ta zo musu ta tafi da su , kuza'atu ta jibanci shugabanci xakin ka'aba bai gushe ba hannunsu  har qabilar qusayyu ta zo  ta fitar da kuza'atu  daga harami  ta jibanci ragamar shugabancin xakin ka'aba ta galaba kansa.

وفي تفسير العياشي : عن عبدالصمد بن سعد قال : طلب أبوجعفر ان يشتري من اهل مكة بيوتهم أن يزيده في المسجد فأبوا فأرغبهم فامتنعوا

فضاق بذلک ، فاني أباعبدالله 7 فقال له : اني سألت هؤلاء شيئاً من منازلهم وأفنيتهم  لنزيد في المسجد وقد منعوني ذلک فقد غمّني غماً شديداً فقال

أبوعبدالله 7: أيغمک ذلک وجُجّتک عليهم فيه ظاهرة ؟! فقال : وبما احتج عليهم ؟ فقال : بكتاب الله، فقال : في أي موضع ؟ فقال : قول الله: (إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنّاسِ لَلَّذüي بِبَكَّةَ مُبارَكاً وَهُدىً لِلْعالَمینَ )  قد أخبرک الله ان اول بيت وضع

للناس هو الذي ببكة فان كانوا هم تولّا قبل البيت فلهم افنيتهم ، وان كان البيت قديماً قبلهم فله فناؤه : فدعاهم ابوجعفر فاحتج عليهم بهذا فقالوا له : اصنع ما أحببت .

32 ya zo cikin tafsirin ayyashi: daga abdulsamad ibn sa'ad ya ce: baban jafar ya nemi sayen gidajen mutanen makka domin ya qar shi cikin masallaci sai suka ki yarda da sayarwa ya kwaxaitar da su amma duk da haka suka qi sai ya quntata da faruwar haka sai ya tafi wajen baban Abdullah(as) ya ce masa na tambayi waxannan mutanen wani abu daga gidajensu da farfajiyarsu domin qarata cikin masallaci amma haqiqa sunqi yarda dani  haqiqa baqin ciki mai tsanani ya mamayeni sai baban Abdullah(as) ya ce:  shin hakan na bata maka rai alhalin hujjarka kansu cikinssa bayyananniya ce? Sai ya ce: dame zan kafa musu hujja?sai ya ce masa da littafin Allah, sai ya ce a wanne waje? Sai ya ce masa: faxin Allah: (lallai xaki na farko da aka sanya domin mutane shi ne wanda yake bakkatu mia albarka  shiriya ga talikai) lallai Allah ya baka labari cewa xakin na farko da aka sanya a ban domin mutne qasa ita ce ka'aba it ace wadda take a bakkatu, idan su sun kasance sun riga ta zuwa ban qasa  to filayensu mallakarsu ne , idan kuma xakin ka'aba ya rigayesu to filayensa nasa ne: sai abu jafar ya tarasu  ya kafa musu hujja  da wannan aya  saui suka ce masa: kayi duk yadda kake so. 

وفي تفسير العياشي : عن الحسن بن علي بن النعمان قال : لما بني المهدي في المسجد الحرام بقيت دار في تربيع المسجد فطلبها من أربابها فامتنعوا، فسأل عن ذلک الفقهاء فكل قال له : انه لا ينبغي ان يدخل شيئاً في المسجد الحرام غصباً، فقال له علي بن يقطين : يا أميرالمؤمنين لو (اني خ ل ) كتبت إلى موسى بن جعفر 7 لأخبرک بوجه الأمر في ذلک ، فكتب إلى وإلى المدينة ان يسأل موسى بن جعفر عن دار أردنا ان ندخلها في المسجد الحرام فامتنع علينا صاحبها فكيف المخرج من ذلک ؟ فقال : ذلک لأبي الحسن  7 فقال أبوالحسن  7: ولابد من الجواب في هذا؟ فقال له : الأمر لابدّ منه ، فقال له  : اكتب بسم الله الرحمن الرحيم ان كانت الكعبة هي النازلة بالنّاس فالناس أولى

بفنائها، وان كان الناس هم النازلون بفناء الكعبة فالكعبة أولى بفنائها فلما أتى الكتاب إلى المهدي اخذ الكتاب فقبّله ، ثم أمر بهدم الدار فأتى اهل الدار أباالحسن  7 فسألوه ان يكتب لهم إلى المهدي كتاباً في ثمن دار هم فكتب اليه ان أرضخ لهم  شيئاً فأرضاهم . [60]

Yazo cikin tafsirin ayyashi: daga Hassan  ibn aliyu ibn nu'umanu ya ce: lokacin da mahadi ya yi gini cikin masallacin harami wani gida ya wanzu cikin murabba'in masallaci, sai ya buqaci gidan dada mamallakansa sai suka qi sayar masa, sai ya tambayi malaman fiqihu game dahaka sai dukkaninsu suka ce masa: bai halasta a shigar da wani bau daga kayan kawace ba cikin masallaci, sai aliyu ibn yaqxinu ya ce masa ya sarkin muminai da ace zan aikawa da musa ibn jafar(as) da ya baka mafita cikin lamarin, sai ya rubuta wasiqa zuwa ga gwamnan madina ya umarce shi da ya tambayar masa  musa ibn jafar(as)  game dawani gida da muka nufi shigar da shi  cikin msallacin harami amma sai mai gidan ya qi yarda  saboda haka me ne ne mafita cikin haka?sai ya ce masa wajibi aikata lamarin, saiya ce masa: ka rubuta da sunan Allah mai rahama mai jin qai idan ka'aba ita ta sauko da mutane to ita tafi kowa cancanta da filayenta da farfajiyarta, idan kuma mutane suka saukar da farfajiyarta to ka'aba tafi cancanta da farfajiyarta , ya yin da wasikar musa ibn jafar(as) ta isa wurin mahadi sai ya xauki wasiqar ya sumbaceta, sannan ya yi umarni da ruguza  wannan gida sai ma'abota wannan gida suka je wajen baban Hassan(as)  suka roqe shi da ya rubuta wasiqa ga mahadi da ya basu kuxaxen gidansu da ya ruguza, sai aika wasika gareshi da ya xan basu wani abu, sai mahadi ya basu.

 

وفي الفقيه : قال الصادق  7: أساس البيت من الأرض السابعة السفلى إلى الأرض السابعة العليا[61] .

34 ya zo cikin littafin alfaqihu: imam sadiq(as) ya ce: asasin xakin ka'aba daga qasa ta bakwai ta can qasa ya zuwa qasa ta bakwai  maxaukakiya.

وفي تفسير الميزان : عن ابن شهر آشوب ، عن أميرالمؤمنين  7 في قوله تعالى : (إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنّاسِ ...)[62]  فقال له رجل : أهو أول بيت ؟

قال : لا قد كان قبله بيوت ، ولكنه أول بيت وضع للناس مباركاً: فيه الهدى والرحمة والبركة ، وأول من بناه ابراهيم ، ثم بناه قوم من العرب من جرهم ، ثم هدم فبنته العمالقة ، ثم هدم فبناه قريش[63] .

35 ya zo cikin tafsirul almizan: daga ibn shaharu ashub, daga sarkin muminai(as) cikin faxinsa Allah maxaukaki: ( lallai xaki na farko da aka sanya domin mutane….)  sai wani mutum ya ce masa: shin shi ne xaki na farko? Sai imam ya ce: lallai gabaninsa xakuna sun gabata, sai dai cewa shi ne xaki na farko da aka sanya domin mutane ma'abocin albarka: cikin akwai shiriya da rahama da albarka, farkon wanda ya fara gininsa shi ne Ibrahim sannan daga baya wasu mutane daga larabawa daga qabilar jurhumu suka qara ginawa, sai ya ruguje amaliqawa suka sake gina shi sannan ya qara rushewa sai quraishawa suka gina shi.

وفي تفسير الميزان : نقلاً عن الدرّ المنثور، اخرج ابن المنذر : وابن ابي حاتم من طريق الشعبي عن علي بن أبي طالب  7 في قوله : (إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنّاسِ لَلَّذüي بِبَكَّةَ مُبارَكاً وَهُدىً لِلْعالَمينَ )[64]  قال : كانت البيوت قبله ولكنه كان اول بيت وضع لعبادة الله .[65]  

36 ya zo cikin tafsirin almizan ya naqalto daga tafsirilul durrul Mansur, ibn munziru da ibn abi hatimu sun fitar ta hanyar sha'abi daga aliyu ibn abi xalibi(as) cikin faxinsa maxaukaki: (lallai xaki na farko da aka sanya domin mutane shi ne wanda ke bakkatu mai albarka da shiriya ga talikai) ya ce: xakuna sun gabata gabanin xakin ka'abai sai dai cewa  shi xakin ka'aba shi ne xakin na farko da aka sanya domin bautar Allah.

وفي تفسير القمي : قوله تعالى : (إِنَّ الَّذينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبيüلِ اللهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرامِ الَّذي جَعَلْناهُ لِلنّاسِ سَواءً الْعاكِفُ فيهِ وَالْبادِ وَمَنْ يُرِدْ فيüهِ بِإِلْحادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذابٍ أَلیمٍ )[66]  قال : نزلت في قريش حين صدوا رسول

الله6 عن مكة وقوله : (...سَواءً الْعاكِفُ فيهِ وَالْبادِ...)[67]  قال أهل مكة ومن

جاء اليهم من البلدان فهم فيه سواء لا يمنع النزول ودخول الحرم . [68]

37 ya zo cikin tafsirin qummi: cikin faxinsa maxaukaki: ( lallai waxanda suka kafirce suna korewa ga barin tafarkin Allah da masallacin harami wanda muka sanya cikinsa bai xaya  mazauni da baqauye duk wanda ya nufeshi da karkata da zalunci za mu xanxana masa azaba mai raxaxi) ya ce: ta sauka lokacin da suka saddu ga barin manzon Allah(s.a.w) daga makka, haka cikin faxinsa( bai xaya mazauni da baqauye…) mutane makka  da waxanda suka zo masu daga garuruwa to dukkaninsu cikinsa bai xaya suke babu banbanci ba a hasa shiga sauka a harami.

وفي الفروع : عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم ، عن الحسين بن أبي العلاء قال : قال أبوعبدالله 7: ان معاوية اول من علق على بابه مصر اعين بمكة فمنع حاجّ بيت الله ما قال الله عزوجل : (...سَواءً الْعاكِفُ فيهِ وَالْبادِ...)[69]  وكان الناس اذا قدموا مكة نزل البادي على الحاضر حتى

يقضي حجه وكان معاوية صاحب السلسلة التي قال الله تعالى : (في سِلْسِلَةٍ ذَرْعُها سَبْعُونَ ذِراعاً فَاسْلُكُوهُ * إِنَّهُ كانَ لا يُوْمِنُ بِاللهِ الْعَظيمِ )[70]  وكان فرعون هذه الاُمة .[71]  

38 ya zo cikin littafin furu'ul kafi: daga wasu adadi daga sahabbanmu daga ahmad ibn muhammadu daga aliyu ibn hakam daga husaini ibn abi ula'I  ya ce: baban Abdullah(as) ya ce: lallai mu'awiya shi ne farko wanda ya farko wanda ya fara sanyawa qofar gidansa kyauraye, ya hana mahajjaci abin da Allah mai girma da xauka ya faxi( bai xaya cikinsa baqauye da mazauni) mutane sun kasance idan suka zo makka sai baqauye ya sauka gidan  xan gari har yakkamala hajjinsa, mu'awiya ya kasance ma'abocin sarqa wadda Allah ya yi bayaninta cikin faxinsa: (   cikin sarqa wadda tsayinta ya kai zira'I saba'in ku shigar da shi(cikin wuta) lallai shi ya kasance bai yi imani da Allah maxaukaki ma'abocin girma)

وفي العلل : أبي  2 قال : حدثنا سعد بن عبدالله، عن احمد؛ وعبدالله ابني محمد بن عيسى ، عن محمد بن ابي عمير، عن حماد بن عثمان الناب ، عن عبيدالله بن علي الحلبي ، عن أبي عبدالله 7 قال : سألته عن قول الله تعالى : (...سَواءً الْعاكِفُ فيüهِ وَالْبادِ...)[72]  فقال : لم يكن ينبغي ان يصنع على دور

مكة أبواب لان للحجاج ان ينزلوا معهم في دورهم في ساحة الدار حتى يقضوا مناسكهم وان اول من جعل لدور مكة أبواباً معاوية . [73]

39 ya zo littafin ilalu: daga babana, ya ce: sa'adu ibn Abdullah ya zantar damu daga ahmad daga abdullah ibn muhammadu ibn isa daga muhammadu ibn abi umairu daga hammad ibn usmanu nabu daga ubaidullah ibn aliyu alhalabi daga baban Abdullah(as) ya ce4: na tambayes hi  game dafaxin Allah maxaukaki: ( bai xaya cikinsa baqauye da mazauni) sai ya ce: lallai bai kamata ace ya kasance an sanyawa gidajen  makka qofofi ba saboda mhajjaci na da haqqi ya sauka cikin gidajen makka cikin farfajiyar gida har ya kammala  ibadarsu lallai farkon wanda ya fara sanyawa gidaje qofa shi ne mu'awiya.

وفي قرب الاسناد: الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر، عن أبيه ، عن علي  : ان رسول الله 6 نهى أهل مكة ان يواجروا دورهم وان يغلقوا عليها أبواباً وقال : (...سَواءً الْعاكِفُ فيهِ وَالْبادِ...)[74]  قال : وفعل

ذلک أبوبكر وعمر وعثمان وعلي  7 حتى كان في زمن معاوية . [75]

40 ya zo cikin littafin qurbul isnad: daga husaini ibn zarif daga husaini ibn alwanu daga jafar daga babansa daga aliyu(as) : cewa manzon Allah(s.a.w) ya hana mutane makka ba da hayar gidajensu da rufe qofofin gidajensuya ce: ( ba xayane cikinsa baqauye da mazauni) ya ce: abubakar da umar da usmanu da aliyu(as) sun kiyaye haka har zuwa lokacion mu'awiya.

وفي الفروع : علي بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن الحسن بن محبوب ، عن ابن سنان قال : سألت أباعبدالله 7 عن قول الله عزوجل : (إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنّاسِ لَلَّذüي بِبَكَّةَ مُبارَكاً وَهُدىً لِلْعالَميüنَ * فيüهِ آياتٌ بَيِّناتٌ ...)[76]  ما هذه الآيات

البينات ؟ قال : مقام ابراهيم ، حيث قام على الحجر فأثّرت فيه قدماه ، والحجر الأسود، ومنزل اسماعيل  7[77] .

41 ya zo ciki furu'ul kafi: daga aliyuibn Ibrahim  daga babansa daga husaini ibn mahbubu daga ibn sinanu ya ce: na tambayi baban Abdullah(as) kan faxin Allah mai girma da xauakaka ( lallai xaki na farko da aka sanya domin mutane shi ne a bakkatu mai albaraka  da shiriya ga talikai cikinsa akwai ayoyi muqmu Ibrahim…) waxxaneayoyi bayyanannun ayoyi? Ya ce: muqamu ibrhim ta yadda ya tsaya kan dutse sai alamu s.a.wunsa suka fita kan dutsen, da kuma hajaraul aswad da gidan ismail(as).

42 xawafi na nufin yankewa zuwa ga masoyi wanda shi ne Allah matsarkaki, lallai shi ne mafi cancanta da soyayya sakamakon wanzuwarsa da yalwar rahamarsa da dawwamarsa waninsa ko ya kasance daga masu bushewa, lallai ni ban son masu bushewa lallai shi xawafi kewaye ga masoyi daga wanda ke sonsa  na daga cikin mafi girman aya domin bayyana gaskiya da qauna da shauqi, lallai shi misalinsa kamar kwaron malam buxa mana littafi ne  da ke kewaya gefan kyandi domin ya qone da hasken masoyinsa da wutar soyayyarsa.

43 shi xawafi alaqa ce dta tsoro da fata waxana su haske biyu cikin zuciyar mumini, da za a auna wancan kan wannan da xayansu bai qaru ba kan xaya, lallai shi bawa a koda yaushrhe yana cikin tsoron zunubansa

 (وإذا نظرت إلى ذنوبي آيست )

Idan na kalli zunubaina sai in xebe tsammani.

Sannan kuma shi bawa koda yaushe yana fatan rahamar ubangijhinsa.

 (وإذا نظرت إلى رحمة الله رجوت )

Idan kuma na kalli rahamar Allah sai in fatansa.

Alherinsa koda yaushe na sauka gareni sannan sharrina ko da yaushe na hawa zuwa gareshi, shi mai xawafi yana tsakanin tsoron abin da ya aikata a baya  daga zunubansa da tsakanin fata da sa rai da abin da zai zo a gaba da rahamar ubangijinsa, lallai da zikirin Allah zukata ke samun nutsuwa.

Shi xawafi natare da kowa kuma daidai lokacin da shi kaxai ne kamar yadda hakan ya zo cikin hadisi mai daraja: ( ka kasance tare da mutane mutane kuma kada ka kasance tare da su) ma'ana mai xawafi zai kasantu tare da mutane da gangar jikinsa yana xawafi yana kewaya ka'aba kewaye bakwai yana mai yawaita ambaton Allah taread masu ambatonsa daga ragowar `yan'uwansa masu xawafi, sai dai cewa adaidai wannanlokaci ruhinsa ya ratayu da ubangiji ya yanke zuwa gareshi, yana kiran ubangijinsa cikin tsarkin niyya yna mai faxin ( shi xaki xakinka ne harami haraminka ne  bawa bawanka ne ni baqonka cikin gidanka) sannan dukkanin baqo ana bashi gara ka sanya garata ta kasance maqotaka da kai tare da masoyanka da waliyyanka daga cikin waxanda kayi musu ni'ima daga annabawa da salihai da shahidai.

45 shi xawafi wani xigo ne na sadarwa masu tauhidi bisa ts.a.won tarihin xan adam tun daga adamu har ya zuwa tsayuwar qiyama, lallai masu xayanta Allah cikin qasa suna kewaya xakin ka'aba da xawafi, shi mai xawafi na jin wannan ma'ana ta duk duniya mutum cikin samuwarsa lokacin xawafi  ya shaida hallararsa da hallarar annabawa da wasiyai da waliayai da mala'ikun qasa da sama.

قال الامام الصادق  7: «جعله محل أنبيائه ، وقبلة للمصلّين إليه ، فهو شعبة من رضوانه [78]

Imam sadiq(as) ya ce: ya sanya shi mahallin annabawa da alqiblar masu sallah, lallai shi wani yanki ne daga yardarm Allah.

46 xawafi mahallin jarrabawa da ibtila'in ubangiji, lallai xakin ka'ba bawani abu bane face duwatsu da ake kewayasu cikin cunkoso da turmutsitsi da gajiya da wahala domin jarrabawa ga mutane farko da na qarshe da sallamawa ga Allah matsarakaki da nuna yarda ga hukuncinsa da hukuce hukuncensa.

 (هذا بيت استعبد الله به خلقه ليختبر طاعتهم في إتيانه .(

Wannan gida da Allah ya bautar da halittarsa domin jarraba biyayyarsu cikin zuwar masa.

47 xawafi alama ce ta haxin kai tsakanin musulmi lallai musulmi da dukkanin qungiyoyinsu da asalansu da banbance banbcensu da shaidarsu ta qasa da yankuna suna haxuwa su yi xawafi tare kewaye da ka'aba da taken masu tauhidi da xayanta Allah daga faxin talbiya da ambaton Allah, saboda shi mai xawfi cikin xawafinsa bai jin baqunta da kaxaita, bari ma dais hi yana cikin ambaliyar dubban mutane da suka fuskanci hadafi guda hakan yana daga cikin abin da ke baiwa maqiya muslunci tsoro.

48  xawafi na nufin kiyaye iyakokin Allah da ladabtuwa kansu, ka da bawa ya sake ya raina hukunci ubangijinsa.

 (وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ آلْعَتِيقِ * ذلِکَ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ آللهَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّه)ُ .[79]

Su kewaya `yantaccen xakin suna xawafi* waxancananka duk wanda ya girmama alfarmomin Allah lallai alheri ne gareshi.

49cikin zamaninmu wannan da muke ciki mun barranta daga mushrikai da mafi girman shaixan cikin farin xakinsa ina xawafi da kewaye da baqin xakin Allah da fararen niyyoyi, ina jifan farin xakin amerika da baqaqen duwatsu,. Lallai Allah na da xakin cikin wanda sihine xakin ka'aba mai daraja, shaixanu suna da xaki cikin qasa da farar fada da jar fada, dukkanun mutane da al'ummu suna xafai daura da xakuna biyu ko dai xakin Allah ko xakin shaixanu, Allah mai shiryarwa zuwa ga tafarki madaidaci ga dukkanin al'ummuhar zuwa tsayuwar qiyama, amma mutum ya kasance mai godiya kan ni'imomin da Allah ya yi masa ko kuma ya kasance mai kafircewa, makoma ga Allah take.

50 lallai qur'ani mai daraja yana jan hankulan mutane ya zuwa ayoyin Allah cikin wannan duniya mayalwaciya da faxi sai ya nushensu ayoyin sasanni da kankin kai domin kafa dalili kan samuwar Allah mahalici da xayantarsa da rahamarsa mayalwaciya, domin su qaru da imani da yaqini da cewa wannan duniya daga tafiyarwar maxaukaki mai hikima mai iko masani mai tsayuwa kan halittu take, lallai kowacce kwayar zarra na gudana cikin tsari na kwarewa da yke dacewa tare da ragowar zarrori a duniyar sammai da qassai da abin da ke tsakaninusu. Ubangiji matsarkaki mxaukaki yana cewa:

 (آلَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَماوَاتٍ طِبَاقاً مَا تَرَى فِي خَلْقِ آلرَّحْمنِ مِن تَفَاوُتٍ فَارْجِعِ آلْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِن فُطُورٍ * ثُمَّ آرْجِعِ آلْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنقَلِبْ إِلَيْکَ آلْبَصَرُ خَاسِئاً وَهُوَ حَسِير)ٌ[80]

Shi ne wanda ya halicci sammi bakwai xaya kan xaya ba z aka ga gociya cikin halittar Allah mai rahama ka sake sanya ido shin ko kaga wata baraka* sannanka sake sanya ido karo na biyu ido zai juyo gareka nasasashshe ba tare da ganin tawaya ba yana cikin hasara.

Dukkanin halittu horarru da ikon Allah da tafiyarwarsa, kowa yana taka rawarsa cikin samuwa bisa dandaqaqqen tsari, lallai mutum  shi ne mafi darajar cikin halttun Allah, haqiqa Allah ya bashi irda da zabi da `yanci cikin iyakntacciyar da'ira cikin miqewar iradar Allah matsarkaki, lallai Allah ya sanyawa mutum shari'a wadda annabwa suka zo da ita da wahayi daga sama domin iradar shari'a da ta halittu su samu dacewa da juna ckin irada guda cikin tsari guda domin mutum ya kia ga kamala tsantsa da tsantar kamala wanda shi ne Allah matsarkaki gareshi lamurra ke komawa, babu gociya babu sabawa cikin halittar Allah haka ma cikin sunnoninsa na kamala, babu wani abu face yana atsbihi da godiyar ubangijinsa.

Daga cikin mamakin halittarsa da qayatarwa shi ne halittar mutumm kamar yadda masana kwayar halitta(genetic) suka bamu labari da cewa duk kanin xigon maniyyi da ke shiga mahaifar mace tana tattare da kwaikawaye miliyan 200 zuwa 400 idan adadin kwaikwayen ya qaranta sai a samu tawayuwa cikin haifuwarsu, waxannan miliyoyin sojojin kwaikwaye daga xigon maniyyin namiji tare da dukkanin shauqi suna shiga cikin magudanar (fallopian) yana mai fuskantar masoyiyarsa kwan mace wadda itace hadafinsa karan baransa inda yake son tuqewa cikin wanann duhuwa.

Sai dai dukkanin waxannan miliyoyin kwaikwaye suna halaka cikin tafiya a kan hanya gabanin kasantuwa face kwaya 500 da ke wanzuwa lallai su suna tsira daga mutuwa su kai ga isa ga bangon kwan mace ta kewaye shi.

Daga cikin sannan lamari sh ne kwai xaya rak ne zai kubuta ya tsira a buxe masa bangon mahaifa, amma ragowar kwaikwayen sai su mutu ba za a buxe musu  qofar mahaifa ba, motsin kwai na wanzuwa cikin farfajiyar mahaifa ita ce gabar mara qaidi da ratayuwa cikin mahaifa, amma kwaikwayen da adadinsu yakai kusan xari biyar sa'ilin da take tunkarar kwai ta kewaye shi, sai ta fra motsi da motsin da'ira daga yamma ta nufi gabas akasin kunamar agogo mai nuna lokaci lallai wannan motsi na daga cikin manya manyan ayoyin Allah matsarkaki sakamakon tana tsaruwa daga  cikin motsin halitta da xayantarta  wannan motsi ne ne tabbatacce wadda aka iyakanceta cikin mahaifu ba ta taqaitu cikin mahaifa guda koma bayan wata mahaifar ba, wannan motsi na nufin  motsi daga mutuwa zuwa rayuwa, motsi daga rashin samuwa zuwa samuwa,  daga wanin Allah zuwa ga Allah.

Daga cikin abu mai janyo hankula shi ne fasahar electron tana da juyawa guda biyu akwai juyawa da kewaya kankin kanta, da kuma kewaya kwayar zarra da waxannan kewaya da juyawa take haifar sinadarin wutar lantarki da maganaxisu da ke jan abubuwa lle ita kamar matsayin rayuwa take ita ma tana kewaya wannane jihha ma'ana akasain kunamar agogo daura da kwaya data kasance daga(protons) da (neutrons).

Kamar yadda qasa ke kewaya kanta cikin motsi qagagge da dai wannan jihha daga yammaci zuwa gabashi, to haka lamarin yake cikin motsinta na ciraitowa cikin kewayentaa rana lallai ita ma tana kewayawa akasin kunamar agogo.

Haka maganar take cikin kewayen rana a kankin kanta  da kuma cikin da'ira r magudanar, haka lamarin yake cikin taurari cikin gayyar rana lallai ita tana gudana daura da rana  iata ma akasin kunamar agogo.

Kowanne cikinsu na kewaya fuskanin jihha guda, waxannan kewayoyi dukkanin kewaya ne  na tsarin halitta waxandsa suke horarrru ga mahaliccinsu maqaginsu maxaukaki matsarkaki. Sai dai cewa akwai wata kewaya ta shari'a wanda ake yenta daura da xakin ka'aba mai girma wadda ta kasance alqibla ga musulmi ita ma dai a wannan jihha take ta yadda motsin mai xawafi daura da xakin ka'aba bai sabawa wannan akasi na kunamar agogo ba.

Motsin shari'a ya yi ittifaqi da motsin tsarin halitta baki xayansa a cikin qasa. Lallai z aka samu masu kewaya ka'aba da xawafi  suna tsaruwa cikin mosti guda da fuskanta jihha guda wanda ke dacewa da wancan motsi na tsarin halitta daga kwayar zarra ya zuwa miliyoyin kwayoyi halittun taurarai da gas da sauransu, daga mots.a.war kwankwayaen dake cikin xigon maniyyi da suke iyo cikin farfajiyar m,ahaifar mace, ya zuwa mots.a.war mai xawafi daura da ka'aba.

 Allah maxaukaki matsarkaki ya kasance yana nufin bayinsa da dacewa tare da motsin tsarin halittu da motsin shari'a cikin fusknatar jihha guda, saboda dukkaninsu a sarari suna nuni da ishara kan cewa abu guda ke motsasu kuma daga ubangiji guda xaya rak suke tushensu abin bauta guda ne ababu abin bauta da gaskiya face shi. Tsarki ya tabbata ga wanda ya shirya ya zuwa zatinsa da zatinsa, ya tsarkaka daga kasantuwa daga jinsin halittunsa, tsarki ya tabbata ga wanda babu gocewa cikin halittarsa, babu sassbawa cikin xayantuwar hadafinsu da iyonsu da tasbihinsu ga ubangiji wanda shi xaya rak talc al madawwami.

(تَبَارَکَ آلَّذِي بِيَدِهِ آلْمُلْکُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيءٍ قَدِيرٌ * آلَّذِي خَلَقَ آلْمَوْتَ وَآلْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً وَهُوَ آلْعَزِيزُ آلْغَفُورُ[81](

Allah wanda mulki ke tsarkaka lallai shi mai iko ne kan komai* shi ne wanda ya haliccida rayuwa domin jarrabaku su wanene suka fi kyawun aiki cikinku lallai shi mabuwayi ne mai gafara.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wajibi ne bayan kammala xawafi ayi sallah rakaa biyu da niyyar sallar xawafi, sallar za ta kasance bayan muqamu ibrhim (as) kamar yadda hakan ya zo cikin littafin fikihu da risalolin ilimi, lallai ita tana tattyare da sirrika masu tarin yawa waxanda daga cikinsu:

1 lallai ita aa yinta  bayan xawafi domin nuni kan muhimmanci sallah da tabbatacciyar  rawar da take takawa cikin ibadu.

2  matuqar mahajjaci na kusa da xakin Allah  lallai  yana xawafi, idan kuma ya yi nesa da xakin ya yi sallah.

3 lallai sallah it ace amudin da ginshiqin addini idan ta karbu sai waninta ya shi ma ya samu karbuwa, idan kuma akayi wurgi da ita to sai waninta ya kasance wurgagge, sannan xakin ka'aba shi ne alqiblar wannan amudi, akwai dangantaka  mai qarfi tsakanin ka'aba da sallah, igiyar samuwa na shiryawa tsakanin xawafi da sallah.

4 (ku riqi wajen sallah daga muqamu Ibrahim) sallah na afkuwa cikin muqamu Ibrahim a cikin xawafin wajibi, ku tuina waliyin ni'ima cikin yin sallah a wannan mahalli da duk wanda ya kasance sababi cikin shiriyarmu kamar misalin Ibrahim badaxin Allah wanda ya rugurguza gumaka jarumin tauhidi, kamar yadda take tunatar damuannabta da imamanci. Lallai Ibrahim(as) ya kasance annabi imami

 (وَآذْكُرْ فِي آلْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقاً نَّبِيّاً( [82]

Ka tuna cikin littafin Ibrahim lallai shi ya kasance mai yawan gaskiya kuma annabi.

(وَإِذِ آبْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُکَ لِلنَّاسِ إِمَاماً)[83] .

Ya yin da ubangijin ibrahim ya jarraba shi da wasu kalmomi sai ya cika su ya ce lallai ni zan sanya imami ga mutane.

Ya bijirio da sunansa mai daraja  tsakanin annabwa, yayain da shi Ibrahim ma'aboci manya mayan  addinan sama: (yahudu, nasara muslunci) sannnan kammalar addini na tattare da wilayar imaman gaskiya.

عن الامام الباقر 7 قال : «إنّما امروا أن يطوفوا بهذه الأحجار، ثمّ يأتونا فيعلمونا ولايتهم [84]

An karbo daga imam baqir(as) ya ce: kaxai dai an umarcesu da kewaya wannan dutse sannan su zo wajne mu su bayyana mana wilyarsu garemu.

Me yiwuwa bayyana wilaya ya kasance ishara zuwa ga sallah bayan muqamu Ibrahim wanda Allah ya sanya shi imami ga mutane, kamar yadda ya sanya wannan matsayi na imamanci cikin zuriyarsa ma'asumai.  :.

 

 

 

 

(إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ اللّه)ِ[85]

Lallai sfa da marwa suna daga cikin ibadojin Allah.

1 lallai sa'ayi tsakanin safa da marwa alama ce ta tawali'u da qasqantar da kai ga Allah maxaukaki cikin muqamun bauta da xa'a.

عن الامام الصادق  7: ما من بقعة أحبّ إلى الله تعالى من السعي ، لأنّه يذلل فيه كلّ جبّار.

Daga imam sadiq(as) babu wani bigire  da yafii soyuwa zuwa ga Allah daga sa'ayi, saboda dukkanin jabberi na qasqanta cikinsa.

shi sa'ayi yana da matsayin xawafi sakamakon abin da ke tattare da shi daga kewaya da zuwa da dawowa, lallai xawafi na da ma'anar motsi daura da wani abu babu banbanci cikin kasantuwarsa kewaya ta zahiri, ko kuma mots.a.wa madawwamiya bisa maimaici, ya zama tilas a karya duk wani qaidin girman kai da fifita lallai hakan na daga aikin shaixani ba zai isu da yi sau xaya ya zama tilas ayi ta maimaita haka.

2 haqiqa dutsen safa yana ishra zuwa ga ubantaka, lallai adamu zababben Allah ya sauka kansa  sai ake kirashi da sunan safa daga safiyullahi sunan adamu(as) sannan shi kuma dutsen marwa yana ihsara ga uwantaka sakamakon saukar hauwa'u uwa mace  kansa saika kirashi da marwa daga mar'atu, waxannan duwatsu guda biyu suna ishara zuwa ga sa'ayin `ya`ya cikin hidimar iyaye maza da mata da kyautata musu , lallai xa yana sassarfa kamar yadda mahajjacike sassarfa tsakankanin duwatsun safa da marwa

3 hajara tayi sa'ayi tsakaknakin duwatsun safa da marwa tana neman ruwa domin xanta isma'il ya samu ya sha, ta yiwu domin hakan ya zama ishara zuwa ga sa'ayin iyaye mata cikin tarbiyyar `ya`yayensu da koyar da su, lallai ita uwa ita ce malama ta farko idan ta samu kyawawan kulawa sai ta samar da al'umma mai tsarkin asali.

4 haqiqa sa'ayi yana daga cikin ibadojin Allah yana daga cikin alamomi da suke tunatar da mutum uabangijinsa, lallai shi yana kai kawo zuwa gareshi gabansa, daga shi zai fara da shi zai tuqe, daga tacewa da soyayya ya zuwa mutumtaka haka da akasin haka, da maimaici a bayyane.

5 haqiqa sa'ayi tsakanin safa da marwa na da cikakken tarihi kan abin da ya gudana cikinsa tsakankanin duwatsun biyu, mutum zai rayu cikin wannan yanayi da wannan muhalli waxanda suke ishara zuwa ga tauhidi da komawa ga Allah matsarkaki, duk wanda ya halarci filin yaqi haqiqa zai dinga jin kamar da shi akayi wannan yaqi lallai hakan na da banbanci da wanda karantawa kaxai ya yi cikin littafi ko kuma ji ya yi daga wani mai huxuba ko wanda ya halarci waqi'ar sai ya samu kansa cikin gasgatuwa da waqi'ar bawai tsuran da zallan surarta ba da ke cikin kwakwalwa,sai ta kasance gareshi daga haqiqa ta zahiri sabanin samuwar da ke kwakwalwa.

(إِنَّ آلصَّفَا وَآلْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ آللهِ فَمَنْ حَجَّ آلْبَيْتَ أَوِ آعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَن تَطَوَّعَ خَيْراً فَإِنَّ آللهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ.(

Haqiqa safa da marwa suna daga cikin ibadojin Allah duk wanda ya yi hajji ko umara to babau laifi gareshi ya yi garesu* duk wanda ya yi qari da aikin alheri lallai Allah mai godiya ne amasani.

Duk wanda ya ziyarci xakin Allah da hajji ya yi xawafi  babu laifi babu matsala kansa da ya yi xawafi da sa'ayi da xawafi tsakanin duwatsun safa da marwa , duk kuma wanda ya yi qari da alheri ya sallama lamarinsa ga Allah matsarkaki lallai hakan yana daga alheri, kuma Allah zai yaba da sa'ayinsa lallai shi mao godiya ne masani.

6 haqiqa ta kasance cikin sa'yinta saboda kawar da qishi, sai Allah ya kwararar da zamzam Kanata yana bubbuga ts.a.won dubbban shekaru yana shayar da halittu da tataccen ruwa,sa'ayi tsakanini safa da marwa sabunta imani da suarar tauhidi, duk wanda ya yi wusuli kaxai dai yana wusuli da sa'ayinsa da zage dantsensa hakan bai samuwa da kasala da gidadanci.

7 sa'ayi tsakanin safa da marwa yana ishara ya zuwa hali biyu halin tsoro da halin fata ckin bawa, lallai shi mai sa'ayi ta fuska guda yana fata rahamar uabngijinsa ta xaya fuskar kuma yana halin tsorata daga zunubansa da azabar Allah:  

«أدعوک يا ربّ راهبآ راغبآ راجيآ خائفآ، إذا رأيتُ مولاي ذنوبي فزعتُ ، وإذا رأيتُ كرمک طمعتُ ، فان عفوت فخير راحم ، وان عذّبت فغير ظالم » .

Ina roqonka ya ubangiji ina halin tsorata da fata, ya majibancin lamarina idan na kalli zunubaina sai in gigice, idan kuma na kalli karamcinka sai ianyi buri, idan kayi afuwa lallai kai dama kane mafi alherin mai rahama, idan kukma kayi azaba lallai ba kayi zalunci ba.

Da maimaita sa'ayi tsammaninsa ma'abocin gaida ya ganshi, sau da yawa zaka samu cewa ta yiwu bai samu dacewa da a karon farko ba da har zai kwankwasa qofa sau bakwai a cikin sammai bawaki da qassai bakwai, da rufe qofofin jahannama bakwai da kubuta daga rufinta bakwai, da dankwafe gabbai bakwai na sabo cikin halittar mutum, sai ya kubuta daga saha'awe sha'awe na haramun da dukkanin abin da ae kira da adadin bakwai daga sirrika da hikimomi kamar yadda mu ka ambaci hakan cikin bayanin xawafi cikin kowacce kewaya da yake ga aka'aba yana yaye hijabai dubu, ta yiwu maimaicinsa da yake na nufin cewa tilas ayi tayin sa'ayi ba qaqqautawa domin yaye wahalhalu da gajiya da matsaloli.

8 kada ayyuka jahilai su hanaku sa'ayi zuwa ga ubangijinku matsarkaki, lallai a zamanin jahiliya an xora wani gumki wanda ake kira da suna (isafu) kan dutsen safa, haka an xora  wani da ake kira da (na'ilatu) kan dutsen marwa, musulmi sun kasance suna quntatta cikin yin sa'ayi a zamani da ya gabata har wasunsu sunyui tunanin daina sa'ayin sakamakon kasantuwar waxannan gumaka biyu, sai aya ta xari da hamsin da takwas cikin surar baqara ta sauka da bayanin cewa:

 (ان الصفا والمروة من شعائر الله)

Haqiqa safa da marwa suna daga cikin ibadojin Allah.

Ko da kuwa kansu akwai gumaka bai halasta bar yin sa'ayi tsakaninsu ba sakamakon abin da jahilai suka aikata ba daga munanan abubuwa kamar xora gumaka kan duwatsuin biyu, ya kasance sababin saukar umarar ramuwa cikin shekara ta bakwai bayan hijirar annnabi.

9 ya zo ciki hadisi cewa shaixani yay i nufin kai hari kan Ibrahim (as) sai ibrhami yay i sassarfa ya gudu dom kada ma ya haxu da shaixani, sai wannan sassarfa ta zamanto sunna ga masu xawafi domin gujewa shaixanun mutane da aljannu da yin taka tsantsan daga halakarwarsu da da makricinsu da waswasinsu da ruddunoninsu da dukkanini shirye shiryensu.

10 fata cikin rayuwa na daga muhimman dalilan samu cigaba da kamala ka da ka sake ka yanke tsammani da gajiya da kasala kamar yadda hajara mahaifiyar ismail ba ta yanke tsammani ba, lallai ne ita cikin sa'ayinta Allah ya kwarara mata ni'ima daga ruwan rijiyar zamzam, ya buxe mata sasanni da hasken dawwama domin ta kasance alama da ishara ga jarumtaka da sadaukarwa da sa'ayi mara yankewa da zage dantse da aiki tuquru, da rayyayen fata wanda hankali ke qarfafarsa.

11- me yiwuwa sassarfa da mazaje keyi ta kasance da ma'anar gudu daga biyewa son rai  zuwa ga tsarkakar ruhi da mutumtakar zuciyabda kamewa, sai dai cewa ita sassarfa hukuncinta ya sauka daga kan mata me yiwuwa hakan ya kasance saboda kada matan su motsa sha'awar mazaje ya yi sassarfarsu da kuma kiyaye mutucinsu da kamewa da kunya.

12- haqiqa safa da marwa na ma'anar komawa ya zuwa tsarkake ruhi da hankali da zuciya, wajibi ne a tsarkake zuciya daga miyagun halaye a kuma yi mata ado da mutumtaka da falaloli, ita mutumtaka cikin kammaluwarta na tsakanin tacewar ruhi da mutumtaka da soyayya,

13-  ance mai sa'ayi ya yin kai kawonsa tsakanin safa da marwa najin cewa shin a tsakankanin tafukan mizanin ranar qiyama, tafi guda cikinta akwai kyawawan ayyuka xayar kuma cike da munanan ayyuka, da yawa yawan mutane na cuxanya kyawawan ayyuka da munana kamar misalin abu lubaba, wajibi ne ya yi tuban nasuha domin Allah ya karbi tubansa.

في تفسير العياشي عن بعض أصحابنا عن الصادق  7 سألته عن السعي بين الصفا والمروة فريضة هي أم سنّة ؟ قال : فريضة ، قلت : أليس الله يقول : فلا جناح عليه أن يطوّف بهما؟ قال : كان ذلک في عمرة القضاء، وذلک انّ رسول الله كان شرط عليهم أن يرفعوا الأصنام حتّى يسعى من دونها، فتشاغل رجل من أصحابه حتّى اُعيدت الأصنام ، فقال قد ردت الأصنام بين الصفا والمروة ولم أسع ، فانزل الله إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوّف بهما، أي والأصنام عليها أو فيهما . [86]

14 Ya zo cikin tafsirin ayyashi daga ba'arin sahabbanmu daga sadiq(as) nabtambaye shi gameda sa'ayi tsakanin safa da marwa shin farilla ne ko kuma sunna?  ace farilla, sai nace : shin ba Allah ke cewa: babu laifi kansu suyi xawafinsu? Sai  ace: haka ya kasance na cikin umarar qara'I, sakamakon manzon Allah(s.a.w) ya sanyawa mushriaka sharaxi su cire gumaka daga harami har ya samu damar yin sa'ayi ba tare da gumaka ba, sai wani daga cikin sahabbai ya shagaltu  har aka qara dawowa da gumakan, sai yace ai an qara dawo da su saboda haka nib a zanyi sa'ayi ba, sai Allah ya saukar da aya da ke cewa: lallai safa da marwa na daga cikin alamomin ibadun Allah duk wanda ya yi hajji ko umara to babu laifi ya yi xawafinsu, ma'ana ya yi xawafin alhalin gumakan na kansu ko kuma cikinsu

وفي الكافي أيضاً عن الصادق  7 في حديث حجّ النبي  6 بعد ما كان بالبيت وصلّى ركعتيه قال  6: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فابدء بما بدء الله عزّوجلّ ، وإنّ المسلمين كانوا يظنّون أنّ السعي بين الصفا والمروة شيء صنعه المشركون ، فأنزل الله: (إِنَّ آلصَّفَا وَآلْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ آللهِ فَمَنْ حَجَّ آلْبَيْتَ أَوِ آعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا[87] .

15 ya zo cikin kafi daga sadiq(as) cikin hadisin hajjin annabi(s.a.w) bayan ya kasance cikin ka'aba ya yi sallah raka'a biyu sai ya ce: lallai safa da marwa na daga cikin ibadojin Allah, ka fara da abin Allah mai girma da xaukaka ya fara, lallai musulmi sun kasance suna zargin cewa sa'ayi tsakakanin safa da marwa wani abu ne da mushrikai sauka qirqira sai Allah ya saukar da: lallai safa da marwa na daga cikin ibadijin Allah duk wanda ya yi hajji ko umara babu laifi kan shi ya yi xawafinsu.

وفي الدرّ المنثور عن عامر الشعبي قال : كان وثن بالصفا يدعى (إساف ) ووثن بالمروة يدعى (نائلة ) فكان أهل الجاهليّة إذا كانوا بالبيت يسعون بينهما ويمسحون الوثنين ، فلما قدم رسول الله 6 قالوا: يا رسول الله انّ الصفا والمروة إنّما كان يطاف بهما من أجل الوثنين ، وليس الطواف بهما من الشعائر، فأنزل الله (إن الصفا والمروة ) الآية ، فذكر الصفا من أجل الوثن الذي كان عليه ، وأثبت المروة من جهة الصنم الذي كان عليه موثباً.

فالآية الكريمة نزلت في تشريع أصل السعي في سنة حجّ فيها المسلمون .

16 ya zo cikin durrul Mansur  daga amir shu'ubi ya ce: akwai wani gunki kan dutsen safa da ake kiransa da isafu, sannan kan marwa ma akwai wani da ake kira da na'ilatu, mutanen jahailya sun kasance suna yin sa'ayi tsakankanin duwatsu biyu suna shafarsu, ya yin da manzon Allah(s.a.w) ya gabato sai sukace ya manzon Allah kaxai dai xawafi tsakanin safa da marwa ne domin gumakan dake tare da su, xawafinsu bai cikin ibadojin Allah, sai Allah ya saukar da: lallai safa da marwa na daga cikin ibadojin Allah. Sai ya ambaci safa saboda gumkin da ke kansa, ya tabbatar da marwa ta fuskanin gumkin da ya kasance kansa yana mai kifuwa

() 16 ـ عن أبي حمزة الثمالي عن علي بن الحسين  8 قال : قلت : لأيّ علّة صار الطواف سبعة أشواط ؟ فقال : انّ الله قال للملائكة (اني جاعل في الأرض خليفة ) فردّوا عليه وقالوا: (اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفک الدماء) فقال : (اني أعلم ما لا تعلمون ) وكان لا يحجبهم عن نوره ، فحجبهم عن نوره سبعة آلاف عام ، فلاذوا بالعرش سبعة آلاف سنة ، فرحمهم وتاب عليهم وجعل لهم البيت المعمور في السماء الرابعة ، وجعله مثابة ـ أي مرجعآ ـ وجعل البيت الحرام تحت البيت المعمور، وجعله مثابةً للناس وأمناً، فصار الطواف سبعة أشواط واجباً على العباد، لكلّ ألف سنة شوطاً واحداً .

16 daga abu hamzatu sumali daga aliyu ibn husaini(as0 ya ce: nace da wannan dallili ne xawafi ya kasance kewaya bakwai? sai ya ce: lallai Allah ya cewa mala'iku( lallai ni zan sanya halifa cikin ban qasa) sai suka amsa masa da cewa: ( shin yanzu zaka sanya wanda zai barna ya zubda jinni) sai ya ce: (lallai ni nasan abin da baku sani ba) gabanin faruwa wannan lamari Allah bai kasance ya na sanya hijabi tsakanin mala'iku da haskensa ba, amma sai ya sanya hijabi ya katangesu daga hasken ts.a.won shekaru dubu saba'in, sai mala'iku suka fake da al'arshi ts.a.won shekaru dubu saba'in, sai Allah ya musu rahama ya yafe musu ya sanya musu baitul ma'amur a sama ta huxu matsayin makoma sannan kumaya sanya xakin ka'aba qasan baitul ma'amur, ya kuma sanya shi makoma da aminci. Sai xawafi ya wayi gari kewaya bakwai wajibi kan bayi, kowacce shekara dubu na da kewaya guda.[88]

 

 

 1- daga wajibai cikin ayyukan hajji akwai saisaye wanda ma'anarsa shi ne rage farce ko gashin kai bayan umarar tamattu', shi kuma aski shi ne gusar da gashin kai da askar wanzamai bayan kammala hajjin tamattu'i ga mazaje cikin hajjinsu domin kwance ihrami, su kuma mata sai suyi saisaye ya isar musu cikin kowanne hali.

 

قال الله تعالى : (لَتَدْخُلُنَّ آلْمَسْجِدَ آلْحَرَامَ إِن شَاءَ آللهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لاَ تَخَافُونَ.( [89]

Allah maxaukaki na cewa: lallai zaku shiga masallacin harami da zinin Allah kuna cikin aminci da nutsuwa kuna masu aske gashin kawunansu da saisaye bakwa jin tsoro.

2-aske gashin kai tsarkaka ne daga zunubai da gusar da miyagun siffofi da kuma fita daga cikin duhu zuwa haske, ta yiwu da wannan mahajjaci ya yin akinsa ke faxin:

: (اللّهمّ أعطني بكلّ شعرة نوراً يوم القيامة )[90]

Allah kan kowanne silin gashi ka bani haske da shi ranar qiayama.

Sannan rahama mayalwaciya za ta game shi kamar yadda manzon Allah (s.a.w) ya yi addu'a cikin faxinsa:

 (اللهمّ اغفر للمحلّقين )

Allah kayia ga masu aske gashin kawukansu.

Manzon Allah(s.a.w) ya kasance ranar hadaya yana aske kansa ya gutsire farcensa

() 3 ـ عن سليمان بن مهران قلت لأبي جعفر 7: فكيف صار الحلق على من كان عليه حج صرورة واجباً دون من قد حجّ ؟ فقال  7: ليصير بذلک موسماً بسمة الآمنين ، ألا تسمع الله عزّوجلّ يقول : (لَتَدْخُلُنَّ آلْمَسْجِدَ آلْحَرَامَ إِن شَاءَ آللهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لاَ تَخَافُونَ ) وبهذا الخبر أوجب صاحب الجواهر 1 الحلق لمن كان حجّه حج صرورة . فالحلق أمان وشعار العبدويّة والرقيّة والتخلّص من المظاهر الدنيويّة ، ليعرج إلى ربّه بقلب طاهر وروح خاضعة ونفس عابدة .

3-daga sulaimanu ibn mihran na cewa babn jafar (as) ta yaya aski ya zama wajibi ga wanda zai fara hajjinsa ta wajibi sabanin wanda ya rigaya ya yi a baya? Sai ya ce: domin ya zamanto da hakan ya siffanta da alamar muminai, shin baka ji faxinsa mai girma da xaukaka ba lokacin da yake cewa: ( lallai zaku shiga masallacin harami cikin aminci kuna masu aske gashin kawunanku da saisaye bakwa jin tsoro) da wannan ne Allah mai littafin jawahir ya tafin kan wajabcin aski ga wanda hajjinsa ya kasance na wajibi, shi aske kai aminci ne shi kuma take bauta ne da rukiya da kubuta daga fitinun duniya domin bawa ya yi mi'iraji zuwa ga ubangijinsa da tsarkakka zuciya da nutsatstsen ruhi da rai ma'abociyar ibada.

4-mustahabbi ne ga wanda ya aske kansa da ya binne gashin da ya aske a mina domin gashin ya yi masa shaida da amsa kiran hajji ranar qiyama, kamar yadda silin gashi ke shaida kan xayantar Allah

 (شهد... وشعري ... أن لا إله إلّا الله)[91]

 

قال الصادق  7: «إنّ المؤمن إذا حلق رأسه بمنى ثمّ دفنه جاء يوم القيامة وكلّ شعرة لها لسان مطلق تلبّى باسم صاحبها».

Sadiq (as) yace: lallai mumini idan ya aske kansa a mina sannan ya binne gashin zai zo ranar qiyama kowanne silin gashin na Magana tana faxin talbiya da sunan mai gashin.

5-adamu ya aske gashinsa badaon komai sai don tawali'u ga Allah maxaukaki (sannan ya kwarara zuwa mina jibrilu ya umarce shi da ya aske gashinsa sai adamu ya aikata hakan) saboda haka farkon wanda ya fara aski shi ne adamu(as).

6-aski na kawo tsarkakar zahiri da ta baxini da kubuta daga aibobi da galaba kan zuciya da shaixanin cikin gida bayan ya jefe shaixanun waje

قال الامام الصادق  7: «وإحلق العيوب الظاهرة والباطنة بحلق رأسک .[92]

Imam sadiq(as) na cewa ka aske aibobin zahiri da na baxini ta hanyar aske kanka.

7-aski na kawo haske, lallai dukkanin silin gashi na ladan kyawawan ayyuka ranar qiyama matukar wanzuwarka a raye.

قال الصادق  7: «إنّ العبد المؤمن اذا حلق رأسه لم يسقط شعره إلّا جعل الله له بها نوراً يوم القيامة ».

Sadiq (as) ya ce: lallai bawa mumini idan ya aske kansa silin gashinsa bai faxuwa qasa face Allah ya sanya masa haske da shi aranar qiyama.

8-manzon Allah(s.a.w) ya yi istigfari ga masu aski har sau uku sannan ya yiwa masu saisaye sau xaya.[93]

«يخرج من ذنوبه كيوم ولدته اُمّة [94] .

9 ya zo cikin hadisi mai daraja: shi mai aski ya na fita daga cikin zunubansa kamar ranar da maihaifiyarsa ta haifeshi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-ranar tarwiyya shi ne takwas ga watan zul hijja, an kira ranar da tarwiyya a zamani da ya shuxe saboda mutane su sha daga ruwa ya zuwa wuraren ibadojin harami.

 () 2 ـ عن الامام الصادق  7: إنّ إبراهيم أتاه جبرئيل عند زوال الشمس من يوم التروية فقال : يا إبراهيم إرتو من الماء لک ولأهلک ، ولم يكن بين مكّة وعرفات يومئذٍ ماء فسمّيت التروية لذلک[95] .

2-daga imam sadiq (as) lallai mala'ika jibrilu ya zo wajen Ibrahim ya yin zawalin rana daga ranar tarwiyya sai ya ce: ya Ibrahim ku sha daga ruwa domin kai da iyalanka. A wanna lokacin tsakankanin makka da Arafat ruwa bai kasance ba shi ne dalilin da ya sanya ake kiranta da tarwiyya.

3 haqiqa ibrahimya yi mafarki ya samu kansa yana halin yanka xansa isma'il sannan hakan ya kasance ranar takwas ga watan zul hijja sai Ibrahim ya yi kokwanto kan yanka isma'il sai ya qara ganin wannan mafarki cikin Arafat sai aka kira ranar da ranar tarwiyya rana ta tara kuma aka kira ta da ranar arafat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قال الله سبحانه وتعالى : (لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلاً مِن رَبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا آللهَ عِنْدَ آلْمَشْعَرِ آلْحَرَامِ وَآذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِن كُنْتُمْ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ آلضَّالِّينَ * ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ آلنَّاسُ وَآسْتَغْفِرُوا آللهَ إِنَّ آللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ [96] .(

Allah matsarakaki da xaukaka na cewa: babu laifi kanku ku nemi fafala daga ubangijinku idan kuka kwararo daga Arafat ku ambaci Allah wajen masha'arul harami ku mabace shi kamar yadda ya shiryar daku duk da cewa gabainsa kun kasance daga batattu* sannan ku kwararo ta inda mutane suka kwarara ku nemi gafarar Allah lallai Allah mai gafara ne mai jin qai.

1-daga cikin wuararn ibada masu alfarma akwai Arafat wadda ita wani bigire ne  mayalwaci da yake tsakanin makka da mina da nisan kilo mita 22 cikin kudu maso gabas daga makka nada nisan kilo mita 18 murabba'i kusa kusa, wurine da mahajjata ke tattaruwa a rana ta tara ga zul hijja daga farawar zawalin rana ya zuwa faxuwarta ana kiran wanna taro da sunan tsayuwar Arafat, lallai shi yana daga cikin rukunan hajji.

 «الحجّ عرفة ليدلّ على عظمة يوم عرفة وكأنّه هو الحجّ بتمامه ، فمن تركه متعمّداً بطل حجّه .

2-ya zo cikin ingantaccen hadisi daga annabi (s.aw) shi hajji Arafat ne domin ya yi nuni ya zuwa ga girman ranar Arafat, duk wanda ya barshi da gangan lallai hajjinsa ya gurbata.

3-an kiraye ta da Arafat sakamkon qasarta tafi xaukaka daga waninta daga wuraren ibada daga  mina da muzdalifa da harami mai adaraja.

4- an kiraye ta da wannan suna sakamakon faxin jibrilu ga adamu (as) da Ibrahim (as) da manzon Allah (s.a.w) : ka san ayyukan ibadarka cikin hajji.

5- cikin Arafat akwai wani dutse da aka fi saninsa da dutsen rahama da dutsen rafat a can samansa akwai wani farin s.a.wu wanda ke ishara gameda abin da ya zo cikin riwaya da ke hakaitar da haxuwar adamu da matarsa hauwa'u bayan saukowarsu wannan duniya da rabuwarsu zamani mai tsayi suna ta kuka kan kuskuren da suka aikata sai Allah ya amsa musu ya gafarta musu to shi ne suka haxu a wannan bigire mai albarka, daga haka ne aka kira wajen da sunan Arafat Allah ne mafi sanin daidai.

6- sahara Arafat na ishara ranar Arafat kan haxin kaio da soyayya qarqashin haimar Allah da kuma saharar ranar qiyama da tashin mutane da fitowarsu daga kabari zuwa ga ubangijinsu suna ta gudu suna addu'a suna kuka da shashshaka da neman fakewa da ubangiji mai girma da xaukaka.

7 qasar Arafat qasa ta ta samun gafara, da yawa yawan zunubai ba a gafartasu face a Arafat, kamar yadda cikin falalar watan Ramadan lallai shi watan gafara ne, duk wanda ya harmtu ya rasa gafararsa to ba za a qara gafara ta mas aba har sai shekara ta zagayo, ko kuma ya riski taron Arafat sannan mafi girman zunubi ga ahalin Arafat shi ne waninsu ya fita daga Arafat alhalin yana xebe tsammani daga rahamar Allah cikin gafarta masa zunubansa, babu wata rana kamar ranar Arafat cikin kubuta daga zunubi da zabar wuta kullaliya, ubangiji na gafara ga wanda ya yi tsayuwar Arafat kai hatta ahalinsa da dukkanin wanda ya fake da shi a garinsu..

8- Arafat shi ne mahajjaci ya san cewa Allah ya kewaya da shi da ilimi, idan ka bayyana zance lallai shi Allah ya san abin da ya ke boye, saboda haka ka sani cewa Allah yana ji yana kuma gani yana kuma sani kuma shi mai iko ne kan komai.

 (وعرفت قبض الله على صحيفتک وإطلاعه على سريرتک وقلبک( [97]

  Arafat ne Allah ya damki takardar ayyukanka ya tsinkaya kan sirrinka da zuciyarka.

9- a rafat ne shaixani yak eke qasqanta da wulaqanta matuqar wulaqanta bisa abin da ya gani daga yalwar rahamar Allah ga waxanda sukayi hajji da umara sannan lallai kuma ita wannan rahama ba ta haxa da shi ba sakamakon kasantuwarsa la'ananne har zuwa ranar qiyama.

10- a filin Arafat mutum ke qara kammaluwa cikin saninsa da iliminsa yana kuma samun kamala daga maqobtakar kammalallu da suka halarci taron Arafat musammam jagioran mahajjata sahibuz zaman(aj) wanda samuwarsa ne qasa da sama suka samu tabbatuwa da samuwarsa aka azurta dukkanin mutane, wanne arziqi yafi girma daga kasantuwarsa cikin bigire matsarkaki shugaban tsarakaka yana numfashi cikin wannan bigire, sallar mahajjaci da addu'arsa da ayyukansa  za su  cuxanya da sallar da addu'ar sahibuz zaman(aj) sai iamam ya zamanto mai cetonsa cikin mi'irajinsa da isarsa ga qololuwar kamala daga girma da kamala.

11- Arafat tunatarwa ce ga ranar tashi daga kabari daga ranar qiyama dukkanin mutane na cikin qanqan da kai da kushu'I da fakewa da Allah matsarkaki.

12- waliyyan Allah girmansa ya girmama suna halartar taron Arafat, kamar yadda yake cikin bakan sauka su waliayai sune tsanin fairer Allah da saukarta, haka ma su tsani ne na faira cikin bakan hawa da mi'iraji zuwa ga Allah matsarkaki maxaukaki.

13- `yar takaitacciyar tsayuwa a Arafat tana tuna mana tsayuwarmu a duniya qasqantatta, me ya fita taqaituwa it aba komai bace face kallo guda ne cikin rayuwa ta har abada.

14 arafat mahallin ne na tsumayi don shiga haramin Allah domin xawafi da ziyara  da soyayya da shauqi, lallai duk wanda ke nufin shiga xaki ko gida babu makawa zai tsaya bakin qofa yana mai neman izinin shiga. Shi gida ya tattaro xakuna da falonsu, shi gida an ciro shi daga Kalmar da'ira da ihaxa ma'ana bigiren da aka kewaye shi da katangu, shi kuma xaki an ciro kalmarsa daga wurin barci kamar yadda ya zo a harshen riwaya ya tattataro falo da xakuna wanda mutum ke barci ciki.

15-  Arafat mahallin tsarkaka:

عن الامام الصادق  7: «لا يصلح الوقوف بعرفة على غير طهارة .

An karbo daga imam sadiq (as) bai kamata mutum ya tsaya a rafat batare da tsarki ba.

Saboda haka mustahabbi ne yin wanka domin ranar Arafat haka ma mustahabbi ne yin alwala, ya kamata ya tsarkake zahirinsa da yin wanka da alwala, sannan ya tsarkake baxininsa da hawayen tuba da nadama da istigfari, lallai mafi falalar ayyuka cikin Arafat shi ne yin addu'a.

16- Arafat mahallin w da wliayar sarkin muminai ali(as)

 (آليَوم أكمَلْتُ لَكُمْ دينَكُم ) [98] نزلت بعد أن نزل قوله

(A yau ne na kammala muku addininku) wannan aya ta saukar faxinsa maxaukaki

تعالى : (يَا أَيُّهَا آلرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْکَ مِن رَبِّکَ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَآللهُ يَعْصِمُکَ مِنَ آلنَّاسِ )[99]  التي نزلت في يوم عرفة .

 (Ya kai manzo ka isar da abin da aka saukar maka daga ubangijinka idan b aka aikata haka to baka isar da saqonsa ba lallai Allah zai baka kariya daga mutane) wacce ta sauka ranar Arafat.

A Arafat cikin kowacce shekara imami ma'asumi sahibuz zaman (aj) yana halarta.

عن الامام الصادق  7 قال : «يفقد الناس إمامهم ، يشهد الموسم فيراهم ولا يرونه »[100] .

Daga imam sadiq (as) ya ce: mutane za su nemi imaminsu su rasa sai imamin ya halarci taron Arafat ya gansu amma sub a za su ganshi ba.

وعن السفير الخاص بالامام  7 محمّد بن عثمان العمري قال : والله انّ صاحب هذا الأمر ليحضر كلّ سنة يرى الناس ويعرفهم ويرونه ولا يعرفونه[101] .

Daga jakadan imam mahadi na musammam muhammadu ibn usmn amari ya ce: wallahi ma'abocin wannan al'amari yana halarta taron Arafat cikin kowacce shekara yana ganin mutane yana saninsu su suna ganinsa amma basu san kowaye ba.

17 arafat mahallin addu'a da yankewa zuwa ga ubangiji, lallai addu'a na daga cikin mafi falalr ayyukan Arafat, me ya fi yawa daga addu'o'inda aka rawaito daga makarantar ahlul baiti: kamar addu'ar imam sajjad (as) cikin littafin sahifa sajjadiya da addu'ar imam husaini (as) wadda take cikin mafatihul jinan da sauransu.

18 arafat na daga cikin mafi kyawu surar haxin kan musulmi, cikin mahalli guda a zamani guda lokaci guda tare da dukkanin qungiyoyi da al'ummu da qabilu daban daban da launuka mabanbanta daga garuruwa da qasashe mabanbanta manesanta da makusanta, wannan n daga abin da ke gigita mai hankali da lura, sannan bayan tsayuwarsu a Arafat saisu kwarara zuwa mahs'arul harami  halin kasantuwarsu miliyoyi jama'a.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-an kiraye da wannan suna na mahs'arul haram a muzdalifa sakamakon an ciroshi daga Kalmar zulfa (kusanci) ko kuma ace (taro), bawa na kusanta bayan saninsa da Allah matsarkaki ya qara faxaka da nauyin da ke kansa, ya tsinkayi yardarm Allah da zuciyarsa, kamar yadda a wannan bigire yana haxuwa da`yan'uwansa talakawa cikin mahs'arul haram, lallai shin a kusa kusa da makka mai karamci.

() 2 ـ قال جبرئيل لابراهيم  7: إزدلف إلى المشعر الحرام فسمّيت المزدلفة.

2-mala'ika jibrilu ya cewa annabi Ibrahim(as) kusanto zuwa ga mash'arul haram to daga nan ne ake kiransa da muzdalifa(makunsata)

3-bayan mahajjata sun kwararo daga Arafat zuwa mash'arul haram a daren goma na zul hijja to za su kwana a mash'arul haram zuwa wayewar rana ta goma, sannan mustahabbi ne a wannan dare su tsinci tsakuwar da zasu jifa da ita su tattara don hakan yay i ishara kan cewa kai kana tanadi kana tattara makamanka domin yaqar shaixaninku cikin garjin rana.

 فاعدوا لهم ما إستطعتم من قوّة .

Kuyi tanadi gwargwadon ikonku daga dukkanin qarfi.

4- mahajjaci zai tattara tsakuwa har guda 48 domin ya jefi shaixa da su mustahabbi ne ya qara adadi zuwa guda 70, daga cikin karamomin mash'arul haram fiye da shekaru dubu ana xiban tsakuwowinsa amma duk da haka babu wata shekara da aka samu sun qaranta, me yiwuwa mustahabbanci cikin qara adadin tsakuwar jifan na ishara zuwa ga yawaita tanadar makaman yaqar maqiya.

5-an kiran qasa mai tsarki da matattara mahaxa sakamakon adamu ya haxa sallar magariba da isha'I cikinta kamar yadda hakan yake sunna[102]

6- mash'arul haram wani bigire ne mai albarka da ke da nisan kilomita 12 daga Arafat  daga hanyar makka da take tsakanin manyan duwatsu biyu, tsayuwa a mash'arul haram na daga cikin rukunan hajji, an kira ta da wannan suna na mash'arul haram sakamakon tana daga cikin ibadojin Allah ma'ana mahallin ne da ake neman yardarm Allah, kamar yadda yake a bayyane cewa na daga alamomi cikin ayyukan hajji.

7- a daren kwarara zuwa mahs'arul haram ba rufe qofofin sammai ga muminai sabaoda haka mustahabbine mai qari raya wannan dare da ibada da addu'a da ambaton Allah matsarkaki, lallai Allah na begen addu'a a irin wannan dare  mai albarka a wannan bigire mai albarka.

8- tsayuwa a mash'arul haram domin yaye hijabi har a yiwa mahajjaci izini da ya kawo abin hadayarsa ranar idi da hajji mafi girma.

9- a Arafat kake sanin maqiyinka, zuciya mai yawan umarni da mummuna da shaixanun mutane da aljannu, a mash'arul haram kake xaukar makami kake shiri domin yaqi da jihadi da gwagwamarya, a mina cikin kwanaki uku zaka jefi shaixanu zaka yaqi maqiyan addini da aqaida da kyawawan xabi'u, cikin ranar nasara zaka shiga makka mai karamci kana halin samun nasara domin yin xawafi daura da xaki mai alfarma kana mai ziyara cikin soyayya da rabauta da cika da farin ciki da nasara daga Allah da datarwarsa.

10- zaka samu rahamar Allah da saukar a mash'arul haram.

11- mash'arul haram mahallin ambaton Allah da godiya kan shiriyarsa da datarwarsa:

 (فَاذْكُرُوا آللهَ عِنْدَ آلْمَشْعَرِ آلْحَرَامِ وَآذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِن كُنْتُمْ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ آلضَّالِّين)َ[103]

Ku kirayi Allah a mash'aul haram ku kiraye shi kamar yadda ya shiryar da ku lallai gabaninnsa kun kasance daga batattu.

12- mash'arul haram wajen na neman tsoran Allah da falala, lallai kowanne mutum guda ya zama wajibi ya kamata ya jiyar da zuciyarsa tsoron Allah da tsantseni daga ayyukan haramun ya nemi falala ya qauracewa munanan halaye, mafificin guzuri shi ne guzurin tsoron Allah l;alle hakan abin neman cikin dukkanin ayyukan hajji, sai dai cewa yana tajalli a mash'arul haram qari kan kan qari.

13- mash'arul haram bigiren qanqan da kai da kushu'I kamar yadda ya zo cikin riwaya daga imam sadiq (as).

14- lallai daga cikin zikirin Allah a mash'arul haram shi ne ka tuna da kyawun Allah cikin sifofinsa cikin boyayyen sirrinka ka shaida hakan cikin haqiqanin samuwarka ka jiyar da hakan cikin dukkanin motsinka da shu'urinka, babu wata jahilya bayan wannan rana, bari dai sulukinka da tafiyarka zuwa ga Allah matsarkaki bisa hasken sanin Allah da ilimi da shu'uri da fahimta da hikima da shuhudi cikin malak da malukutiyya cikin fakuwa da bayyana.

15- tsayuwa cikin mash'arul haram na nufin cewa mai iko a ryuwa shi ne ibadar Allah ba taken shugabannin duniya ba da ma'abota alfarma da dukiya da mulki, ka rayu a qasar haqiqa ba tare da katangar gidaje b aba tare da haima ba babu rufi babu qayatattun ababen kallo babu lambuna babu girman kai babu son kai, kai bari kai da kankin kanka zaka durqusa ka tsinci duwatsun jefa don ka jefe maqiyinka a tsakar rana da dukkanin wayewa da faxaka.

16- lallai haqiqa cikin addu'o'I akwai sirrika da hikimomi da suka shallake tunanin mai tunani, duk wanda ya lura cikin addu'ar hajji da ayyukansa  zai tsinkayi taskoki daga ilimai da sirrika, lallai mustahabbi ne cikin mash'aul haram cikin adu'arka ka faxi:

 (فک رقبتي من النار)

Ka kwance wuyana daga wuta.

Ma'ana katserarta dani daga tsiyata, lallai waxannan da suka tsiyata suna cikin wuta, suna madawwama cikinta matuaqar dawwamar sammai da qassai, da farko ya zama dole in kubuta daga talautuwa da harmatuwa da tsiyata domin in shiga kwazazzabon azurtattu cikin aljanna wadda faxinta ya kai faxin sammai da qassai wadda aka tanade ta don masu taqawa azurtattu

 (وَأَمَّا آلَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي آلْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ آلسَّمواتُ وَآلارْضُ).[104]

Amma waxanda suka azurtu suna cikin aljanna suna madawwama cikinta matuqar dawwamar sammai da qassai.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-cikin rana ta goma ga watan zul hijja mahajjata za su shiga mina wanda wani kwazzzabo ne tsakanin kwazazzabon muhassar  abayan mash'arul haram tsakanin makka na da nisan kilomita 6  tsakankanin manyan duwatsu biyu waxanda haddin tsayinsu ya kai mita xari biyar da faxi- domin jifan jmarat aqaba(shaixan mafi girma) sannan kuma a gabatar da abin hadaya a yanka sannan daga baya a yi aski sannan mahajjaci  zai wanzu a mina har zuwa rana ta 12 a wani faxin har zuwa rana ta 13 , a mina zai dinga kwana a nan ne zai yi jifan shaixanu karo uku ma'ana rana ta 11 zuwa ta 12 ta yiwu ya kai ta 13 ga wanda ya zauna har darensa.

2-an kiraye ta da suna mina saboda Allah matsarkaki ya yinda ya gafartawa adamu (as) ya san abin da ya sani a Arafat ya nemi kusnaci daga ubangijinsa a muzdalifa, sai ya nemi adamu ya yi burin wani abu daga gareshi, sai jibrilu ya sauko ya cewa adamu kayi buri daga Allah, sai adamu ya ce: mai zanyi buri? Sai jibrilu ya ce masa aljanna, sai ya nemi aljanna, Allah ya amsa masa.

 عن الصادق  7: إن جبرئيل  7 أتى ابراهيم  7 فقال له تمنّ يا إبراهيم وكانت أمنيته أن يبدل ذبح اسماعيل بكبش ، فأجابه الله سبحانه .

3-daga iama sadiq (as) lallai jibrilu ya je wajen Ibrahim (as) sai y ace masa: ya Ibrahim kayi buri burin Ibrahim ya kasance canja yankan xansa isma'il da rago, sai Allah ya amsa masa wannan buri nasa ya sauya masa da rago.

4- ana kiranta da mina sakamakon jinin abin hadaya da ke kwarara cikinta.

5 a qasar mina tsarkakka ake jifa uku na shaixanu(sugara,wusxa,kubra) a cikin akwai maslak da masallacin Haifa wanda annabawa xari bakwai sukayi sallah cikinsa, ana kiransa da Haifa kaantuwarsa a saman dutse ko kuma xaukakrsa daga ban qasa.

6- daga cikin sirrikan mina shi ne lallai hannun Allah na tare da jama'a adadin mai tarin yawa na yin tajalli cikin taron mahajjata a Arafat ya zuwa mash'arul haram sannan daga nan su kwarara zuwa mina cikin wannan dubun dubata jama'a ake mantawa da faxin ni ni ya zuwa faxin mu mu, zamu kasance kamar igiyar ruwa da faila cikin gangarowarmu da kwararmu tare da mutane, domin mu tabbatar fatanmu da burace buracenmu cikin tsarkakakkiyar qasa:

 (ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ آلنَّاسُ وَآسْتَغْفِرُوا آللهَ إِنَّ آللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ * فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا آللهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْراً فَمِنَ آلنَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي آلدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي آلآخِرَةِ مِنْ خَلاَقٍ[105])

Sannan ku kwararo ta inda mutane su kwarara ku nemi gafarar Allah lallai Allah mai gafara ne da rahama* iadan kaku kammala ibadarku ku ambaci Allah kamar yadda kuke Ambato mahaifanku ku kuma mafi tsanani daga haka, daga cikin mutane akwai wanda ke cewa ya ubangijina ka cikin duniya bai da wani rabo a lahira.

ونقول : (رَبَّنَا آتِنَا فِي آلدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي آلاْخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ آلنَّارِ). [106]

Mu kuma muna cewa: ya ubangijinmu ka bamu kyakkyawa a duniya ka bamu da kyakkyawa a lahira ka tsare mu daga azabar lahira.

7- mina qasar zikiri Allah: mushrikai zamanin jahiliya ta farko sun kasance suna masu alfahari da iyayensu da kakanninsu cikin kwanakin tashriq, ma'ana kwanakin(11,12,13 daga zul hijja) a mina, sai Allah ya umarci musulmai da su bar wannan al'ada su yi zikirin Allah mayin hakan kamar yadda suke ambaton iyayensu ko mafi tsanani daga haka, daga cikin zikiri a mina akwai jifan jamarat aqaba aranar idi kamar yadda ya zo cikin hadisi faxin wannan zikiri:

 (الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلّا الله، والله أكبر، وله الحمد، الله أكبر على ما هدانا، الله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام )[107]

 

 Maimaita wannan kabarbari bayan sallolin mina.

8- mina qasar sabuwar haihuwa, haqiqa ya zo cikin hadisai masu  daraja ya yin fitowa mahajjaci daga mina lallai za a yafe masa dukkanin zunubansa ya wayi gari kamar ranar da mahaifiyarsa ta haifeshi, sai ya ake sabbin aiki da xa'ar Allah da manzonsa da imamai tsarakaka.

9- mina mahallinne na neman rahamar Allah da kwanciyar hankali da nutsuwar zuciya, bayan ya ambaci Allah da yawa cikin Arafat da mash'arul haram, lallai zuciyarsa zata nutsu sai ya xan zauna a mina ts.a.won kwanaki uku sai ya fita da cikinta gabanin faxuwar rana iadan ya tsaya har rana ta faxi to ya zama tilas kansa ya yi jifan jamarat rana ta sha uku.

10- mina qasar burace burace na haqiqa da gasagata wanda kekawo azurta duniya da lahira, lallai Allah ya yiwa adamu  lamini aljann. Iata aljanna gidan aminci neda arziqi  

(أمّا الذين سعدوا ففي الجنّة )

Amma waxanda suka azurta suna aljanna.

Sannan banbantar burace burace na biye da banbantar martabobi da imani da ilimi da saqafa, daga cikin mutane  akwai wanda ke burin duniya da tarkacenta, daga cikinsu akwai mai burin lahira da ni'imomonta.

11- mina qasar tabbatr da burace burace na haqiqa, lallai mutum yana son dawwama hakan bai tabbatuwa face cikin aljanna, mai mumini ma'abocin hanakali da hikima yana burin Allah cikin qasar mina da ni'imominta, shi mumini bai burin burace buracen qarya da tatsuniya wadda sukaginu kan ruxu da wahami

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1 lallai shi yana daga cikin sunnar annabi adamu(as) lallai bayan yay i xawafi ya yi tsayuwar Arafat da mash'arul haram da mina, sai Allah ya umarce shi  da ya kara yin xawafi karo na biytu xawafin ziyara da soyayya, sai adamu ya fuskanci ka'aba mai daraja, sai dai cewa iblis jefaffe la'ananne ya kira adamu yana mai cewa: ya adamu ina ka nufa? Sai adamu ya waiwayo zuwa ga iblis, sai jibrilu ya sauko ya cewa masa: wannan shi ne shaixan ka jefe shi, sai adamu ya jefe shi har karo uku a mahallai uku wadda ake kira yau da jifan jamarat uku.

 Masoyi bai waiwaya face ga masoyinsa, abin tsamammani ga adamu a misalin irain wancan lokaci wanda ya  nufi xakin Allah mai alfarma  domin shauqi da soyayya da qaunashi ne adamu ka da ya waiwayi wani abu koma bayan Allah, sai shaixan ya nufi yak au da fuskar adamu shi ya sama ya kira shi, sai jibrilu ya umarci adamu da ya jefe shaixan sai ya jefe shi ya nesance shi.

2-lallai haqiqa yana daga sunnar Ibrahim (as) lallai ya yinda yay a xauki xansa isma'il ya kai mayanka iblis ya zo masa surar xan adam y ace masa: ta qaqa uba zai yanka xiyansa? Sai jibrilu ya umarci Ibrahim da ya jefe shi kada ya raunana shi da jinkirta shi cikin abain da ya quduri aikatawa.

3-lallai jifa guda uku da ake yinsa a muhallai uku kabarburane ga xagutai uku daga xagutan cikin tarihi.

4-lallai shi muhallai ga gumaka ukun quraishawa da wasunsu.

5-jifa da tsakuwowi bakwai na nufin jefe shaixan da hana shi katsalandan da kuts.a.wa daga tagoginnsa guda bakwai: gabban sadarwa biyar na zahiri waxanda sune: (ji, gani, tabawa, shaqa, xanxano) da kuma kari kai da gabban fusata da sha'awa.

6- jifa na nufin yaqar shaixanu daga mutane da aljannu da yaqar xagutai da jabberai da gumaka da dukkanin shakalinsu da launukansu da qungiyoyinsu da tarkunansu.

7-jifa da tsakuwowi bakwai na nufin jifan shaixan da yanayin mutum guda bakwai: xabi'a da hankali da zuciya da rai da sirri da boye da buya.

8- jifa na ishara da jefe shaixanun mutane da aljannu, duk wanda shaixani ya zamanto aboki cuxanyarsa ko kuma ya kasance mai yi masa waswasi cikin qirji to ta qaqa zai iya jifansa? Ya zama tilas ya kubuta daga siffofin shaixanci ya tunkuxesu ya ciresu domin ya samu damar tanadi rungumar ruhin mala'ikantaka.

9- dukkanin abin da ke xauke da rayuwa tun daga dabbobi ya zuwa tsirrai da mutane lallai yana da gabar jazabi( jawowa) da gabar dafa'I ( tukuxewa)  ya kanyi tajalli cikin xan adam da xabi'ar fushi da sha'awa, wani lokutun kumada soyayya da qiyayya, na uku kuma shi ne  irada da karhanci da wasunsu sannan abin da ya tattaro dukkanin waxannan halaye shi ne bara'a da wilaya, daga cikin mafi bayyanar abin da ke cikin hajji cikin ayyukansa da hukunce hukuncensa da iliman da ke cikinsa da duniyoyinsa shi ne tabbatar da tauhidi da kore shirka, sannan su waxannan abubuwa biyu wato tabbatar da tauhidi da kore shirka suna siffantuwa cikin wilaya da bara'a da imani da Allah da kafircewa xagutu.

Ishara ta farko xawafi daura da xakin ka'aba cikin farkon tafiya zuwa ga Allah, kmar yadda ishara ta biyu shi ne jifan shaixan da kubuta daga tarkonsa da barranta daga gareshi da mataimakansa mabayynarsa daga xawagitai da gumaka.

10-mustahabbi ne ga mahajjaci ya tsarakaka da yin wanka ko xaura alwala, kai kace yana ishara da cewa shi tsarkake yake a baxininsa daga qazanta da najasa yana dacewa da jifan shaixan da iblisai daga mutane da aljannu. Ba boye yake ba cewa zahirin take duk wanda ya samu damar jifan shaixan cikin baxininsa to za a karbi jifan shaixanin zahiri daga gareshi, kaxai dai mutum na karae kansa daga sharrin shaixani ta hanya neman tsarin Allah:

 (وَإِمَّا يَنْزَغَنَّکَ مِنَ آلشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللهِ.( [108]

Idan shaixani ya fisgeka fisga to kanemi tsari da Allah.

11- daga cikin al'adu larabawa a zamanin jahiliya shi ne cewa duk mutumin da ya kasance abin fushi da shi to za a jefe shi yana raye ne ko ya mace, daga wannan aka samu larabawa suna jefe kabarin abu zugalu jagoran rundunar abarahatama'abocin qissar giwa da tsuntsayen ababil, malam jariru cikin zagin da yakewa farazdaq yana cewa:  idan farazdaq ya mutu ku jefe shi kamar yadda kuke jifan kabarin abu zugalu.

12- jifan shaixan na kawo haske a baxini, wannan nufi cewa jihadi da xauki ba daxi madawwami mai bibiyada wani adadi zai janyo masa rayuwa mai cike da haske, mutum zai rayu kan haske ba zai rayu cikin duhu ba da zalunci da zai kashe da karkacewa daga siraxi ya faxa cikin hawiyar kuara karai da zunubai da mahalakar laifuka yay i karo da munana halaye da miyagin xabi'u.

13- mustahabbi ne yin kabarbari ya yin jifan ko bayan yinsa, hakan nuni kan girman Allah matsarkaki da xaukakarsa da qasqantar shaixani da raunanarsa, girmama da xaukaka baki xaynasu nag a Allah. Lallai yaqar shaixan da rundunarsa da qungiyarsa kaxai dai anayinsa don Allah maxaukaki da sunasa da girmamamrsa.

14- zaka yi jifan shaixan guda uku cikin kwanaki uku domin ya yi nuni kan cigaban buga in buga da xauki ba daxi da gwagwarmaya cikin kan hanyar gaskiya, lallai duk sanda mhajjaci ya yunqura ya kusanci xakin Allah domin yi xawafi daura da shi xawafin soyayya da ziyara lallai sahixan zai dinga bin bayansa ta hanya sanya duwatsu a kan hanyarsa, saboda haka ya zma tilas a jefe shaixan domin tsallake tuba tubai da shingensa duk yanda yin hakan ya kai da kallafawa, koda kuwa da tsakuwa bakwai ne cikin kwanaki masu biye ma juna.

15-me yiwuwa sirri cikin fuskantar shaixan lokacin jfan jamarat aqaba da kasantuwar ka'aba a bayan mai jifan na nuni kan cewa da jifansa zai hanama shaixan shiga harami zai kuma gaba da gaba da shi don yaqarsa, lallai shi atuqar bai yaqi babban shaixani ba  bai kubuta daga tarkonsa ba ta qaqa zai iya fuskantar xakin ubangijinsa da alqiblarsa cikin mi'irajinsa da sallolinsa.

16-ya zama tilas cikin jefe shaixan a samun haxin kai da daidaita sahu kamar yadda hakan ya kasance cikin Arafat da mahs'arul haram, domin hakan ya yi nuni da haxin kan musulmai cikin fito na fitonsu da maqiayan muslunci kamar misalin yahudawan sahoyuniya da girman kai da `yan mul;kin mallaka da masuniya da `yan gurguzu da da kafairci da shirka da karkata da ma'abotan munanan kalamai da batattu da masu batarwa, da dukkanin abin da ke xauke da sunan shaixan da dukkanin alaminsa.

17- shi xawafi wajibi a hajji na da kewaye 21 sa'ayi kewaye 14 sai dai cea shi jifa kuma ana yinsa da tsakuwa 49 wanda hakan na nuni da qarin xauki ba daxi kan maqiyi kan shaixan matukartu ba ta qaqa mutum zai kai ga ubangijinsa da xawafin ka'abarsa?

18- adadin bakwai na ishara da sirrika, xawafi kewaye bakwai ne , sa'ayi kewaye bakwai jifa sau bakwai kowanne karo ana yinsa da tsakuwa bakwai, me yiwuwa hakan ya zamanto ishara ya zuwa jihadi da fafutika cikin marhalolin rayuwa guda bakwai tun daga kulluwar kwayar maniyyi

 (وشاركهم في الأموال والأولاد)

Kayi tarayya da su cikin dukiya da `ya`ya.

Har ya zuwa lokacin shashshakar fitar rai da mutuwa.

ـ قال رسول الله 7: «رمي الجمار ذخر يوم القيامة ، والحاج إذا رمى الجمار خرج من ذنوبه » وقال الصادق  7: «من رمى الجمار حُطّ عنه بكلّ حصاة كبيرة موبقة ، وإذا رماها المؤمن التقفها الملک ، وإذا رماها الكافر قال الشيطان بأُستک  ما رميت » . [109]

Manzon Allah (s.a.w) yana cewa: jifan shaixani wani tanadi ranar qiyama, mahajjaci idan ya yi jifa zai fita daga zunubansa, imam sadiq (as) ya ce: duk wanda ya yi jifan shaixan za a kankare masa babban zunubi bisa kowacce tsakuwa da ya yi jifan da ita, idan mumini yay i jifa sai mala'ika ya tsinci tsakuwa, iadan kafiri ya yi jifa sai shaixani ya ce masa xuwawunka me ka jefa.

Bai buya cewa Kalmar kafiri ta haxa da wanda ya kafircewa tauhidi da annabta da imamanci, duk wanda ya kafircewa imamanci bai san imamin zamaninsa ba lallai shi idan ya jefi shaixani kaxai dai shaixanin zai ce masa xuwawunka me ka jefa, domin ingancin jifansa ya dogara da ingancin aqidarsa da karbuwar wilayar imami ma'asumi da yi masa biyayya.

20-an karbo daga baban Abdullah cikin wani hadisi: yace: sannan jibrilu ya riqe hannun adamu (as)  sai ya tafi da shi zuwa xaki mai alfarma sai iblis ya bijirowa adamu lokacin jifan jamarat sai iblisi la'ananne ya ce masa:  ya damu ina ka nufi zuwa? Sai jibrilu ya cewa adamu jefe shi da tsakuwa bakwai kayi kabbara kan kowacce tsakuwa sai adamu ya aikata haka, sai iblis ya gudu, ya qara dawo masa a jamarat ta biyu y ace ya adamu ina zaka je? Sai jibrilu y ace masa jefe shi da tsakuwa bakwai tare da yin kabbara kan kowacce tsakuwa, sai adamu ya aikata haka sai hakan ya kara kasancewa cikin karo na uku, sai jibrilu ya cewa da adamu ba z aka qara ganinsa ba bayan wannan muqamin naka har abada, saboda haka ku shiriya da shiriyarsu

 

 

 

قال الله تعالى : (وَلاَ تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ آلْهَدْيُ مَحِلَّهُ )[110]

1 Allah maxaukakin sarki na cewa: kada ku aske gashin kanwukanku har sai hadaya ta isa mahallinta

(لاَ تُحِلُّوا شَعَائِرَ آللهِ وَلاَ آلشَّهْرَ آلْحَرَامَ وَلاَ آلْهَدْىَ وَلاَ آلْقَلاَئِدَ)[111]

Ka da ku halasta ibodajin Allah da wata mai alfarama da hadaya da ratayar raquma.

2-haqiqa qissar Ibrahim ba daxin Allah da uamarnin da aka bashi cikin mafarki na yanka xansa isma'il (as) da canja yankan xansa da ragodaga aljanna waxanda aka amabace su cikin littfan tafsirai da hadisaioshin annabawa da tarihinsu, haqiqa gareku cikin Ibrahim akwai abin koyi kyakykyawa.

3-daga cikin falsafar hadaya ranar goma ga zul hijja a mina shi ne mutum ya tsarkake kansa daga xanfaruwa da duniya da biyewa sha'awe sha'awe da fakewa daga babin da ke cewa:

 (اقتلوا أنفسكم )

Ku kashe kawukanku.

 قال الامام الصادق  7: «واذبح حنجرتي الهوى والطمع عند الذبيحة ».

Imam sadiq (as) yana cewa: ka yanka maqogaron son zuciya da kwaxayi ya yin yankanka.

4- idan kuma bai samu dama ba daga hadaya to sai ya yi azumin kwanaki goma, domin ishara zuwa ga raunana sha'awa da fakewa da mutumtaka.

5-ya zama dole a kalli sharuxxan abin yin hadaya tun daga lafiyarsa  da isarsa yanka, haka tilas a kiyaye sharuxxan yankan rai, ma'ana sabawa son zuciya da rai mai yawan umarni da mummuna ka da abain hadaya ya kasance qarami sosai ko rarrauna ya yin yankansa ko kuma ma'abocin aibu da ciwo da zai kasance ma'abocin wannan siffofi da bai da wata qima, ya kamata mai hadaya ya sabawa ran nan tasa mai yawan umarni da mummuna ya yin samartakarta da nishaxinta ma'ana lokacin quruciyarsa shi kansa

 (موتوا قبل أن تموتوا(

Ku kashe biyewa son rai gabanin mutuwarku.

6- ana karkasa abin hadaya ranar idi ya zuwa kaso uku kaso xaya zaka ci daga gareshi kaso xaya kuma talakawa da muminai su ci daga gareshi, shi mumini a rayuwar ba don kansa ka xai yake yenta ba aishi mafi alherin mutane shi ne wanda ya amfanar da su

 قال الله تعالى : (لَن يَنَالَ آللهَ لُحُومُهَا وَلاَ دِمَاؤُهَا وَلكِن يَنَالُهُ آلتَّقْوَى مِنكُمْ ( [112]

7-Allah maxaukakin sarki na cewa: namanta da jininta bai samun Allah sai dai cewa taqawa daga greku na samunsa.

Sai Allah ya karba daga abin yanka abin da ya kasance daga taqawa don taqawa zuwa ga taqawa.

 (إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ آللهُ مِنَ آلْمُتَّقِينَ([113]

Kaxai dai Allah na karba daga masu taqawa.

8- yanka da soke abin hadaya sun kasance tun lokacin jahiliya sai dai cewa a wancan lokaci an cuxanya su da shirka, ya kasance ana shafe ka'aba da jinanansu kamar yadda mushrikai suka kasance suna xora naman abin hadaya kan xakin ka'aba domin wai Allah ya karbi hajjinsu, sai muslunci ya zo domin tabbatar da hadaya sai dai cewa si musluncib ya tsarkaka daga shirka, sai ya zamanto addini m'abocin kebantacciyar alfarma, abin da ke isa ga yardar Allah bi kasance nama ba ko kitsen dabbobin hadaya, kaxai maqasudi cikin yardarsa shi ne ruhin aiki wanda shi ne taqawa, haqiqa da taqawa bawa ke samun damar kusantar ubangijinsa, da taqawa ne hajjin alhaji da hajiya ke samun karbuwa, saboda haka neama ake kiran ranar hadaya da sunan ranar babban hajji.

9- duk aikin da akayi da niyyar kusantar Allah zai kasance karbabben aiki, kamar yadda hakan ya zo cikin hadisi mai daraja:

«انّ الزكاة جعلت مع الصلاة قرباناً لأهل الاسلام ».

Lallai haqiqa ita zakka an sanya tare da sallah matsayin kusanci ga ma'abota muslunci.

10- alhaji da hajiya suna yanka hadayarsu yankan ifritun biyewa son rai da kwaxayi da mafaka ta haramun cikin rayukansu.

 

 عن الامام الباقر 7: «ان الله يحب إطعام الطعام وإراقة الدماء

11- daga imam baqir (as) haqiqa Allah na qaunar ciyarwa da zubar da jinni.

Ma'ana yanka dabbobin ni'ima cikin tafarkin Allah domin ciyar da talakawa da mabuqata

 لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا آسْمَ آللهَ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِن بَهِيمَةِ آلانْعَامِ  [114].

12- daga cikin manufofin layya da hadaya shi ne ambaton Allah.

Domin halarci amfanunsu su ambaci sunan Allah cikin qididdigaggun kwanaki bisa abin da Allah ya azurta su daga dabbobin ni'ima

13- haqiqa kusanci na da tarihi wanda ke komawa tun daga `ya`yan adamu, lallai kowanne xaya daga cikinsu ya gabatar da kusanci sai dai cewa Allah maxaukakin sarki akxai ya karbi kusanci habila salihi xa koma bayan qabila azzalumi lalatacce, lallai Allah kaxai yana karba daga masu taqawa waxanda ke gabatar da mafi falala mafi soyuwarsu a cikin kowanne hali, sai kuma daga baya Ibrahim ya gabatr da xansa isma'il matsayin kusanci, sannan manzon Allah(s.a.w) ya gabatar da raquma 66 fansa daga kansa ya kuma bada raquma 24 kan sarkin muminai ali (as) a ranar hajjin ban kwana..

14- cikin kusanci akwai tajalin fifita da ishara zuwa ga sallamawa Allah matsarkaki, daga cikin addu'ar yanka akwai faxin:

بسم الله وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفاً مسلماً وما أنا من المشركين ، إنّ صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله ربّ العالمين).

Da sunan Allah na fuskantar da fuska ga wanda ya qagi sammai da qasa babu karkata yaina mai sallamawa nib a na daga cikin mushrikai, haqiqa sallah ta da yanka na da rayuwata da mutuwata ga Allah ubangijin talikai.

15- yanka amina tsira ne dagta wuta.

قال الامام السجّاد 7: «إذا ذبح الحاج كان فداه من النار.

Imam sajjad (as) yana cewa: iadan mahajjaci ya yanka hadaya zai kasance fansarsa daga wuta.

Abin yanka na da zahiri wanda shi ne kasantuwarta dabba da siffanrta da aka anbata cikin fiqihu muslunci. Haka ma yanada baxini wanda shi ne ran dabbantaka, lallai shi ranar idi ya yanka domin neman kusanci ga Allah matsarkaki.

16-yanka da abin yanka na daga cikin ayoyin nuna gidiyafga Allah, lallai mahajjaci dayanknsa yana godiya bisa ni'imar ubangijinsa da samun nasararsa da galabarsa kan biyewa son rai wadda ke yawan umarni da mummuna, da yankan da yakewa abin yanka kamar yana yanka son ransa wadda ke yawan umarni da mummauna, sai ya nuna godiyarsa ga Allah bisa hakan.

 (وَآلْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِن شَعَائِرِ آللهَ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا آسْمَ آللهَ عَلَيْهَا صَوَافَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا آلْقَانِعَ وَآلْمُعْتَرَّ كَذلِکَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ( [115]

Kuma raquma na sanya su gareku daga ibadojin Allah gareku ckinsu akwai alheri ku ambaci sunan Allah kansu suna tsaye kan qafafunsu uku sannan idan geffansu suka faxi to kuci daga garesu kuma ku ciyar da mai wadatar zuci da maroqi. Kamar haka muka hore muku ita tsammaninku kwayi godiya.

Wannan yankan abin hadaya nuna godiya ne ga Allah bisa shiryarwarsa da datarwarsa kamar yadda Allah matsarkaki ya umarci annabinsa kan godewa  ni'imarsa ta alkausar da soke raqumi:

 (إِنَّا أَعْطَيْنَاکَ آلْكَوْثَرَ * فَصَلِّ لِرَبِّکَ وَآنْحَرْ)[116]

Haqiqa maun baka alheri mai tarin yawa* kayi sallah domin ubangijinka sannan ka soke raqumi.

17- da yankan hadaya zaka tuna da qissar annabi Ibrahim (as) da sallamawarsa ga umarnin ubangiji da haquin xansa isma'il da imaninsa.

 (يَا أَبَتِ آفْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ آللهُ مِنَ آلصَّابِرِينَ ) [117]

Ya babana  ka zartar da abin da aka umarceka da izinin Allah z aka sameni daga cikin masu haquri.

Kan wannan ma'anar ne imam sajjad (as) ya yi ishara

الامام السجاد 7 بقوله : «فعند ما ذبحت هديک نويت انّک اتّبعت سنّة إبراهيم بذبح ولده وثمرة فؤاده وريحان قلبه وحجّة سنّته لمن بعده ، وقرّبه إلى الله تعالى لمن خلقه » فالحاج كابراهيم وإسماعيل في معرض الابتلاء الإلهي والاختبار والامتحان في دار الدنيا، ولن ينال الله لحومها ولا دمائها ولكن يناله التقوى منكم ، فيقبل قربان ما كان مثل قربان هابيل وإبراهيم الخليل  8.

Imam sajjad (as) : lokacin da kake yanka abin hadayarka to kayi niyyar cewa kai ka yi biyayya ga sunnar annabi Ibrahim (as) wanda yake yanka xansa isma'il kayan marmarin zuciyarsa furen zuciyarsa, hajji sunnarsa ne ga wanda ya zo bayansa, kusancinsa ne ya zuwa ga Allah maxaukaki ga wanda ya halitta.

Mahajjci misalinsa kamar misalin Ibrahim da xansa isma'il ne cikin bijira ga jarrabtar ubangiji da ibtila'I cikin gidan duniya, naman hadaya da jininta bai kaiwa ga yardarm Allah sai dai cewa taqawa daga gareku ke risker yardarsa, Allah zai karbi hadaya da kusanci kwatankwacin kusancin habila da Ibrahim.

ـ قال رسول الله 6: «إنّما جعل الله هذا الأضحى لتتّسع مساكينكم من اللحم فأطعموهم[118] .

18- manzon Allah (s.a.w) ya ce: kaxai dai Allah ya sanya wannnan layya domin talakawan cikinku su yalwata da nama saboda haka ku ciyar da su.

19- hadaya da kusani na daga girmama ibadojin Allah cikinta akwai babban alheri mai yawa.

(وَآلْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِن شَعَائِرِ آللهَ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ)

Kuma raquma mun saya su gareku daga ibadojin Allah cikinsu akwai alheri babba.

(وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ آللهَ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى آلْقُلُوبِ) [119] .

Duk wanda ya girmama ibadojin Allah lallai ita na daga cikin taqawar zukata.

قال الامام الصادق  7: «إذا رميت الجمرة فاشتر هديک ان كان من البدن والبقر... وعظّم شعائر الله عزّوجلّ [120] .

Imam sadiq (as) ya ce: idan kayi jifan sahixan ta kaje ka sayo abin hadayarka, idan ya kasance daga raquma da shanu…. Ku girmama ibadojin Allah mai girma da xaukaka.

20- yankan abin hadaya na jawo gafarar Allah.

قال رسول الله 6: «كانت أوّل قطرة له كفّارة لكلّ ذنب .

Manzon Allah (s.a.w) ya ce:  xigon jinni na fario da zuba daga abin hadaya zai kasance kaffara ga dukkanin zunubansa.

قال الامام الصادق  7: «انّه يغفر لصاحبها عند أوّل قطرة تقطر من دمها إلى الأرض ».

Imam sadiq (as) ya ce: lallai za a gafartawa ma'abocin hadaya ya yin xigar jininta na farko ya zuwa kan qasa.

21- yankan hadaya zikiri ga Allah matsarkaki.

قال الله تعالى : (لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا آسْمَ آللهَ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِن بَهِيمَةِ آلانْعَامِ) [121] .

Allah maxaukakin sarki na cewa: domin su halarci abubuwan amfani garesu su ambaci sunan Allah cikin sanannun kwanaki bisa abin da Allah ya azurta su daga dabbobin ni'ima.

Zikirin da ake yinsa mayin hadaya kaxai dai shi na daga ambaton Allah matsarkaki dokmin yay i nuni ga abin da ake nufi cikin layya shi ne ambaton sunan Allah abu ne mai kyawu cikin kowanne hali lallai shi ni'ima ne kan bayinsa, lallai abin nufi daga rayuwar duniya shi ne neman kusanci ga Allah ta hanyar bautarsa da godiya cikin tsarkakar niyya, lallai ita duniya kamar wata gona ce da ake shuka lahira cikinta lallai ita duniya kasauwa ce ta waliyyan Allah

Abin nufi daga ayyukan hajji da suara game gari sh ne ambaton Allah cikin boye da bayyane cikin zahiri da baxini kan harshe da zuciya da dukkanin gabban ciki da na waje, mahajjaci yana yanka  hadayarsa a zahiri ya ambaci Allah a cikin zuciyarsa, haka lamarin yake cikin kowanne aiki daga ayyukan hajji cikin kowacce ibada daga ibadojin Allah matsarkaki maxaukaki, lallai hajji yana bayyana mana imani da tushe da makoma da abubuwan da ke tsakankaninsu daga aqidoji da suluki da kyawawan ayyuka cikin muslunci, cikin kowanne hadaya da ibada akwai sirri kamar yadda bayanin haka a jumlace ya gabata, amma ta fuskanin xan buga misali zak kammala wannan babi da abin da ya zo daga sarkin muminai ali (as) domin mai karatu da faxakarsa da basirarsa ya xan tsinkaya daga abin da yake gurinsa daga taskokin saqafa da ilimi a bayan hakan akwai sirrika da hikimomi

إنّ أميرالمؤمنين  7 سُئل عن الوقوف بالجبل ـ عرفات ـ لِمَ لَمْ يكن في الحرم ؟ فقال : لأنّ الكعبة بيته ، والحرم ببابه . فلما قصدوه وافدين وقفهم بالباب يتضرّعون .

قيل له : فالمشعر الحرام لِمَ صار في الحرم ؟ قال : لأنّه لمّا أُذن لهم بالدخول وقفهم بالباب الثاني ، فلمّا كان تضرّعهم بها أذن لهم لتقريب قربانهم ، فلمّا قضوا تفثهم تطهّروا بها من الذنوب التي كانت حجاباً بينهم وبينه ، أُذن لهم بالزيارة على الطهارة ، قيل له : فلِمَ حرّم الصيام أيّام التشريق ؟ قال : لأنّ القوم زوّار الله، وهم في ضيافته ولا يجمل بمضيف أن يصوِّم أضيافه .

قيل له : فالتعلق بأستار الكعبة لأيّ معنى هو؟ قال : مثل رجل له عند آخر جناية وذنب ، فهو يتعلّق بثوبه يتضرّع إليه ويخضع له ، أن يتجافى عن ذنبه.[122]

Lallai wata rana an tambaye sarkin muminali (as) game da tsayuwar Arafat me ya sa hakan bai kasance a haram ba? sai ya ce: saboda ka'aba xakinsa ce shi kuma harami qofa ce ta sa, ya yinda suka nufe shi sai ya tsayar da sub akin qofa suna  magiya suna roqo.

 Sai aka tambaye shi me yasa mash'arul haram ya kasance a haram? Sai yace: ya yinda aka yi musu iziin shiga sai aka tsayarar dasu a qofa ta biyu, ya yinda suka yi ta magiya sai aka yi musu izini domin kusantar kusancinsu, bayan sun kammala ibadarsu sai suka tsarkaka da ita daga zunubai waxanda suka zame musu hijabi tsakaninsu da ubangijinsu, sai aka musu izinin ziyara bisa tsarkaka, sai aka tambaye shi to me yasa aka haramta yin azumi kwanakin tashriq ma'ana ranakun 11-12 -13 ga zul hijja? Yace: saboda mutane sunzo ziyarar Allah ne kuma suna cikin liyafarsa kuma bai kyawunta game karbar baqi ya sanya baqinsa yin azumi

Sai aka qara tambayarsa to shi kuma rataya da labulen ka'aba da wacce ma'ana kenan? Yace: misalin mutumin da yake da laifi da zunubi sai yake lulluba da tufafinsa ya fake da shi don tsira daga zunubansa.

Kiran mu na qarshe shi ne lallai godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 [1] Wasa'ilul shi'a:juz 9 babi 1 h 1

[2] Ma'ida:27

[3] Bakara:197

[4] A'araf:31

[5]  Ba boye yake ba  cewa asalin akidun muslunci da asalin furu'an addini sun samo asaline daga qur'ani mai girma, amma bayaninsu dalla dalla ya zo daga hadisai annabi da hanyar iyalansa tsarakaka shiryayyu, kamar misalin sallah cikin( ku tsayar da sallah) sai sunna tayi bayanin sallah dalla dalla filla filla, saboda haka sai alura.

[6] Ilalul shara'i:416 h 3

[7] Alu imrana:97

[8] Wasa'ilul shi'a:9 babi 44 h 2

[9] Biharul anwar: juz 9 sh 54

[10] Wasa'ilul shi'a: juz 9 babi 2 h 1

[11] Inshikak:6

[12] Alhajji fil ktabu was sunna: 157

[13] Biharul anwar:199:185, h 13

[14] Biharul anwar:12:105 h 17

[15] Sunanu nabiyyu:132, wasa'ilul shi'a:9:26 daga babin ihrami, makarimul kahlaq;104.

[16] Wasa'ilul shi'a: daga cikin babukan  turukul ihram.

[17] Namlu:125

[18] Bakara;197

[19] Hajji:30

[20] Alu imrana:14

[21] Kahfu:7

[22] Wasa'ilul shi'a: kutubul hajji babi 64 h 11

[23] Kahfu:110

[24] Wasa'ilul shi'a:19 babi 34 daga bbukan turukul  ihram h 1-4

[25] Ma'ida:95

[26] Ma'ida:96

[27] Wasa'ilul shi'a: babi 88 daga babukan turukul ihram h 2

[28] Anfal:29

[29] Ma'ida:89

[30] Bakara:125

[31] Hajji"25

[32] Hajji:26

[33] Tarikul kadim:3 :14. Tarikul makka:36

[34] Zumar:75

[35] Ilalu: juz 2 sh 402

[36]Tafsirul ayyashi: juz 1 sh 31

[37] Alwafi: juz 2 sh 59 kitabul hajji

[38] Attahzibul ahkam: juz 5 sh 47

[39] Alfkihu:juz 2 sh 162

[40] Furu'ul kafi: juz 4 sh 216

[41] Amali dusi: juz 1 sh 78

[42] Furu'ul kafi: juz 4 sh 218

[43] Da'a'imul islam: juz 1 sh 293

[44] Furu'ul kafi: juz 4 sh 222

[45] Furu'ul kafi: juz 4 sh 207

[46] Alfakihu: juz 2 sh 160

[47] Alfakihu:juz 2 sh 161

[48] Masdarin da ya gabata.

[49] Mustadarak:juz 2 sh 138

[50] Usul:juz 2 sh 28

[51] Tauba: 1-2

[52] Tafsirul qummi:258

[53] Tauba:3

[54] Tafsirul ayyashi:juz 2 sh 76

[55] Mustadarak:juz 2 sh 142

[56] Tafsirul kummi:juz 1 sh 40

[57] Mustadarak:juz 2 sh 8

[58] Alfakihu:juz 2 sh 152

[59] Furu'ul kafi:juz 4 sh 211

[60]Tafsirul ayyashi: juz 2 sh 76

[61] Alfakihu: juz 2 sh 160

[62] Alu imrana 96

[63] Almizan :juz 3 sh 391

[64] Alu imrana:96

[65] Almizan:juz 3 sh 392

[66] Hajji:25

[67] Hajji:25

[68] Tafsirul kummi:sh 439

[69] Hajji:25

[70] Alhakkatu:32-33

[71] Furu'ul kafi:juz 4 sh 223

[72] Hajji:25

[73] Ilalu: juz 2 sh 396

[74] Hajji:25

[75] Kurbul isnad: sh 52

[76] Hajji: 96-97

[77] Furu'ul kafi: juz 4 sh 223

[78] Asrarul ma'arif:18 daga littafin alhajji wal umaratu fil kitabu was sunna:196 h 283

[79] Hajji:29-30

[80] Almuluk: 3-4

[82] Maryam:41

[83] Bakara:124

[84] Wasa'ilul shi'a : juz 14 sh 324

[85] Bakara: 158

[86] Biharul anwar: juz 96 sh 235

[87] Bakara:158

[88] Wasa'ilul shi'a: juz 13 sh 332

[89] Fatahu:27

[90] Wasa'il: juz 10 sh 190

[91] Biharul anwar:juz 45 sh 139

[92] Misbahu shari'a:76

[93]  Alfakihu:juz 2 sh 276

[94] Masdarin da ya gabata:39

[95] Kafi: juz 4 sh 207

[96] Bakara:198-199

[97] Asrar wa ma'ariful hajji:198

[98] Ma'ida:3

[99] Ma'ida:67

[100] Kafi: juz 1 sh 327

[101] Alfakihu:juz 2 sh 520

[102] Biharul anwar:juz  96 sh 266

[103] Bakara:198

[104] Hudu:108

[105] Bakara:199-200

[106] Bakara:201

[107] Kafi:juz 4 sh 516

[108] A'araf:200

[109] Alfakihu:juz 2 sh 214

[110] Bakara:196

[111] Ma'ida:2

[112] Hajji:27

[113] Ma'ida:27

[114] Hajji:28

[115] Hajji:36

[116] Kausar:1-2

[117] Assafat:102

[118] Alfakihu: juz 2 sh 214

[119] Hajji:32

[120] Wasa'ilul shi'a:abwabul zabhi.

[121] Hajji:28

[122] Alkafi: juz 4 sh 224