زندگینامه ◄

زندگی نامه

مراکز و موسسات

مجمع علما و خطبا
جماعه علماء و خطباء :

در کاظمین مقدسه و بغداد

سال تاسیس 1410 ه . ق .