زندگینامه ◄

زندگی نامه

مراکز و موسسات

مدرسه علمیه علویمدرسه دینی علوی :

در بغداد در مسجد جامع علوی

در قم در مسجد علوی


از خدمات فرهنگی مرحوم آیة الله سید علی علوی مدرسه ی علمی دینی در مسجد علوی که در بغداد و قم

به همّّت ایشان ساحته شده و اکنون زیر نظر فرزند برومندشان حضرت استاد فقیه سید عادل علوی میباشد .