زندگینامه ◄

زندگی نامه

مراکز و موسسات

کتابخانه امام رضا
کتابخانه إمام رضا - عیکی از کتابخانه هایی که حضرت آیة الله سیّد عادل علوی تاسیس نمودند

و مقّر آن در حسینیّه ی امامین جوادین (علیهما السلام) مشهد میباشد