زندگینامه ◄

زندگی نامه

مراکز و موسسات

کاظمینیهای مقیم دولت آباد


کاظمینی های مقیم دولت آباد:


یکی از چهارده حسینیّه های مقیم ایران –تهران-دولت آباد

که وقفنامه ی آن را حضرت آیة الله سید عادل علوی تنظیم

 نمودند مانند حسینیّه های دیگر و دائما با آن در ارتباط میباشند.