زندگینامه ◄

زندگی نامه

مراکز و موسسات

کاظمینیهای مقیم کاشان

کاظمینی های مقیم کاشان


یکی از چهارده حسینیّه ی کاظمینیهای مقیم ایران –کاشان

خیابان فاضل نراقی- که از راهنماییهای حضرت آیة الله سیّد عادل علوی بهره میبرند

ودائما با ایشان در ارتباط هستند