زندگینامه ◄

زندگی نامه

مراکز و موسسات

حسینیه ام البنین (قرچک)
حسینیه ام البنین - قرچک


چهارده حسینیّه در ایران زیر نظر حضرت آیة الله سید عادل علوی

بنام و همّت کاظمینیهای مقیم ایران اداره میشود که
 
حسینیّة ی امّ البنین در قرچک تهران یکی از چهارده حسینیّه است

و حضرت آقا نیز یکی از متولّیان آن نیز میباشند