زندگینامه ◄

زندگی نامه

مراکز و موسسات

کاظمینیهای مقیم تهران

کاظمینی های مقیم تهران

یکی از چهارده حسینیّه های مقیم ایران-تهران

مرکز خیابان ناصر خسرو- که اوّلین حسینیّه ی کاظمینیهای ساکن تهران میباشد

که مرحوم حضرت آیةالله سیّد علی علوی از موسسان و کاتب وقفنامه ی آن میباشند
 
و بعد از رحلت ایشان فرزند شان سید عادل علوی بعنوان متولی و سرپرست

 برای سالهایی مشغول فعالیّت بودند و تا کنون نیز با آن در ارتباط مستقیم میباشند