زندگینامه ◄

زندگی نامه

مراکز و موسسات

کاظمینیهای مقیم اهواز 

کاظمینی های مقیم اهواز


دو حسینیّه در اهواز بنام کاظمینیهای مقیم اهواز میباشد.

که جناب حضرت آیة الله سید عادل علوی همکاری و

سرپرستی اش را بر عهده دارند.