جهاد

«جهاد»:

در قرآن مجید ایزد متعال میفرماید: «ای اهل ایمان از خدا بترسید و به او توسل جویید و در راه او جهاد کنید باشد که رستگار شوید».

«سوره مائده آیه35»

و باز میفرماید: «منحصراً مؤمنان آن کسانند که بخداوند و رسول او ایمان آوردند سپس هیچ گاه شک و ریبی به دل راه ندادند و در راه خدا با مال و جانشان جهاد کردند اینان به حقیقت راستگو هستند.

«سوره حجرات آیه 15»

و میفرماید: «... و برتری بخشید مجاهدان با مال و جان را بر باز نشستگان مرتبه­ای و همه را وعده داد خداوند به نیکی و زیادتی داد خدا جهاد کننده­گان را بر نشستگان مزد بزرگ».

«سوره نساء آیه95»

حضرت امیرمؤمنان امام اول فرمود: «بدرستی که خداوند فرض و واجب نمود جهاد را و آن را با عظمت شمرد و یاری کننده­اش او را قرار داد بخدا سوگند بصلاح نرسید دین و دنیا مگر به او».

«وسائل ج6 ص9»

حضرت رضا امام هشتم علیه السلام در نامه­ای که به مأمون ملعون نوشت فرمود: «... و جهاد با امام و رهبر عادل واجب است».

«وسائل الشیعة ج6 ص11»

اسلام مکتبی زنده و جهانی است که اصلاح نظامات اقتصادی و اجتماعی دنیا را به شیوه­ی بسیار ارزنده و عالی دنبال میکند و توده ملت را به وادی سعادت و خوشبختی راهنما و رهبری مینماید.

اسلام با صدای رسا اعلام میکند که مردم جهان به صلح و عدالت و آشنا شدن به برنامه­های زندگی بکوشند.

زیرا جهاد بمعنای وسیع آن کوشش و تلاش است که مسلمانان برای حفظ و حماتی و توسعه اسلام و اجرای برنامه­های صلح و حق و عدالت و مبارزه با ظلم و ستم و ستمگران و مفاسد اجتماعی باید داشته باشد.

و مجاهدان را بر کسانی که از وظیفه خود سر باز زده و گوشه­گیری میکنند فضیلت و برتری داده است.

و این فداکاری از وظایف مسلم و اجتناب ناپذیر افراد مسلمان است و دستور بزرگ اسلامی پس از ایمان بخداوند متعال همدوش نماز و روزه و خمس و زکات باید رعایت و اجراء شود زیرا ضامن بقای جامعه اسلامی و پیشرفت آنان و دفاع از حقوق مسلمانان است.

اقسام جهاد:

و جهاد دارای اقسامی است که عبارتند از:

1- جهاد ابتدایی: جهاد با مشرکان که بدستور امام معصوم علیه السلام و یا نماینده مخصوص او انجام میگیرد و آن بعد از دعوت آنها به اسلام و مشرکان قبول نکنند.

2- جهاد دفاعی: اگر دشمنی کافر به سرزمینهای اسلامی حمله کرد بطوری که خطر اساس اسلام و یا سرزمین و جامعه اسلامی را تهدید نمود واجب است مسلمانان زن و مرد، مریض و سالم آزاد و بنده کوچک و بزرگ به هر وسیله که ممکن است دفاع کنند اگر چه به فداکاری مالی و جانی برسد.

3- جهاد بغاة: جهاد کسی که بر امام معصوم قیام کند مانند ابن ملجم و اهل جمل که بر حضرت امیر مؤمنان علی علیه السلام امام معصوم قیام کردند.

4- جهاد کسی که قصد کشتن جان محترمی و یا گرفتن مالی و یا اسیر کردن ناموسی دارد.

و نکته جالبی که در میان احکام جهاد دیده میشود آن است که اسلام در جنگهایی که به عنوان جهاد با یهودیان و مسیحیها انجام یافته است آنها را نسبت به قبول دین اسلام مجبور نساخته بلکه مقرر داشته است که در صورتی که مسلمان نشوند مالیاتی که جزیه نامیده میشود از آنها گرفته و احکامی دیگر مانند التزام به آداب و رسومات اسلامی و معرض نشدن بزنهای مسلمان و اظهار نکردن منکرات که در شریعت اسلام است مانند خوردن گوشت خوک و آشامیدن شراب و نزول خوری در شهرهای اسلامی مسلمانان­نشین و عدم جاسوسیت برای مشرکان و دشمنان اسلام و دلالت و رهنمایی کردن آنها بر نقاط ضعف مسلمانان و مانند اینها و در برابر آن از خودشان و اموالشان پاسداری و حمایت میشود.

زیرا هدف اصلی مسلمین از جنگ این بود که ارتباطی بین خود و توده­های محروم و بیچاره برقرار سازد تا بدین وسیله آنان از قوانین اسلام مطلع کردند و عظمت آن را از نزدیک ببینند و ملاحظه کنند.

آری اسلام به زور شمشیر پیش نرفته بود بلکه آیین صلح و مسالمت است و جهاد فداکاری و جانبازی برای سعادت بشر و تبلیغ و ترویج دین مقدس اسلام جلوگیری از خطرهایی که بر جامعه مسلمانان متوجه است.

«اسلام زنده و جاوید است» دکتر گوستاولوبون در کتاب خود (تمدن اسلام و عرب) (ص807) مینویسد: «اسلام با طریق سهل و ساده­ای پیش میرود که واقعاً حیرت­انگیز است و باید آن را جزو اختصاصات اسلام شمرد. هر جا که مسلمین قدم گذارند اسلام برای همیشه در آنجا باقی مانده است»

«صدای اسلام»

و منطق اسلام و مسلمان این است که نماینده­ی عرب به رستم فرخ­زاد سردار ایرانی گفت:

خدا ما را برانگیخت تا مردم را از بنده­پرستی به خداپرستی از تنگنای جهان به فراخنای آزادگی و از جور ادیان باطل به عدل اسلام دعوت کنیم هر کس دعوت ما را بپذیرد سرزمین او را به خودش وا گذار میکنیم و میرویم...»

«تاریخ طبری ج5 ص2271»

«زنده باد اسلام، مکتبی است جهانی و ابدی»