تولی و تبری

تولی و تبری:

خداوند متعال در قرآن کریم میفرماید: «ای آنان که ایمان آوردید نگیرید کافران را دوستان از غیر مؤمنان...»    «سوره نساء آیه 144»

باز میفرماید: «ای کسانی که گرویدید و ایمان آوردید نگیرید دشمنان ما و دشمنان خود را دوستان، میاف کنیدبسوی ایشان دوستی...» «سوره ممتحنه آیه1»

و باز میفرماید: «برای شما مؤمنان بسیار پسندیده و نیکو است که به ابراهیم و اصحابش اقتدا کنید که آنها به قوم مشرک خود صرع گفتند ما از شما و بتهای شما که بجای خدا میپرستید بکلی بیزاریم و ما منکر و مخالف شماییم و همیشه میان ما و شما دشمنی و کینه و عداوت خواهد بود تا وقتی که بخدای یگانه ایمان آوردید...» «سوره ممتحنه آیه4»

از امام صادق علیه السلام که رسول خدا صلی الله علیه وآله به اصحابش فرمود کدام یک از حلقه­های ایمان محکم­ترند؟

گفتند: خدا و رسولش داناترند و برخی گفتند نماز و دیگری گفت زکات و بعضی گفتند روزه و دیگری گفت حج و عمره و برخی دیگر گفتند جهاد است.

رسول اکرم صلی الله علیه وآله فرمودند: برای هر آنچه گفتید فضیلتی است و آنکه من پرسیدم نیست ولی محکمترین حلقه­های ایمان دوستی در راه خدا و دشمنی در راه خداوند و مهرورزی با دوستان خدا و بیزاری از دشمنان خدا است. «کافی ج3 ص194»

حضرت رضا علیه السلام نامه­ای به مأمون نوشت و در آن فرمود: «و دوستی دوستان خدا واجب است و نیز دشمنی دشمنان خدا». «وسائل الشیعه ج6 ص433»

امام صادق علیه السلام فرمودند: هر که بخاطر دین دوستی نکند و بخاطر دین دشمنی نکند دین ندارد. «کافی ج3 ص197»

تولی: دوستی خداوند مهربان و رسول اکرم محمد صلی الله علیه وآله و دودمان پاکش و دوستان و شیعیان آنها که بر شخص مسلمان واجب است و از لوازم ایمان دارا بودن چنین دوستی میباشد و بدوستی ظاهری اکتفا نکرده بلکه در باطن و مقام عمل و پیروی نیز با آنها همکاری و متابعت کند و طرفداری آنها باشد.

تبری: بیزاری و دشمنی با دشمنان خدا و پیامبران و امامان و دوستان آنها و آن هم در ظاهر و باطن و عمل بوده و با مرام و روش غلط آنها مخالف باشد.

آری:

امام پنجم حضرت باقر علیه السلام از رسول خدا صلی الله علیه وآله نقل میکند که فرمودند:

«اساس اسلام محبت و دوستی من و اهل بیت من است»

و امام ششم حضرت صادق علیه السلام فرمودند:

«دوست داشتن دوستان خدا و دشمن داشتن دشمنان خدا علامت سعادت شخص است و دشمن داشتن دوستان خدا و دوست داشتن دشمنان خدا علامت شقاوت است».

و اطاعت خداوند متعال و رسول اکرم و اهل بیت او علیهم السلام بر همه­ی ما واجب و لازم است.

پایان

این بود فشرده و خلاصه­ای از وظایف دینی برای نوجوانان ارجمند و یافتیم که سعادت و خوشبختی انسان در دنیا و آخرت به اسلام وابسته میباشد.

اینک ماییم و شما با وعده­ی کتابهای آینده که برای شما آماده کردیم و از خدای توانا و مهربان میخواهیم که همه را موفق و به آنچه در آن رضای اوست رهنمون گردد.

قم مقدس - عادل