چگونه باشیم؟

چگونه باشیم؟

قال الامام السادس جعفر الصادق سلام الله علیه.

الناس ثلاثة: جاهل یأبی أن یتعلم وعالم قدشفه علمه وعاقل یعمل لدنیاه وآخرته.

امام ششم حضرت جعفر الصادق علیه السلام فرمودند:

مردم بر سه قسمند: جاهل و نادان است که علم و دانش یاد نمیگیرد و عالم و دانا است که از علمش بهره نمیبرد و عاقل و خردمند است که برای دنیا و آخرت خود کار میکند.

«سخنان برگزیده از بزرگان جهان ص 337»

فهرست

عنوان                                                                                                                                            صفحه

1- تقدیم

2

2- قرآن کریم

3

3- أهل البیت

5

4- پیشگفتار

7

5- اصول و فروع

11

6- تقلید

14

7- شناخت مجتهد

14

8- احکام اسلامی

16

9- احکام طهارت

19

10- اقسام نجاسات

21

11- اقسام مطهرات

22

12- احکام وضو

26

13- وظایف غسل

30

14- تیمم

33

15- نماز و عظمت آن

36

16- نمازهای واجب

38

17- احکام نمازهای واجب

41

18- واجبات نماز

45

19- ترجمه نماز

49

20- مبطلات نماز

54

21- شکیات نماز

55

22- عظمت روزه

66

23- اقسام روزه

68

24- وقت روزه

69

25- مبطلات روزه

69

26- شرایط وجوب روزه

70

27- کفاره روزه

71

28- خمس

74

29- موارد خمس

75

30- تقسیم خمس

76

31- زکاة

78

32- متعلقات زکاة

79

33- شرایط وجوب زکاة

79

34- مقررات نصاب

80

35- مصرف زکاة

82

36- زکاة فطرة

83

37- برنامه حج

84

38- شرایط وجوب حج

85

39- اقسام حج

86

40- احکام تمتع

86

41- محرمات حج

90

42- جهاد

93

43- اقسام جهاد

95

44- صدای اسلام

97

45- امر بمعروف و نهی از منکر

98

46- انتقاد، راه تکامل است

100

47- مراتب امر بمعروف

101

48- شرایط امر بمعروف

102

49- انواع محرمات

103

50- تولی و تبری

111

51- آگاهی علمی

115

52- آثار قلمی نگارنده

116

53- فهرست

126

 

 

 

 

 

[1].[1]